STUDIA PODYPLOMOWE / Informatyka, Zarządzanie

Zarządzanie projektami IT

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

3 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

online

PIERWSZE ZAJĘCIA

wiosna 2024

Branża IT to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Zdobądź wykształcenie i znajdź pewną pracę, dzięki kierunkowi Zarządzanie projektami IT!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

Inprogress

Cel studiów podyplomowych

W czasie edukacji na kierunku Zarządzanie projektami IT poznasz praktyczną i kompleksową wiedzę, a także umiejętności z tego obszaru. W tym celu skupimy się przede wszystkim na metodach zarządzania projektami, które ułatwiają szybkie rozpoczęcie, uporządkowanie, przeprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów dostarczających wartość dodaną dla odbiorców. W trakcie warsztatów prowadzonych m.in. metodą studium przypadków, przedstawione zostaną dobre praktyki w zarządzaniu m.in. projektami innowacyjnymi, realizowanymi w warunkach niepewności, wymagań klienta lub technologii oraz projektami dla bardzo szybko zmieniających się rynków (np. internet, nowe media).

W ramach programu studiów prowadzone są 3 certyfikowane szkolenia prowadzone przez trenerów INPROGRESS, jednostki posiadającej status Accredited Training Organization (ATO) oraz Accredited Examination Organization (AEO):

Słuchacze planujący podejście do egzaminu certyfikującego Agile Practitioner będą potrzebowali posiadać akredytowany podręcznik do kupienia lub pożyczenia z Inprogress.


Adresat studiów podyplomowych Zarządzanie projektami IT

 • osoby pracujące już w branży lub takie, które planują wiązać swoją przyszłość z sektorem IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • kierownicy projektów IT,
 • szefowie zespołów IT lub programistycznych,
 • osoby planujące zawodowo zajmować się zarządzaniem projektami IT.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Zaświadczenie uczestnictwa w akredytowanych szkoleniach: Agile PM® Foundation, Agile PM® Practitioner i Scrum Master PSM I

Wybrane przedmioty

 • Analiza i modelowanie biznesowe
 • Zwinne metody zarządzania projektami i produktami
 • Myślenie projektowe (Design Thinking)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych
 • Zbieranie wymagań i zarządzanie komunikacją w projektach IT
 • Scrum Master Certified
 • Agile PM 
 • JIRA Software – narzędzia zarządzania projektami IT
 • Frameworki skalujące zwinne podejście zarządzania projektami IT
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
 • Aspekty prawne kontraktów IT i ochrona danych osobowych
 • Negocjacje w projektach IT

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Analiza i modelowanie biznesowe

16

Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w analizie biznesowej.
Identyfikacja potrzeb biznesowych i analiza wymagań wobec systemów informatycznych.
Tworzenia modeli biznesowych za pomocą języków wizualnych (UML, BPMN)
Wykorzystanie utworzonych modeli biznesowych w procesie wytwórczym systemów informatycznych

Zwinne i klasyczne metody zarządzania projektami i produktami

20

Modele procesu produkcji oprogramowania
Cykl życia procesu produkcji oprogramowania
Projekt i produkt - podobieństwa i różnice
Zarządzanie wymaganiami produktów IT
Budowa zespołu projektowego
Role i odpowiedzialność w zespole projektowym (macierz RACI)
Zwinne metody tworzenia oprogramowania (Manifest Zwinnego Tworzenia Oprogramowania, Lean Software Development, Kanban, Extreme Programming, Scrum)
Szacowanie oprogramowania w metodach Agile
Ustalanie priorytetów i planowanie w metodach Agile

Myślenie projektowe (Design Thinking)

16

Analityczne i kreatywne procesy myślowe. Narzędzia przydatne w myśleniu projektowym.
Wprowadzenie do metody myślenia projektowego (Design Thinking)
Zrozumienie potrzeb użytkownika (empatyzacja)
Definicja problemu
Tworzenie pomysłu i wybór najlepszego rozwiązania
Budowanie prototypu, tworzenie scenariusza testowego
Testowanie i wdrożenie

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług informatycznych

16

Zagadnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, budowy i wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa
Zagrożenia powstające w wyniku gromadzenia i przesyłania danych w formie elektronicznej
Zarządzanie dostępem do danych i przepływem informacji
Eliminowanie skutków oraz profilaktyka zagrożeń zewnętrznych polegających na nieuprawnionym dostępie do danych lub
ich zniszczeniu
Przeciwdziałanie zagrożeniom fizycznym utraty danych w wyniku kradzieży lub awarii sprzętu
Zasady działania infrastruktury klucza publicznego, podpis elektroniczny, różne protokoły szyfrujące
Zagadnienie utrzymania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług SLA (ang. Service Level Agreement) poprzez cały cykl trwania usługi

Agile PM Foundation

16

Czym jest Zwinne Zarządzanie Projektem?
Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektowe
Przygotowanie do odniesienia sukcesu
Proces DSDM
Ludzie - Role i obowiązki DSDM
Produkty DSDM
Kluczowe praktyki – stosowanie priorytetów i timeboxów
Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu
Inne praktyki

Aspekty prawne kontraktów IT i ochrona danych osobowych

8

Zasady ogólne i wady prawne umów
Prawne aspekty ochrony danych osobowych, prawo do prywatności
Regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe w ochronie danych osobowych

Zbieranie wymagań i zarządzanie komunikacją w projektach IT

8

Strategia firmy podstawą do podejmowania właściwych decyzji w cyfryzacji procesów
Określanie efektów i celów biznesowych
Zarządzanie aktywnością pracowników/klientów poprzez programy informatyczne
Klasy i analiza użytkowników
Określanie wymagań
Priorytetyzacja wymagań

Agile PM Practitioner

16

Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu
Zwinne Zarządzanie Projektem – przez cały cykl życia
Efektywne wykorzystanie produktów zarządczych
Terminowa dostawa – łączenie techniki priorytetyzacji MoSCoW i Timeboxingu
Ludzie , zespoły, interakcje
Wymagania i Historyjki Użytkownika
Szacowanie – jak i kiedy?
Planowanie projektu przez cały cykl życia
Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
Zarządzanie ryzykiem
Dostosowanie metodyki Agile do projektu

Scrum Master PSM I

16

Co to jest Agile
Wprowadzenie do Scrum
Zespół Scrum
Artefakty Scrum
Wydarzenia w Scrum
Reguły Scrum

JIRA Software - narzędzia zarządzania projektami IT

16

Podstawy obsługi programu
Zarządzanie zadaniami
Zarządzanie wymaganiami i przypadkami testowymi
Śledzenie błędów
Wykorzystanie JIRA w metodyce Agile

Frameworki skalujące zwinne podejście zarządzania projektami IT

8

Skalowanie, kiedy powinniśmy zacząć o tym myśleć
Czynniki sprzyjające i ograniczające stosowanie filozofii zwinnej
Popularne ramy postępowania do skalowania Agile: SAFe, Scrum of Scrums, LeSS, Nexus, Spotify

Zarządzanie ryzykiem w projektach IT

16

Cykl życia projektu informatycznego z perspektywy identyfikacji czynników ryzyka
Proces tworzenia strategii zarządzania ryzykiem w projektach IT
Rodzaje ryzyk i zasady ich szacowania w projektach IT
Sposoby identyfikacji ryzyka
Planowanie reakcji na ryzyko
Monitorowanie i sterowanie ryzykiem
Koordynacja prac w obszarze kontroli
Dobór sposobu dokumentowania zarządzania ryzykiem od skali projektu

Negocjacje w projektach IT

8

Zasady negocjowania z kluczowymi interesariuszami projektu.
Naturalne tendencje w negocjowaniu
Strategia konkurencyjna a strategia partnerska
Rozmowy zarządcze w ramach zespołu i pomiędzy zespołami
Rozumienie i kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego
Konflikty w negocjacjach zarządczych i pomiędzy kontrahentami
Ustalanie najlepszej alternatywy dla wynegocjowanego porozumienia (BATNA)

RAZEM:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie projektami IT

Studia łączą wiedzę o metodykach zarządzania projektami IT, doświadczenia zdobywane podczas realizacji kolejnych projektów oraz odpowiednie rozwijanie własnych cech w zakresie komunikacji, negocjacji i zarządzania zespołem. Duża zmienność otoczenia, globalizacja i postęp technologiczny w branży IT sprawiają, że przedsiębiorstwa i organizacje  coraz częściej dostrzegają korzyści ze zmiany podejścia procesowego na projektowe.

W programie studiów słuchacze znajdą:

 • wiedzę o metodykach i standardach (przedmioty: Agile PM, Scrum Master, JIRA ),
 • praktyczne podejście do zarządzania projektami (przedmioty: Analiza i modelowanie biznesowe, Zwinne metody zarządzania projektami i produktami, Zarządzanie ryzykiem w projektach IT),
 • narzędzia do pobudzania kreatywności członków zespołu projektowego (przedmiot: Myślenie projektowe – Design Thinking),
 • aktualne uwarunkowania prawne obowiązujące w projektach IT z uwzględnieniem RODO (przedmioty: Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych, Aspekty prawne kontraktów IT i ochrona informacji niejawnych i danych osobowych)
 • praktyczne narzędzia ułatwiające komunikację i zarządzanie w zespole projektowym (przedmioty: Zbieranie wymagań i zarządzanie komunikacją w projektach IT, Negocjacje w projektach IT).

Podczas zajęć słuchacze mają możliwość realizacji zadań  w  praktycznych projektach. W roboczych zespołach projektowych słuchacze będą wymieniać się doświadczeniami oraz kreatywnie poszukiwać unikalnych rozwiązań.  Wykorzystane narzędzia i zrealizowane rozwiązania słuchacze będę mogli, po zakończeniu studiów, wykorzystać w swojej pracy.

Iga Chmielińska, DBA

Od ponad 20 lat związana z branżą informatyczną, od ponad pięciu zaangażowana w zarządzanie ludźmi oraz projektami. Jest posiadaczem między innymi takich certyfikatów jak PMP®, PSM I, AgilePM®, ITIL4®.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Profesjonalizm w dobieraniu programu studiów. Organizacja i dyscyplina w prowadzeniu zajęć z naciskiem na dynamiczne prezentowane treści. Owocem powyższego jest wysoki poziom przyswajania tematów.
   Mariusz Borkowski
  • Bardzo dobra organizacja i wysoki poziom. Super atmosfera, bardzo duże zaangażowanie wykładowców w pomoc dla studentów. Bardzo podobało mi się dzielenie doświadczeniem zawodowym przez wykładowców.
   Rafal Popiołek
  • Oferta studiów była bardzo bogata. Zadowolił mnie zakres merytoryczny studiów. Polecam celem poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami.
   Wojciech Wrona
  • Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami w IT spełniły moje oczekiwania. Pozwalają poznać z różnych stron metodykę pracy Project Manager’a. Kierunek tych studiów jest doskonałym startem dla osób zaczynających lub planujących pracę w branży IT jako PM. Poziom merytoryczny, organizacja studiów, jakość oraz sposób przekazywanej wiedzy (nawet w trybie zdalnym/online) przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców był na najwyższym poziomie.
   Marcin Szałaj

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie projektami IT

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

3 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

online

PIERWSZE ZAJĘCIA

wiosna 2024