STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Podyplomowe studia menedżerskie

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 300 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Kompendium wiedzy z zarządzania w jednym miejscu – sprawdź ofertę kierunku Podyplomowych Studiów Menedżerskich na WSIiZ

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

Inprogress

Podyplomowe studia menedżerskie pomogą Ci zrozumieć rolę menedżera w organizacji, dostosować swoje predyspozycje do stylów zarządzania, wykorzystać dostępne narzędzia (głównie informatyczne) do zarządzania zespołami pracowników.

Program Podyplomowych studiów menedżerskich koncentruje się na takich zagadnieniach, jak między innymi: zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie operacyjne oraz zarządzanie sprzedażą i marketingiem. Dzięki wszechstronnej perspektywie, jaką poznasz na studiach, zostaniesz świetnie przygotowany do zarządzania zespołami w organizacjach biznesowych, a także zgłębisz wszelkie kluczowe obszary funkcjonowania firm oraz udoskonalisz kompetencje menedżerskie z obszarów diagnozy i analizy biznesowej.

Ważnym elementem studiów jest dostarczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi decyzjami zarządczymi w zmiennym otoczeniu rynkowym. Słuchacze biorą udział w akredytowanym szkoleniu z obszaru zarządzania zmianą – Change Management Foundation. W ramach studiów uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu natomiast osoby chętne mogą przystąpić do dodatkowo płatnego egzaminu.


Adresat Podyplomowych studiów menedżerskich

 • osoby dążące do objęcia kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • osoby już zarządzające i pragnące zwiększyć swoje kompetencje,
 • osoby, które chcą rozwijać swoje zdolności menedżerskie.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia Change Management Foundation wydane przez Inprogress sp. z o.o.

Wybrane przedmioty

 • Zarządzanie strategiczne i taktyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Sprzedaż i negocjacje
 • Prawne aspekty działalności gospodarczej i zarządzania personelem
 • E-marketing i E-biznes
 • Analityka biznesowa
 • Gra decyzyjna (Marketplace)
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zajęcia integracyjne

4

Gry i zabawy wymagające współpracy zespołowej
Integracja grupy

Zarządzanie strategiczne i taktyczne

12

Zarządzanie – rys historyczny
Strategia w zarządzaniu – ustalanie wizji, misji i wartości w organizacji biznesowej
Umiejętności taktyczne menedżera – ustalanie celów i planów działań,
Angażowanie pracowników do realizacji zadań – praca z motywacją zewnętrzną i wewnętrzną członków zespołu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

16

Metody analizy pracy i zarządzania pracą
Rozwój osobisty i karier zawodowych
Motywacja pracy
Racjonalizacja zatrudnienia
Pozyskiwanie pracowników
Metodologia oceny pracowników
Liderzy
Style kierowania

Współczesne koncepcje zarządzania firmą

16

Zarządzanie przez przewagę konkurencyjną
Zarządzanie przez jakość, ISO, TQM
Kanban, Kaizen, ucząca się i doskonaląca się organizacja
Zamysł strategiczny i zarządzanie strategiczne
Budowa łańcucha wartości organizacji
Metodyka strategicznej karty wyników
Zarządzanie strategią finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie informacją i komunikacją

16

Funkcja informacyjno-komunikacyjna organizacji gospodarczej
Informacje w procesie podejmowania decyzji
Podstawy diagnostyki zarządzania informacją
Formy i metody komunikowania w organizacji
Aktualne tendencje w zarządzaniu informacją i komunikacji w organizacji

Sprzedaż i negocjacje

12

Problemy w komunikacji i sposoby ich niwelowania
Sposoby przygotowania produktu/usługi do sprzedaży (metoda HEKSAGON)
Technika negocjacyjna win-win
Przygotowanie strategii negocjacyjnej

Kierowanie zespołami ludzkimi w międzynarodowym środowisku

8

Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
Różnice kulturowe w zarządzaniu.
Efektywne zarządzanie zespołem wielokulturowym
Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
Przyczyny, uwarunkowania i skutki zjawiska mobbingu

Prawne aspekty działalności gospodarczej i zarządzania personelem

8

Zawieranie umów: sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło
Formy zabezpieczania należytego wykonania umów: hipoteka, poręczenie, zastaw
Wybrane klauzule umowne: zadatek, zaliczka, kara umowna, odstępne, prawo odstąpienia
Prawne aspekty zarządzania personelem
Źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę
Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
Zakaz konkurencji, odpowiedzialność pracownicza
Czas pracy - urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych
Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy

Szkolenie akredytowane Change Management Foundation

24

Zmiana a osoba
Zmiana a organizacja
Angażowanie interesariuszy i komunikacja
Zmiana w praktyce

E-marketing i e-biznes

8

Internet jako medium reklamy (formy i rodzaje reklam, modele rozliczeń w internecie, Adwords, remarketing)
Współpraca z agencjami reklamowymi
Strona internetowa jako element marketingu - stworzenie strony internetowej w środowisku WORDPRESS
E-mail marketing – tworzenie profesjonalnych wiadomości e-mail, budowanie baz adresowych, analiza skuteczności

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

16

Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
Analiza płynności, rentowności, zadłużenia przedsiębiorstwa
Zdolność do obsługi długu i zdolność kredytowa
Analiza sprawności gospodarowania przedsiębiorstwa
Ocena zagrożenia upadłością i syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Analiza przepływów pieniężnych
Analiza break – even point
Analiza efektywności projektów inwestycyjnych

Analityka biznesowa

16

Wprowadzenie do analityki biznesowej
Analiza danych za pomocą tabel
Wprowadzenie do tabel przestawnych
Dostosowywanie tabel przestawnych
Obliczenia w tabelach przestawnych
Wizualizacja danych zawartych w tabelach przestawnych

Gra decyzyjna (Marketplace)

12

Omówienie teorii gier i historii gier decyzyjnych i strategicznych
Omówienie scenariusza symulacji
Ustalenie zakresu obowiązków członków zespołu
Przeprowadzenie analizy szans rynkowych
Sporządzenie biznes planu
Prezentacje zespołów

Praktyka kierowania zespołem

12

Kompetencje menedżerskie w zmiennych sytuacjach biznesowych
Narzędzia wpływu na osiąganie wyników w zespole - feedback i rozmowa zarządcza
Elementy coachingu w praktyce menedżerskiej
Case study – umiejętności menedżera w nowym środowisku pracy

RAZEM:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Podyplomowe studia menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie to kierunek, który ściśle jest związany z praktyką gospodarczą. Realizujemy go od ponad dziesięciu lat i corocznie wprowadzamy do niego zmiany tak, aby nadążyć za potrzebami wciąż rozwijającego się i zmieniającego biznesu. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że są to studia w których równoważymy tematy twardego i miękkiego zarządzania i dozujemy  naszym słuchaczom starannie dobrane wiedzę i umiejętności z obydwu tych zakresów.

Aspekty twarde zarządzania staramy się przedstawiać tak, aby narzędzia zarządcze powiązane były z codzienną praktyką działalności organizacji biznesowych. Wychodzimy więc od problemów z jakimi styka się biznes na co dzień i poszukujemy metod, które pozwalają na analizę zastanej sytuacji oraz poprowadzenie procesu decyzyjnego w uporządkowany sposób.

Aspekty miękkie chcemy przedstawiać w odniesieniu do tego, co w biznesie nazywamy kontekstem, a więc tłumaczyć zachowania ludzkie poprzez wpływ otoczenia.  Wprowadzamy również naszych słuchaczy w symulowane sytuacje biznesowe wykorzystując na przykład w trakcie zajęć gry decyzyjne.

Studia menedżerskie polegają na zadawaniu pytań i na poszukiwaniu odpowiedzi na nie. Podczas zajęć  nie jesteśmy w stanie dostarczyć „złotych reguł”, które pozwolą na rozwiązanie każdego problemu w obszarze zarządzania. Tego typu uniwersalne klucze po prostu nie istnieją. Dostarczamy w zamian narzędzia, których stosowanie zgodnie ze sztuką pozwala na stwierdzenie, czy menedżer we właściwy sposób podszedł do rozwiązywania problemu zarządczego tak, jak tego wymaga nowocześnie prowadzony biznes.

Agata Szmulik - starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania

dr inż. Agata Szmulik

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Kierowanie zespołami ludzkimi, Komunikacja interpersonalna. Realizuje autorskie programy szkoleń ukierunkowane na rozwój osobisty i zawodowy pracowników.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Zachęcam do kontynuowania nauki na WSIiZ, panuje miła atmosfera, wykładowcy wiedzę przekazują w sposób praktyczny, poziom wysoki pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Można dowiedzieć się więcej od doświadczonych wykładowców z różnych dziedzin. Polecam ten kierunek.
   Lucyna Dudek
  • Organizacja studiów jak i przedmioty omawiane w ich toku są adekwatne do oczekiwań rynku i sprzyjają celom, które sobie założyłem. Myślę, że każda osoba chcąca rozwijać się w kierunku menedżerskim powinna ukończyć taki kierunek by móc poznać swoje mocne i słabe strony.
   Jarosław Szelc
  • Bardzo praktyczna wiedza podana w odpowiednich ilościach. Bardzo kompetentni wykładowcy. Polecam.
   Krzysztof Żaba
  • Kontakt z uczelnią i dostęp do materiałów w toku studiów na wysokim poziomie. Przyjazna atmosfera i pedagogiczne podejście do studentów. Znakomite przygotowanie wykładowców, a także jasne i spójne przekazanie wiedzy.
   Waldemar Łuczak
  • Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy na tematy, które nas interesują. Wspaniali ludzie i wyjątkowi wykładowcy dają gwarancję czerpania wiedzy w miłej atmosferze.
   Miroslaw Waląg
  • Wysoki merytoryczny poziom; wykładowcy będący praktykami i specjalistami w swoim fachu, przekazujący niezwykle przydatne informacje i rozwiązania; nowoczesna uczelnia, szanująca studentów; bardzo dobra organizacja toku studiów.
   Justyna Ogrodzka
  • Bardzo ciekawy program podyplomowych studiów menedżerskich zbudowany w oparciu o realia dzisiejszego rynku poparte wiedzą i praktyką wykładowców. Miła atmosfera i częste case study na zajęciach w grupach pobudzało kreatywność i chęć chłonięcia wiedzy. Bardzo polecam te studia.
   Pawel Kielar
  • Szczególnie polecam praktykującym menedżerom. Wiele praktycznych przedmiotów dostosowanych do aktualnych trendów zarządzania. Moim zdaniem trafny wybór.
   Aneta Filip
  • Bardzo podobała mi się organizacja studiów i praktyczne podejście do tematu realizowanego programu. Poleciłabym tę szkołę każdej osobie która chce nabyć nowe kompetencje i zdobyć umiejętności pozwalające na rozszerzenie horyzontów, zmianę w rozwoju kariery zawodowej.
   Sylwia Szelc-Woźniak
  • W mojej opinii zaletą niezaprzeczalną tych studiów był dobrze dobrany program studiów. Duża liczba przeznaczona na ćwiczenia wniosła solidną porcję wiedzy praktycznej. Wykładowcy dobrze przygotowani z dużym doświadczeniem potrafili przykładami doskonale zilustrować teorię przedstawioną na wykładach. Bardzo dobra komunikacja i wykorzystanie „Wirtualnej Uczelni” sprawiło, że pomimo dużej liczby zmian zajęć zawsze byłem poinformowany z wyprzedzeniem.
   Tomasz Lechowicz
  • Uczelnia uczy praktycznie przez osoby z doświadczeniem. W pełni mogę polecić kierunek menedżerski dla obecnych i przyszłych kierowników.
   Krzysztof Pogoda
  • Uczelnia spełniła moje oczekiwania, dzięki czemu posiada zadowolonych studentów pełnych wiedzy i entuzjazmu.
   Dawid Maziarz

WYBIERZ KIERUNEK

Podyplomowe studia menedżerskie

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 300 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024