STUDIA PODYPLOMOWE / Administracja

Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 000 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Pracujesz bądź chcesz pracować w kadrze kierowniczej służb mundurowych i/lub jednostkach administracji publicznej? Te studia zwiększą Twoje kompetencje z zakresu zarządzania

Program studiów na kierunku Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa obejmuje zagadnienia prawne, ekonomiczne i interpersonalne, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania w służbach mundurowych.

Zajęcia skoncentrowane są na przekazaniu umiejętności pracy z ludźmi. W trakcie zajęć podkreślamy konieczność bazowania na takich wartościach jak uczciwość i poszanowanie dla podległych funkcjonariuszy i pracowników. Uczymy więc odpowiedzialności za podjęte decyzje i przewidywania skutków swoich działań menedżerskich. Studia podejmują również problematykę podejmowania procesów decyzyjnych w organizacji, a szczególnie w sytuacjach kryzysowych.


Adresat studiów podyplomowych

 • obecna oraz przyszła kadra kierownicza wszystkich szczebli i funkcji z jednostek administracji publicznej oraz służb mundurowych odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Nowe zarządzanie publiczne /New Public Management/
 • Odpowiedzialność menedżera w jednostce sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Negocjacje i mediacje zarządcze
 • Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzanie projektami w administracji
 • Zarządzanie informacją i bezpieczeństwem informacji
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing
 • Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera
 • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
 • Kierowanie zespołem

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Nowe zarządzanie publiczne /New Public Management/

12

Czym jest New Public Management
Koncepcje zarządzania w sektorze publicznym
Porównanie modeli zarządzania w administracji publicznej

Zarządzanie strategiczne

8

Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego
Zarządzanie strategiczne i operacyjne
Metody analizy strategicznej
Misja, cele, zadania
Decyzje strategiczne w organizacji
Funkcje systemu zarzadzania w zmiennym otoczeniu

Odpowiedzualność menedżera w jednostce sektora finansów publicznych

8

Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
Odpowiedzialność dysponentów środków budżetowych
Majątek jednostki i źródła jego finansowania
Dyscyplina finansów publicznych
Sprawozdawczość budżetowa

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

12

Potrzeba i cel zarządzania jakością
Modele, zasady i narzędzia zarządzania jakością
Charakterystyka polityki państwa wobec zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej

Negocjacje i mediacje zarządcze

16

Zasady mediacji
Zadania mediatora
Etapy mediacji
Cele style i etapy negocjacji
Cechy dobrego negocjatora

Prawo zamówień publicznych

8

Regulacje w zakresie zamówień publicznych
Zasady udzielania zamówień publicznych
Pozycja wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych
Tryby udzielania zamówień - zasady wyboru ofert
Specyfika umowy w sprawie zamówień publicznych
Środki ochrony prawnej

Zarządzanie projektami w administracji

16

Intuicja a projekty
Komunikacja jako podstawowy element w zarządzaniu projektem
Planowanie i budżetowanie projektu
Korelacja z innymi projektami równoległymi
Problemy i zarządzanie ryzykiem
Końcowa ocena projektu

Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej

16

Organizacja pracy we współczesnej administracji
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Style kierowania
Menedżer we współczesnej organizacji
Menedżer w organizacji holistycznej
Organizacja ucząca się
Metody i narzędzia zarządzania
Samodoskonalenie menedżerów
Warsztat I narzędzia pracy współczesnego menedżera

Zarządzanie informacją i  bezpieczeństwem informacji

8

Poziomy zarządzania informacją
Przestrzeń PZI
Potrzeby informacyjne, luka informacyjna
Zarządzanie spójnością informacyjną
Tajność i poufność informacji
Dostęp do zasobów informacyjnych

Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing

8

Odpowiedzialność w aspekcie prawa i moralności
Podstawy i problemy etyki w świetle kodeksu etyki zawodowej służb mundurowych
Status społeczno-etyczny i misje zawodów publicznych
Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji i przeciwdziałaniu mobbingowi

Trening menedżerski

12

Decyzje menedżerskie – pojęcie i istota
Typy decyzji i ich zastosowanie
Typy grupowego podejmowania decyzji
Efekty i ograniczenia stosowanych narzędzi

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu

8

Istota inteligencji emocjonalnej
Trening świadomości emocjonalnej
Znajomość swoich emocji i samoświadomość
Wykorzystanie umiejętności wpływu - autorefleksja na temat roli przywódcy
Emocje w komunikowaniu się
Podstawy inteligencji społecznej

Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera

16

Pojęcie i istota bezpieczeństwa
Zagrożenia bezpieczeństwa
Identyfikacja zagrożeń
Źródła zagrożeń i ich charakterystyka
Przeciwdziałanie zagrożeniom
Bezpieczeństwo globalne
Charakterystyka najważniejszych jednostek powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Rola przywódcy przy identyfikacji i zwalczaniu zagrożeń

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

16

System kierowania bezpieczeństwem narodowym
System zarządzanie kryzysowego
Hierarchiczne planowanie w zarządzaniu kryzysowym
Klasyfikacja kryzysów w organizacji
Sytuacja kryzysowa i jej interpretacja
Planowanie kryzysowe w organizacji
Koncepcja działania- zakres reagowania kryzysowego
Kolejność działania kryzysowego – procedura działania
Rola przywódcy w działaniu kryzysowym

Kierowanie zespołem

16

System kierowania bezpieczeństwem narodowym
System zarządzanie kryzysowego
Hierarchiczne planowanie w zarządzaniu kryzysowym
Klasyfikacja kryzysów w organizacji
Sytuacja kryzysowa i jej interpretacja
Planowanie kryzysowe w organizacji
Koncepcja działania- zakres reagowania kryzysowego
Kolejność działania kryzysowego – procedura działania
Rola przywódcy w działaniu kryzysowym

RAZEM:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

Studia podyplomowe w obszarze zarządzania i dowodzenia w strukturach bezpieczeństwa państwa stanowią niezwykle istotną ścieżkę dla osób zainteresowanych pracą w sektorze bezpieczeństwa, obronności czy administracji państwowej. To kierunek, który nie tylko oferuje dogłębną wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, strategii bezpieczeństwa czy prawnych aspektów działalności państwowych instytucji związanych z bezpieczeństwem, ale także rozwija umiejętności przywódcze i strategiczne potrzebne do skutecznego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Wykształceni pracownicy struktur bezpieczeństwa państwa to niezwykle ważny aspekt dla zapewnienia stabilności, ochrony oraz bezpieczeństwa obywateli. Osoby pracujące w tym obszarze mają możliwość wpływania na kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa, podejmowania decyzji strategicznych oraz koordynowania działań różnych instytucji w celu skutecznego reagowania na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. To obszar, który wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych, aby efektywnie zarządzać różnorodnymi sytuacjami kryzysowymi czy sytuacjami wymagającymi szybkiego i trafnego reagowania.

Osoby, które chcą się realizować zawodowo w strukturach bezpieczeństwa państwowego powinny wykazywać się kompleksową wiedzą z zakresu prawa, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, a także powinny odznaczać się umiejętnościami przywódczymi. Niezbędne są również zdolności analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zdolność do podejmowania decyzji. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do budowania relacji są kluczowe w obszarze, w którym współpraca między różnymi organami państwa jest niezbędna dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.

Tomasz Bąk - opiekun merytoryczny kierunku zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

Gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk

Generał Brygady, uczestnik misji pokojowych. Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. 

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 000 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024