STUDIA PODYPLOMOWE / Informatyka, Zarządzanie

Zarządzanie projektem wdrożenia SAP S/4HANA

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

4 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 90% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Dzięki tym studiom będziesz przygotowany do wdrażania systemu SAP S/4HANA. Zobaczysz jak przebiega typowy projekt wprowadzenia w firmie oprogramowania klasy ERP.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia mają na celu poszerzenie wiedzy praktycznej z zarządzania projektami na przykładzie symulacji wdrożenia systemu S/4HANA. Symulacja wykorzystuje najlepsze praktyki projektowe z podziałem na role, fazy, produkty, dokumentację projektową, testy akceptacyjne, instrukcje stanowiskowe. Zakłada ona uruchomienia wybranych w analizie przedwdrożeniowej procesów biznesowych w systemie SAP S/4HANA.

70% zajęć jest realizowanych przy pomocy platformy S/4HANA. Ze względu na praktyczny charakter kierunku, grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób. Zajęcia są prowadzone przez: kierowników projektów SAP, konsultantów, menedżerów, ekspertów merytorycznych oraz trenerów SAP.


Adresat studiów Zarządzanie projektem wdrożenia SAP S/4HANA

 • osoby wykorzystujące w swojej pracy system SAP (ERP/HANA)
 • kadra kierownicza i menedżerowie realizujący projekty SAP
 • decydenci którzy planują wdrożenie lub korzystają już z systemu firmy SAP, a w szczególności w sytuacji migracji do SAP S/4HANA
 • konsultanci juniorzy, którzy rozpoczynają swoją przygodę w projektach SAP
 • administratorzy uprawnień oraz wszyscy ci, którzy na co dzień pracują z systemem SAP i planują dalszy rozwój swoich kompetencji

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Dobre praktyki zarządzania projektami
 • Zarządzanie projektami wdrożenia S/4HANA w praktyce
 • Metodyka SAP Activate – certyfikacja
 • Procesy biznesowe w S/4HANA – przegląd
 • Zarządzanie systemem uprawnień w S/4HANA
 • Organizacja projektu S/4HANA
 • Koncepcja biznesowa w projekcie S/4HANA
 • Kastomizacja w S/4HANA
 • Zarządzanie danymi podstawowymi w S/4HANA
 • Testy akceptacyjne i start produkcyjny systemu S/4HANA

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Dobre praktyki zarządzania projektami 

32

Uzasadnienie społeczno-ekonomiczne projektu wdrożenia
Inicjowanie projektu
Struktura organizacyjna projektu
Budowa zespołu w projektach wdrożeniowych
Motywowanie zespołu
Przywództwo w projektach
Metodyki realizacji projektu – tradycyjne, zwinne, hybrydowe
Zakres projektu
Harmonogram projektu
Budżet projektu
Zarządzanie ryzykiem projektu
Monitoring przebiegu realizacji projektu
Dokumentacja projektowa
Zakończenie projektu

Zarządzanie projektami wdrożenia S/4HANA w praktyce 

16

Definiowanie celu i zakresu projektu S/4HANA
Organizacja projektu S/4HANA
Metodyki wdrożeniowe systemu S/4HANA
Zarządzanie interesariuszami w projekcie S/4HANA
Komunikacja w projekcie S/4HANA
Monitorowanie i kontrola projektu S/4HANA
Zarządzanie jakością i zmianą w projekcie S/4HANA
Ryzyka projektowe w projekcie S/4HANA
Kluczowe czynniki sukcesu projektu S/4HANA

Metodyka SAP Activate – certyfikacja

16

Wprowadzenie do metodyki SAP Activate
SAP Activate a transformacja cyfrowa
SAP Activate Framework
Fazy SAP Activate (Roadmaps)
Narzędzia SAP Activate
SAP Activate Best Practices
Proces certyfikacji

Procesy biznesowe w S/4HANA – przegląd 

32

Proces obsługi zakupów (MM)
Proces obsługi zleceń produkcyjnych (PP)
Proces obsługi sprzedaży (SD)
Proces obsługi zobowiązań i należności (FI)
Proces zarządzania kosztami pierwotnymi i wtórnymi (CO)
Proces zarządzania strukturą PSP (PS)
Proces zatrudnienia nowego pracownika (HR)
Mapa procesów

Zarządzanie systemem uprawnień w S/4HANA 

8

System autoryzacji w S/4HANA i w SAP FIORI - wprowadzenie
Proces budowy systemu uprawnień
Zarządzanie użytkownikami
Role funkcjonalne, strukturalne
Zarządzanie obiektami uprawnień
Role a profile
Testy uprawnień

Organizacja projektu S/4HANA 

8

Prezentacja założeń biznesowych
Struktura organizacyjna projektu
Harmonogram projektu
Kalkulacja projektu
System komunikacji w biznesie
Repozytorium dokumentów projektowych
Karta projektu
Plan jakości
Plan zarządzania ryzkiem
Organizacja zasobów
Kick-off projektu

Koncepcja biznesowa w projekcie S/4HANA 

16

Ogólna charakterystyka analizowanego obszaru przedsiębiorstwa
Opis zintegrowanego procesu biznesowego – metodyka EPC/BPMN
Struktura organizacyjna SAP dla wybranego obszaru
Ustawienia globalne - parametry dla ustawień konfiguracyjnych
Zestaw i struktura danych podstawowych
Wykaz sprawozdań, raportów, deklaracji i analiz
Wstępna koncepcja uprawnień
Scenariusze testowe
Zagadnienia integracyjne
Potrzeby szkoleniowe
Harmonogram prac wdrożeniowych – wykres Gantta
Słownik pojęć

Kastomizacja w S/4HANA 

16

Opracowanie globalnych struktur finansowych
Opracowanie globalnych struktur logistycznych
Opracowanie struktury Miejsc Powstawania Kosztów
Opracowanie struktury Centrów Zysków
Opracowanie struktury PSP
Opracowanie struktury organizacyjnej (HR)
Prace kastomizacyjne w SPRO

Zarządzanie danymi podstawowymi w S/4HANA 

16

Tworzenie kont Księgi Głównej
Tworzenie MPK i CZ
Tworzenie  dostawców i odbiorców
Tworzenie  materiałów
Tworzenie  wyrobów gotowych
Tworzenie stanowisk roboczych
Tworzenie marszrut technologicznych
Tworzenie elementów PSP
Tworzenie kartotek pracowniczych

Testy akceptacyjne i start produkcyjny systemu S/4HANA 

32

Planowanie procesu zarządzania testami UAT
Tworzenie scenariuszy testowych
Testy pozytywne i negatywne
Przygotowanie danych testowych
Określenie kryteriów akceptacji
Zgłaszanie i zarządzanie błędami
Szkolenia testerów
Kluczowe Czynniki Sukcesu w UAT
Opracowanie instrukcji stanowiskowych
Ocena gotowości do startu produkcyjnego

RAZEM:

192

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie projektem wdrożenia SAP S/4HANA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

4 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 90% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024