STUDIA PODYPLOMOWE / Informatyka

Analityk biznesowy systemów informatycznych

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Przygotuj się do wykonywania zawodu analityka biznesowego w projektach informatycznych, specjalisty przygotowującego narzędzia IT dla biznesu!

Analityk biznesowy to obecnie bardzo poszukiwana osoba na rynku pracy. Możesz zdobyć potrzebne kompetencje do wykonywania tego zawodu, dzięki studiom podyplomowym na kierunku Analityk biznesowy systemów informatycznych. W czasie ich trwania przygotujemy Cię do odgrywania kluczowej roli w każdym projekcie informatycznym. Począwszy od przygotowania wymagań zgodnych ze strategią firmy a kończąc na wdrażaniu przygotowanych rozwiązań informatycznych. Dodatkowo w trakcie studiów nauczysz się wprowadzania zmian w organizacji. Zdobędziesz także umiejętności modelowania i re-inżynierii działalności firmy pod kątem powiązania potrzeb organizacji z projektowanymi rozwiązaniami informatycznymi.

Na zajęciach praktycznych oraz teoretycznych dowiesz się, jakie są podstawowe zadania analityka biznesowego w ramach projektów informatycznych. Poznasz metody, narzędzia oraz techniki wykorzystywane przez analityków biznesowych w realizacji typowych zadań analityczno–projektowych. Zdobędziesz także umiejętności zastosowania programów Enterprise Architect i ADONIS do analizy biznesowej. Po ukończeniu studiów będziesz wiedzieć jak najlepiej dostosowywać narzędzia informatyczne do wspomagania pracy przedsiębiorstw i instytucji.


Adresat studiów podyplomowych

 • osoby dążące do pełnienia zawodu analityka biznesowego,
 • absolwenci studiów wyższych na kierunkach związanych z branżą informatyczną,
 • pracownicy branży informatycznej, pragnący rozszerzyć swoje kompetencje.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Inżynieria wymagań
 • Analiza strategiczna rozwiązań informatycznych
 • Język UML dla analityków biznesowych
 • Myślenie projektowe (Design Thinking)
 • Komunikacja interpersonalna w zbieraniu wymagań i zarządzanie zmianą
 • Modelowanie i analiza biznesowa
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Inżynieria wymagań

28

W ramach zajęć nastąpi zapoznanie uczestników z aparatem pojęciowym dziedziny inżynierii wymagań oraz przekazanie wiedzy na temat procesu inżynierii wymagań w zakresie podstawowych faz, ról, odpowiedzialności, aktywności, metod i technik. Ponadto w ramach modułu kształtowane są umiejętności wykorzystania narzędzi CASE (ang. Computer Aided Software Engineering) przy pozyskiwaniu wymagań, ich analizie, specyfikacji oraz zarządzaniu wymaganiami.

Analiza strategiczna rozwiązań informatycznych

8

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat analizy strategicznej rozwiązań informatycznych. Zostaną zaprezentowane modele analizy strategicznej tj. model sił współzawodniczących, łańcucha wartości, sieci wartości, ebiznesowej macierzy wartości oraz macierzy hierarchizacji projektów, pozwalające na ocenę istotności strategicznej projektowanego systemu informatycznego. Tego typu analiza jest kluczowa z perspektywy wartości biznesowej tworzonego wsparcia informatycznego i pozwala na precyzyjne ustalanie priorytetów i kolejności realizacji iteracji oraz wydań systemu.

Język UML dla analityków biznesowych

20

W ramach modułu przedstawiona zostanie architektura oraz notacja języka UML (ang. Unified Modeling Language). Język ten jest zaadoptowanym przez branżę informatyczną standardem modelowania systemów informatycznych i stanowi podstawową platformę komunikacji pomiędzy członkami zespołów projektowych tworzących systemy informatyczne. Celem modułu jest również ukształtowanie umiejętności wykorzystania języka UML oraz narzędzi CASE przy typowych czynnościach analityczno-projektowych realizowanych przez analityków biznesowych.

Myślenie projektowe (Design Thinking)

20

Myślenie projektowe (Design Thinking) to badawcze podejście do rozwiązywania problemów. Łączy i utrzymuje w równowadze analityczne i kreatywne procesy myślowe. Jest skoncentrowane na potrzebach użytkownika nowego produktu czy usługi. Proces myślenia projektowego to kreatywna praca zespołowa skierowana na szybkie dostarczenie rozwiązania opartego na wartościach i korzyściach dla klienta. Celem modułu jest zapoznanie uczestników z zasadami i etapami procesu myślenia projektowego, najlepszymi praktykami wprowadzania innowacji metodąmyślenia projektowego, wykorzystania myślenia wizualnego w pracy zespołowej oraz rolą i znaczeniem danych metrycznych stosowanych w kulturze Web 2.0.

Komunikacja interpersonalna w zbieraniu wymagań i zarządzanie zmianą

12

 Tematyka modułu zawiera treści związane z rozwijaniem umiejętności miękkich, niezbędnych w procesie pozyskiwania informacji dotyczących wymagań wobec systemu informatycznego od interesariuszy, sprawnego przekazywania wymagań członkom zespołu projektowego oraz negocjowania prowadzącego do uzyskiwania wspólnych sukcesów.

Modelowanie i analiza biznesowa

42

Moduł prezentuje metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w ramach analizy biznesowej. Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat standardów wykorzystywanych w modelowaniu biznesowym, oraz znaczenia integracji strategii informatyzacji ze strategią biznesową. Przedstawione zostaną najważniejsze obszary zastosowań modelowania biznesowego, z perspektywy inżynierii oprogramowania i wdrażania systemów informatycznych, oraz re-inżynierii i automatyzacji procesów biznesowych. Istotnym celem jest również kształtowanie umiejętności tworzenia modeli biznesowych za pomocą ustandaryzowanej notacji BPMN (ang. Business Process Modeling Notation) oraz wykorzystanie utworzonych modeli w analizie i optymalizacji działań firmy z perspektywy odpowiednio dobranych wskaźników efektywności (ang. Key Process Indicators).

Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi

32

Moduł zawiera treści na temat najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami informatycznymi (SCRUM, RUP, CMMI), ich podstawowych etapów, ról członków zespołu, aktywności realizowanych w ramach każdej z ról, produktów projektu oraz artefaktów projektowych. Kształtowane są również umiejętności w zakresie wykorzystania technik, metod i narzędzi zarządzania projektami informatycznymi, w tym infrastruktury informatycznej wspierającej działania analityka biznesowego oraz członków zespołu projektowego odgrywających inne role.

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych

18

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania ryzykiem związanym z realizacją przedsięwzięcia informatycznego. Zostanie przedstawiony cykl życia projektu informatycznego z perspektywy identyfikacji czynników ryzyka w jego poszczególnych fazach, sposoby oceny ryzyka, planowania reakcji na ryzyko, monitorowania i sterowania ryzykiem oraz koordynacji prac w obszarach objętych kontrolą. Zaprezentowany zostanie również proces tworzenia strategii oraz szablony typowych dokumentów wspierających zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych.

Razem

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Analityk biznesowy systemów informatycznych

Jak podaje firma McKinsey, prezentując wyniki swoich badań, przedstawiciele wyższej kadry zarządczej odczuwają wyraźną potrzebę dwóch rzeczy. Po pierwsze digitalizacji i modernizacji procesów biznesowych, a po drugie pełnej integracji strategii biznesowej ze strategią informatyzacji organizacji. Tylko 11% wierzy, że obecne modele biznesowe będą opłacalne ekonomicznie do 2023 roku, podczas gdy 64% ankietowanych mówi o konieczności budowania nowych przedsiębiorstw cyfrowych, aby w ogóle dotrwać do tego czasu.

Kluczową rolę w tego typu przedsięwzięciach odgrywa Analityk Biznesowy. Jego zadaniem jest dogłębne zrozumienie potrzeby biznesowej (Business Need) oraz dobór rozwiązania informatycznego o dużej wartości biznesowej (Business Value). Chodzi tutaj o takie rozwiązania, które rozwiązują zidentyfikowane problemy i/lub wykorzystują dostrzegane przez biznes sposobności. Jest to bardzo trudne zadanie, wymagające gruntownej, interdyscyplinarnej wiedzy, zarówno biznesowej jak i technicznej, oraz dobrze ukształtowanych umiejętności m.in. w zakresie analizy biznesowej, inżynierii wymagań, modelowania organizacji oraz systemów, zarządzania ryzykiem i projektami IT. Pierwszorzędne znaczenie mają również umiejętności XXI w. tj. komunikacja interpersonalna, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne oraz kreatywność.

W ramach studiów podyplomowych „Analityk biznesowy systemów informatycznych” oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie w zakresie kluczowych obszarów wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności. Program studiów oraz treści zajęć zostały utworzone z uwzględnieniem międzynarodowego standardu analizy biznesowej (Business Analysis Body of Knowledge – BABoK), modelowania systemowego i biznesowego (język UML, notacja BPMN, notacja DMN), projektowania rozwiązań skoncentrowanych na użytkowniku (Design Thinking) oraz zarządzania projektami (RUP, SCRUM). W trakcie zajęć Uczestnicy poznają również najpopularniejsze środowiska programowe wykorzystywane przez Analityków Biznesowych, m.in. Sparx Enterprise Architect, Adonis, Miro, Jira, Trello.

Jeżeli chcesz być dobrze przygotowany do roli agenta zmiany w procesie transformacji cyfrowej organizacji, studia podyplomowe „Analityk biznesowy systemów informatycznych” to dobry wybór!

dr inż. Jacek Jakieła

Specjalista z obszaru analityki biznesowej, analizy i projektowania informatycznych systemów zarządzania, baz danych oraz technologii agentowych.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Studia spełniły moje oczekiwania. Dużo konkretnej wiedzy na wykładach. Praktyczne zagadnienia na ćwiczeniach. Dużo zajęć z profesjonalnym oprogramowaniem. Pomocni wykładowcy. Wygodne zajęcia online. Warto skorzystać!
   Robert Łukasz
  • Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku ABSI było bardzo dobrym pomysłem. To bardzo ciekawy i przyszłościowy obszar. Organizacja studiów i ich merytoryczny poziom jest na bardzo wysokim poziomie. Szczerze polecam.
   Tomasz Góral
  • Prowadzone zajęcia pozwalają na poznanie technik i narzędzi potrzebnych do pracy przy realizacji projektów informatycznych. Prowadzący kładą nacisk nie tylko na wiedzę lecz głównie na praktyczne wykorzystanie przekazywanych informacji. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów z powodzeniem wykorzystuje w pracy zawodowej.
   Maciej Słota
  • Studia podyplomowe na kierunku ABSI dają niezwykle dużą wartość. Pozwalają poznać metody pracy analityka oraz zachęcają do dalszej edukacji. Dużą wartością studiów byli również prowadzący, ponieważ swoją wiedzę przekładali w praktyczny sposób.
   Arkadiusz Ździebło

WYBIERZ KIERUNEK

Analityk biznesowy systemów informatycznych

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024