STUDIA PODYPLOMOWE / Studia Master of Business Administration (MBA), Zarządzanie

MBA – Master of Business Administration

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

280 godz.

2 semestry

CZESNE

6 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 20% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Studia MBA to ważny krok w karierze każdego menedżera. Zajęcia na naszych studiach prowadzą praktycy biznesu, którzy osiągnęli sukces w dziedzinie zarządzania.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

Inprogress


TUV NORD


K&K Selekt

Studia MBA (Master of Business Administration) realizujemy koncentrując się na rzeczywistych podstawach zarządzania i sprawdzonych w praktyczny sposób metodach pracy z ludźmi. Uczymy swobody funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym rynku pracowniczym oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ze szczególnym wykorzystaniem analizy biznesowej oraz e-marketingu.

Program zawiera treści przydatne dla menedżerów chcących zaistnieć zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i lokalnych firmach rodzinnych. Dodatkowo słuchacze biorą udział w akredytowanym szkoleniu z facylitacji, wspierającym umiejętności organizacyjne menedżera. W ramach studiów otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a osoby zainteresowane przystąpieniem do dodatkowego (odpłatnego) egzaminu mogą uzyskać certyfikat Facilitation Foundation.

Studia MBA przygotowują także do pełnienia funkcji członka organów nadzorczych oraz członka organów zarządzających spółek skarbu państwa zgodnie z rozporządzeniami ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.


Adresat studiów MBA

Na studia zapraszamy ludzi otwartych na najnowsze techniki zarządzania i nowe technologie, poszukujących rozwiązań, które zadecydują o ich menedżerskim sukcesie. W trakcie studiów, poza zajęciami dydaktycznymi (wykłady, warsztaty, laboratoria), słuchacze pracują w niewielkich grupach przygotowując dwa projekty mające odniesienie do realnych zagadnień biznesowych.

Na zakończenie studiów słuchacz, we współpracy z wybranym z grona wykładowców mentorem, przygotowuje indywidualny projekt biznesowy. Warunkiem koniecznym skorzystania ze studiów MBA jest posiadanie wyższego wykształcenia (na poziomie co najmniej licencjackim) oraz minimum czteroletnie doświadczenie zawodowego.Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Dyplom MBA
 • Zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia Facilitation Foundation wydane przez Inprogress sp. z o.o.

Do rejestracji na studia MBA prosimy przygotować dyplom ukończenia studiów wyższych oraz CV potwierdzające przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe.

Wybrane przedmioty

 • Praktyka zarządzania firmą
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Zarządzanie zmianą – motywacja pracownika i zespołu
 • Sprzedaż i negocjacje
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Myślenie strategiczne i przełomowe modele biznesowe
 • Lean management – najlepsze praktyki “szczupłego zarządzania”
 • Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 • Wstęp do analityki biznesowej, narzędzia IT we wspomaganiu decyzji

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zajęcia integracyjne

4

Gry i zabawy wymagające współpracy zespołowej

Praktyka zarządzania firmą

16

Strategia i taktyka zarządzania firmą
Rola przywódcy/lidera i menedżera w firmie
Zadania i cechy menedżera
Techniki menedżerskie w zarządzaniu zespołem
Odpowiedzialność menedżera wobec interesariuszy firmy

Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa

16

Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia.
Bariery skutecznej komunikacji.
Rola emocji w komunikacji. Komunikacja asertywna.
Budowanie zespołu i współdziałanie w pracy zespołowej.
Role zespołowe. Zasady i techniki efektywnej pracy zespołowej.

Rekrutacja i selekcja

8

Zrozumienie kluczowych zagadnień związanych z rekrutacją i selekcją.
Przygotowanie do tworzenia efektywnych procesów rekrutacji w dużych organizacjach.
Skuteczna selekcja i weryfikacja kandydatów.
Nabycie umiejętności mapowania i oceny procesu rekrutacji za pomocą wskaźników efektywności i jakości (KPI & SLA)

Rozwój personelu i system oceny

16

Psychologiczne zachowania ludzi w organizacji. Człowiek w organizacji: cykl życia pracownika i style przywództwa.
Zasady uczenia się ludzi dorosłych w oparciu o model cyklu Kolba. Nowoczesne narzędzia doskonalenia kompetencji i zarządzania wiedzą w organizacji.
Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników – zarządzanie rozwojem pracowników poprzez budowanie zaangażowania (engagement & Enablement ).
Talenty w organizacji: diagnoza i rozwój. Succession planning.
Ocena pracowników: cele, modele i zasady.
Zarządzanie zmianą: komunikacja i radzenie sobie ze stresem w procesie zmiany. Model V.U.C.A
Rola menedżera w procesach rozwojowych.

Zarządzanie zmianą - motywacja pracownika i zespołu

12

Teorie motywacji i ich wpływ na praktykę zarządzania.
Motywowanie do zmian - wpływ motywacji zewnętrznej i wewnętrznej na aktywność pracowników.
Case study „Motywowanie wg modelu Bridgesa” – praca z oporem wobec zmian.
Tworzenie systemów motywacyjnych - case study „Motywowanie Jana”
Język motywacji w rozmowach zarządczych
Motywowanie do zmian w sytuacjach zespołowych – perswazja przekazu
Feedback w praktyce

Procesy analityczne w zarządzaniu strategicznym

16

Procesy analityczne jako podstawa podejmowania decyzji strategicznych
Badania i analizy jako element zarządzania strategicznego
Strategia firmy
Rodzaje strategii
Zasady budowy dokumentów strategicznych
Strategia i działania operacyjne
Planowanie, wdrażanie, kontrola i ocena efektów działań strategicznych

Prawo cywilne i handlowe, prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki

8

Prawo cywilne – podstawowe pojęcia.
Sposoby zawierania umów.
Zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.
Rodzaje spółek.
Organy spółek.
Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek.

Szkolenie Facilitation Foundation

24

Formaty – sposoby działania zespołów.
Zadanie i proces.
Poziomy Pewności zadania oraz Świadomości procesu (Dojrzałości zespołu).
Lider Zadania i Facylitator.
Process Iceberg® Model.
Narzędzia procesu.
MBTI: Myers – Briggs Type Indicator.
Organizacja spotkania facylitowanego.
Ćwiczenie: Supermarket.
Przegląd Process Iceberg®.
Sprawdzenie zrozumienia dotychczasowego materiału.
Modele, narzędzi i techniki.
Planowanie agendy spotkania.
Facylitowanie spotkania i kontrakt.
SCA i Model Warsztatu Process Iceberg®.
Modele i narzędzia.
Model Organizacji Process Iceberg®.
Profil Facylitatora.
Egzamin na poziomie Foundation.

Sprzedaz i negocjacje

16

ISystem strategii sprzedażowej Heksagon - kształtowanie produktu i sposoby sprzedaży.
Wprowadzenie do negocjacji – cechy sprzedawcy i negocjatora.
Negocjowanie w systemie win-win.
Określanie strategii negocjacji – case study.
Prezentacja projektu – strategia sprzedażowa firmy.

Employer Branding

8

Definicja employer branding.
Jakość marki pracodawcy - co o niej decyduje.
Employee Value Proposition, a może Emotional Value Proposition.
Przygotowanie i realizacja strategii employer branding.

Zarządzanie projektem

8

Najważniejsze definicje i pojęcia związane z zarządzaniem projektem.
Zarządzanie projektami w organizacjach.
Cykl życia projektu.
Planowanie projektu.
Realizacja i monitorowanie postępów projektu.
Zarządzanie ryzykiem.
Wspomaganie informatyczne zarządzania projektem – MS Project.

E-marketing i e-sprzedaż

8

Rynek reklamy internetowej oraz najnowsze trendy w e-marketingu.
Narzędzie E-marketing self diagnostics (Samodzielna diagnostyka działań e-marketingowych).
Metody i narzędzia marketingu w sieci.
E-commerce - projektowanie, procesy biznesowe i automatyzacja działań

Zarządzanie jakością i zrównoważonym rozwojem

12

Pojęcie jakości, model KANO.
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością.
Najpopularniejsze systemy zarządzania jakością, ISO 9001.
Zarządzanie czynnikiem ludzkim, „parszywa dwunastka”.
Projekt wdrażania systemu zarządzania jakością.
Najczęstsze błędy w zarządzaniu jakością.

Dokumenty finansowe i ich interpretacja

12

Wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
Ocena płynności finansowej na podstawie sprawozdania finansowego.
Analiza rentowności w ujęciu memoriałowym i kasowym.
Ocena stanu i struktury zadłużenia oraz zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia.
Efektywność gospodarki kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa.
Syntetyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.

Prawne aspekty zarządzania personelem

8

Zatrudnienie i jego rodzaje. Źródła prawa.
Pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia.
Swoboda zatrudnienia i jej ograniczenia.
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.
Mobbing i jego skutki prawne.
Zmiany w trakcie zatrudnienia, ustanie zatrudnienia.
Skutki prawne naruszenia prawa zatrudnienia i zasady dochodzenia roszczeń związanych z zatrudnieniem.

Myślenie strategiczne i przełomowe modele biznesowe

12

Podstawowe różnice pomiędzy myśleniem strategicznym a planowaniem strategicznym
Model biznesowy - definicje i zastosowanie (komercjalizacja produktów i usług)
Modele biznesowe w środowisku hiperkonkurencji
Modele biznesowe jako źródło przewagi konkurencyjnej dla firm typu start-up
Główne elementy modelu biznesowego
Equilibrium i doskonała konkurencja vs. potrzeby konsumenckie - dlaczego firmy potrzebują nowych modeli biznesowych
Modele biznesowe vs. strategie biznesowe
Innowacyjne technologie i modele biznesowe
Fundamentalne cele strategiczne w procesie tworzenia przełomowych modeli biznesowych
Rola modeli biznesowych w zmieniającej się gospodarce cyfrowej
Generowanie modeli biznesowych – case study

Umowy handlowe z wykonawcami i klientami

8

Oświadczenie woli.
Zasada swobody umów.
Umowy nazwane i nienazwane.
Zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów.
Odpowiedzialność umowna.
Analiza wybranych rodzajów umów.

Lean management - najlepsze praktyki wdrażania "szczupłego zarządzania"

8

Motywacja i inspiracja do ciągłego doskonalenia.
Ergo Lean Management – humanizm i etos pracy.
Marnotrawstwo – sztuka rozpoznawania i eliminacji.
Narzędzia lean i powiązane.
Skuteczne wdrażanie filozofii Lean Management.

Optymalizacja zintegrowanego planowania w integracji ze sprzedażą i zakupami

8

Planowanie zintegrowane.
Produkcja – planowanie i rozliczanie.
Technologia i konstrukcja.
Sprzedaż, zakupy i logistyka.
Zintegrowane planowanie – optymalizacja.

Wdrażanie strategii Lean w organizacji

8

Tworzenie Strategicznej Karty Wyników w oparciu o czynniki wewnętrzne i zewnętrzne organizacji
Definiowanie kluczowych wskaźników zarządzania przedsiębiorstwem
Hoshin Kanri jako narzędzie alokowania zasobów
Monitorowanie i Raportowanie wyników.
Mapowanie ruchów, transportu materiałów na layout’ach zakładu.
Tabele transportowe – macierz zdefiniowanych przepływów materiałów.
Obliczanie zmiennej częstotliwości ruchów materiałowych.
Wdrażanie usprawnień – milk-runner, kanban, supermarkety, składowanie chaotyczne.
ABC XYZ, redukcje zapasów, zgodność zapasów, inwentaryzacje ciągłe.
Optymalizacja kosztów obsługi magazynów.

Zarządzanie finansami, podejmowanie decyzji inwestycyjnych

12

Budżetowanie i controlling.
Sprawozdawczość finansowa.
Rynek kapitałowy i struktura kapitałowa firmy.
Długoterminowe decyzje finansowe.
Różne ujęcia zysku. Miary EVA, MEVA.
Szacowanie kosztu kapitału własnego i zarządzanie kosztem kapitału przedsiębiorstwa.
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
Metody oceny projektów inwestycyjnych. Metody proste: stopa zwrotu, okres zwrotu. Metody złożone: zdyskontowany okres zwrotu, wartość teraźniejsza netto, zmodyfikowana wartość teraźniejsza netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu.
Analiza wrażliwości i scenariuszy.

Wstęp do analityki biznesowej, narzędzia IT we wspomaganiu decyzji

16

Kontekst organizacyjny analityki biznesowej (perspektywa poziomów zarządzania, kategorii decyzji menedżerskich, oraz strategiczna analityki biznesowej, dane, informacja i wiedza – różnice oraz własności).
Proces tworzenia modeli dla analityki biznesowej (pojęcia związane z tworzeniem modeli analitycznych – parametry, zmienne decyzyjne, ograniczenia, miara wykonania, kategorie modeli, weryfikacja i walidacja modeli).
Obszary zastosowań analityki biznesowej.
Metody, techniki i narzędzia analityki biznesowej.
Przygotowywanie danych do analizy.
Analiza danych za pomocą tabel oraz funkcji statystycznych.
Optymalizacja liniowa i analiza wrażliwości.
Analiza warunkowa i analityka predyktywna.
Modelowanie symulacyjne.
Wizualizacja i prezentacja danych.

Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

16

Orientacja procesowa przedsiębiorstw – istota, cele oraz korzyści.
Wprowadzenie do modelowania biznesowego – istota oraz podstawowe obszary zastosowań, możliwości i ograniczenia.
Standardy modelowania procesów biznesowych.
Modelowanie biznesowe z wykorzystaniem rozszerzeń języka UML.
Modelowanie i analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem standardu BPMN.

Projekt końcowy

Na zakończenie studiów słuchacz przygotowuje projekt obejmujący realny problem biznesowy wymagający analizy i rozwiązania. Projekt przygotowywany jest pod kierunkiem mentora wybranego przez słuchacza spośród kadry prowadzącej zajęcia na studiach. Przygotowując i prezentując rozwiązania projektowe słuchacz ma za zadanie wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów.

RAZEM:

280

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

MBA – Master of Business Administration

Jak skutecznie zarządzać ludźmi? Odpowiedzi na to pytanie szukają i otrzymują ją uczestnicy studiów MBA. Najważniejszą cechą studiów MBA jest to, że praktyka zarządzania jest ważniejsza od teorii zarządzania. Z tego też powodu źródłem wiedzy i umiejętności na tych studiach są zarówno wykładowcy i polecana przez nich literatura oraz dotychczasowe doświadczenia uczestników. Studia pozwalają na dzielenie się takimi doświadczeniami podczas prowadzonych zajęć i rozwiązywania realnych biznesowych sytuacji (case studies).

W ostatecznym efekcie studiów MBA nasi słuchacze twórczo porównują swoje doświadczenia zarządcze z kompetencjami innych uczestników studiów i na trwale zapamiętują najlepsze praktyki zarządzania. Aby do tego doprowadzić podzieliliśmy program studiów na trzy moduły: Moduł  FIRMA I ŚWIAT ZEWNĘTRZNY ma za zadanie dostarczyć wiedzy  o otoczeniu biznesowym firmy i narzędziach podejmowania prawidłowych decyzji zarządczych.

Moduł ORGANIZACJA  dostarcza umiejętności wykorzystania posiadanej informacji do podejmowania decyzji operacyjnych decydujących o działalności firmy. Następnie, posiadając wiedzę i  mając przygotowaną strukturę funkcjonowania jesteśmy gotowi do zmierzenia się z kluczowym obszarem decydującym o sukcesie w zarządzaniu, a mianowicie obszarem ZARZĄDZANIA LUDŹMI. Tak oto w skrócie możemy scharakteryzować nasze studia MBA, kierunek który często podsumowuje to, co słuchacze już wiedzą i nadaje ostrość widzenia potrzebną do radzenia sobie z kolejnymi wyzwaniami zarządczymi.

Bartłomiej Cieszyński - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Bartłomiej Cieszyński, MBA

Jest menedżerem z doświadczeniem zdobytym w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Po ponad 20 latach spędzonych w międzynarodowych korporacjach, pracuje jako trener/konsultant biznesu.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Bardzo merytoryczny program. Pozwala zrozumieć istotę funkcjonalności firmy w otoczeniu konkurencji. Pozwala poznać całe spektrum wiedzy o firmie.
   Piotr Bugajski
  • Podstawową wartością z zajęć jest rozszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat biznesu oraz poznanie wielu wartościowych osób w toku studiów.
   Artur Sitarz
  • Studia w pełni spełniły moje oczekiwania. Możliwość obcowania i czerpania doświadczeń od takich praktyków i bez wątpienia autorytetów w swoich dziedzinach jak Bartłomiej Cieszyński, Roman Wieczorek, Sławomir Gawroński, Agnieszka Pala i inni prowadzący (niestety nie sposób wszystkich wymienić) jest bezcennym doświadczeniem, które skłania do refleksji i przewartościowania zasad, którymi kierujemy się na co dzień. Nie bez znaczenia pozostają również kontakty nawiązanie nie tylko z prowadzącymi, ale również ze wszystkimi słuchaczami studiów MBA, z którymi znajomości nawiązane w trakcie 1,5 roku studiów przetrwają z pewnością przez lata i zaowocują również w kontaktach biznesowych. Nie mogę tu pominąć samej organizacji studiów, która również jest na wysokim poziomie. Bez wątpienia mogę polecić studia na kierunku MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wszystkim, którzy chcą podnosić kwalifikacje lub usystematyzować swoją wiedzę.
   Łukasz Węglarz
  • Szczerze rekomenduję, dla mnie osobiście było to zebranie aspektów funkcjonowania w biznesie i sprzedaży w jedną całość. Niewątpliwie wartością dodaną była możliwość poznania i zaprzyjaźnienia się z Kolegami i Koleżankami ze studiów.
   Ewa Ożóg-Baran
  • 1. Organizacja studiów bardzo dobra 2. Przygotowanie merytoryczne oraz przekaz wiadomości bardzo dobre 3. Jakość wykładowców – bez zastrzeżeń 4. Bez zastrzeżeń atmosfera
   Sławomir Cisek
  • Studia poszerzają horyzonty. Ciekawy, elastyczny program studiów.
   Magdalena Biernacka
  • Organizacja studiów: bdb 2. Merytoryka-poziom: db 3. Jakość wykładów: bdb 4. Atmosfera: bdb.
   Konrad Dudek
  • Bardzo dobra organizacja studiów oraz program.
   Krystian Golik
  • Program studiów został stworzony w sposób kompletny i stwarza możliwości rozwoju nie tylko osobom robiącym karierę w korporacjach ale również tym, którzy dążą do rozwoju osobistego i zawodowego. Program studiów był skoncentrowany na całościowej tematyce biznesowej co powodowało że nie było zajęć które mógłbym wskazać jako nieprzydatne bądź nudne. Pomimo że niektórych zagadnień z programu studiów nie będę wykorzystywał, to za każdym razem miałem możliwość rozwijania swoich kompetencji menadżerskich. Niezwykle interesujące były dla mnie zajęcia prowadzone przez praktyków poszczególnych zagadnień, związanych z tematyką zarządzania biznesem. Doświadczenie i zaangażowanie kadry dydaktycznej oraz aktywne uczestnictwo słuchaczy pozytywnie wpływały na atmosferę zajęć. Przygotowanie od strony technicznej wzorowe. Osoby które zdecydują się na studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z pewnością dołączą do grona zadowolonych absolwentów tej uczelni. Studia oceniam wzorowo.
   Sylwester Kozak
  • Okres od listopada 2018 do lutego 2020, kiedy uczestniczyłem w zajęciach MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, był z pewnością był jednym z najciekawszych i najbardziej inspirujących okresów w moim życiu zawodowym. To była doskonała platforma wymiany doświadczeń i idei zarówno z koleżankami i kolegami ze studiów, jak i z prowadzącymi zajęcia. W 100% polecam studia MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
   Marek Mielnik
  • Studia podyplomowe na kierunku MBA prowadzone przez WSIiZ w Rzeszowie są idealną fuzją wiedzy praktycznej oraz solidnych podstaw teoretycznych, umożliwiającą profesjonalne funkcjonowanie w środowisku biznesowym. Studia z przyjemnością mogę zarekomendować wszystkim osobom, które oczekują rozwoju i pogłębienia swoich kompetencji zawodowych. Profesjonalna kadra naukowa w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem praktyków spełni oczekiwania nawet najbardziej dojrzałych zawodowo kandydatów.
   Filip Andrzej Cetera
  • Z wielką przyjemnością rekomenduję studia MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako doskonałą formę na pogłębienie umiejętności w zakresie zarządzania. To przede wszystkim doskonały dobór kadry wykładowczej, przekazana olbrzymia ilość wiedzy, nie tylko tej dydaktycznej, lecz również praktycznej w bardzo wielu obszarach. Pozwoliło mi to zrewidować, usystematyzować, a w szczególności pogłębić swoje dotychczasowe doświadczenia i umiejętności managerskie. Studia MBA to doskonała atmosfera prowadzonych zajęć, to bardzo wysoki poziom merytoryczny pozostałych studentów oraz ciekawa wymiana doświadczeń i kontaktów. Myślę, że w swojej dalszej pracy zawodowej będę wielokrotnie sięgał do notatek czy książek, a przede wszystkim wiedzy zdobytej w toku studiów MBA.
   Piotr Legutko
  • Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na ten kierunek studiów. Poszerzyłem swoją wiedzę, zdobyłem nowe umiejętności i poznałem wspaniałych ludzi. Gorąco polecam 🙂
   Jan Boratyn
  • Studia MBA zostały zorganizowane w sposób profesjonalny. Jakość wykładów była dla mnie zadowalająca. Atmosfera podczas studiów godna polecenia.
   Damian Szajner
  • Studia MBA na WSIiZ pozwoliły mi na nadążanie za zmianami, za wyzwaniami biznesowymi. Spotkałem Managerów z różnych branż, wykładowców oraz praktyków i to z nimi wymieniałem poglądy i doświadczenia z różnych środowisk kulturowych i zawodowych. Poszerzyłem horyzonty zarządzania, uzyskałem nowe, wszechstronne spojrzenie na życie zawodowe i nie tylko. Już wdrożyłem nowo uzyskane kompetencje i widzę efekty w moim zespole. Dostrzegam kolejne szanse i możliwości. Polecam każdemu Managerowi taki challenge.
   Artur Chmaj
  • Studia MBA prowadzone są przez świetnie dobrany i profesjonalnie wykwalifikowany zespół wykładowców. Wiedza teoretyczna często przeplatana jest przykładami praktycznymi, co równie często jest uzupełniane poprzez historie studentów (co w przypadku MBA można by bardziej określić jako profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem). Program studiów jest dopracowywany z roku na rok, co świadczy o profesjonalnym podejściu uczelni, a co z kolei daje uczestnikom pewność, że zdobyta wiedza odpowiada aktualnym potrzebom rynku. Polecam i zachęcam do wzięcia udziału.
   Leszek Maziarz
  • Zdecydowanie polecam studia MBA na WSIZ. Zajęcia były profesjonalnie zorganizowane, prowadzone przez fachowców, włączając również praktyków biznesu. Można było zdobyć oraz poszerzyć wiedzę z wielu zakresów, od umiejętności interpersonalnych po twardą wiedzę z zakresu finansów i zarządzania. Sama uczelnia jest również zorganizowana w bardzo profesjonalny sposób, bardzo fajna aplikacja mobilna, szybki i jasny przepływ informacji.
   Piotr Uzar
  • Studia w pełni spełniły moje oczekiwania. Zyskałem nowe kompetencje, których do tej pory mi brakowało. Polecam podyplomowe studia MBA każdemu, kto zajmuje stanowiska kierownicze i zarządcze. Studia te pozwalają zobaczyć inne aspekty działalności organizacji, których w większości przypadków nikt nie zauważa i może sądzić, że to nie jego odpowiedzialność. Z pewnością wiedzę, którą pozyskałem w trakcie tych studiów będę wykorzystywał w swojej obecnej i przyszłej pracy. Organizacja studiów bardzo dobra, przygotowanie merytoryczne oraz przekaz wiedzy bardzo dobre, atmosfera również.
   Łukasz Gładysiewicz
  • Studia MBA w centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ w Rzeszowie polecam wszystkim, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty, zdobywać wartościową wiedzę i rozwijać swoje kompetencje menedżerskie. Poziom prowadzonych zajęć oceniam bardzo wysoko, wykładowcy z ogromnym doświadczeniem przekazują przede wszystkim wiedzę praktyczną. Ciekawe, rozwijające dyskusje z grupą to cenny dodatek. Całość uzupełnia świetna organizacja i bardzo sympatyczna atmosfera. Serdecznie polecam!
   Jolanta Malinowska

WYBIERZ KIERUNEK

MBA – Master of Business Administration

CZAS TRWANIA STUDIÓW

280 godz.

2 semestry

CZESNE

6 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 20% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024