STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Zarządzanie energią

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

182 godz.

2 semestry

CZESNE

3 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Chcesz poprawić efektywność energetyczną w swojej firmie? Zarządzanie energią to kierunek, dzięki któremu nauczysz się jak zarządzać energią w obliczu stale rosnących cen!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

TUV NordEnMS

Studia na kierunku Zarządzanie energią to zbiór praktycznej wiedzy, dzięki której wdrożysz w swojej firmie najlepsze praktyki z zakresu zarządzania energią. Program studiów zawiera wiedzę prawną z zakresu efektywności energetycznej oraz przedstawia metody optymalizacji energetycznej procesów. W czasie zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów rozwiniesz i ukształtujesz swoje umiejętności planowania, wdrażania i nadzorowania zmianami związanymi z poprawą efektywności energetycznej. Dodatkowo wiedza techniczna została uzupełniona o kształtowanie i rozwój kompetencji miękkich przyszłych menedżerów oraz podstawy zrównoważonego rozwoju.

Jako absolwent zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie metod, systemów, modeli i wskaźników służących zarządzaniu strumieniem energii oraz skutecznej optymalizacji procesów. Dowiesz się, w jaki sposób wykonać audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa oraz jak obliczyć efekty ekonomiczne i ekologiczne prowadzonych działań. Program studiów obejmuje najważniejsze normy i akty prawne z obszaru zarządzania energią. Uczestnicy zdobędą certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 oraz uzyskają możliwość dołączania wykonanych przez siebie audytów efektywności energetycznej do Wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.

Ukończenie studiów da możliwość sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Studia prowadzone są we współpracy z TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein /Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) oraz EnMS Polska sp. z o.o. – firmą wspierającą organizacje w podnoszeniu efektywności energetycznej.


Adresat studiów podyplomowych

 • Menedżerowie i pracownicy firm, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną procesów i w sposób systemowy zarządzać energią, minimalizując jej zużycie.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 wydany przez TUV Nord

Wybrane przedmioty

 • Podstawy zarządzania energią
 • Efektywność energetyczna w świetle polskich i unijnych wymagań prawnych
 • Źródła i nośniki energii
 • Audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018
 • Mechanizm białych certyfikatów. Audyty efektywności energetycznej – zasady sporządzania
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018
 • Optymalizacja energetyczna procesów
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania energią i ocena opłacalności inwestycji
 • Ekologia w zarządzaniu energią
 • Audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy zarządzania energią

16

rola i kompetencje Managera ds. energii
struktura, funkcjonowanie i rola działów technicznych i utrzymania ruchu
zarządzanie procesami
zarządzanie projektami
zarządzanie personelem

Efektywność energetyczna w świetle polskich i unijnych wymagań prawnych

8

dyrektywy unijne dotyczące efektywności energetycznej
stan prawny w Polsce w zakresie efektywności energetycznej
dostosowanie polskiego prawa do wymagań unijnych

Źródła i nośniki danych

16

nośniki energii pierwotnej: paliwa stałe, paliwa płynne i gazowe, biomasa
energia elektryczna: energia cieplna i chłód
sprężone powietrze
odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
świadectwa pochodzenia

Audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa

16

zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej
przegląd energetyczny według normy ISO 50001:2018
przegląd energetyczny w ramach systemu EMAS

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018

24

wymagania normy ISO 50001:2018
auditowanie Systemu Zarządzania Energią

Mechanizm białych certyfikatów. Audyty efektywności energetycznej – zasady sporządzania

24

system białych certyfikatów aktualny stan prawny - zasady funkcjonowania, wymagana dokumentacja, wykorzystanie/ sprzedaż pozyskanych świadectw efektywności energetycznej
zasady, zakres i sposób sporządzania Audytów efektywności energetycznej. Metoda uproszczona, metoda bilansowa.
przygotowanie i omówienie przykładowych audytów efektywności energetycznej dla wybranych obszarów przedsięwzięć.
audyty potwierdzające osiągnięcie oszczędności
zawiadomienia o zakończeniu przedsięwzięcia – zasady sporządzania, przykłady.
świadectwa efektywności energetycznej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018

8

etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy ISO 50001
analiza luk w stosunku do wymagań normy ISO 50001
integracja Systemu Zarządzania Energią z istniejącymi w organizacji systemami zarządzania
dokumentacja w Systemie Zarządzania Energią wg ISO 50001

Optymalizacja energetyczba procesów

16

pozyskiwanie i analiza danych energetycznych
efektywność energetyczna procesów i urządzeń
modelowanie i prognozowanie zużycia energii
wyznaczanie celów, zadań i planowanie projektów optymalizacyjnych
smart metering

Ekonomiczne aspekty zarządzania energią i ocena opłacalności inwestycji

16

podstawy ekonomiki zasobów
podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych (SPBP, DPBP, IRR, NPV)
ocena efektywności ekonomicznej inwestycji nieprodukcyjnych
zielone inwestycje
montaż finansowy inwestycji
formuła ESCO
dofinansowania programowe

Ekologia w zarządzaniu energią

8

wpływ poprawy efektywności energetycznej na emisję i produkcję odpadów
efekty ekologiczne inwestycji
funkcjonowanie systemu handlu emisjami CO2
zarządzanie śladem węglowym wg. ISO 14064, PAS 2050
zarządzanie adaptacją do zmian klimatu wg. ISO 14090

Audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

30

zasady sporządzania Audytu energetycznego budynku
zasady sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła
ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
ocena systemu wentylacji i klimatyzacji
metodyka obliczeń.

RAZEM:

182

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie energią

Oto 10 korzyści, które uzyskasz podejmując studia z zakresu Zarządzania energią:

 • Poznasz najlepsze praktyki zarządzania energią, umożliwiające efektywne, zrównoważone i ekonomiczne wykorzystanie nośników energii w firmie.
 • Program studiów rozwija umiejętności planowania, wdrażania i nadzorowania zmian związanych z poprawą efektywności energetycznej, co jest kluczowe dla menedżerów.
 • Studia skupiają się nie tylko na wiedzy technicznej, ale także rozwijają kompetencje miękkie przyszłych menedżerów, takie jak umiejętności interpersonalne i zdolność do efektywnej komunikacji.
 • Wiedza techniczna uzupełniona jest o podstawy zrównoważonego rozwoju, co pozwala spojrzeć na zarządzanie energią w szerszym kontekście społecznym i ekologicznym.
 • Ukończenie studiów daje możliwość uzyskania certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, oraz daje możliwość uzyskania wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Studia są prowadzone przez praktyków, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i pragmatyczne podejście do poszczególnych zagadnień.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie audytów i przeglądów energetycznych pozwalają na skuteczne ocenianie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i przeprowadzanie audytów energetycznych przedsiębiorstw, wymaganych przez ustawę o efektywności energetycznej w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.
 • Studia obejmują ekonomiczne aspekty zarządzania energią, w tym ocenę opłacalności inwestycji, co jest kluczowe dla skutecznego planowania działań.
 • Program studiów obejmuje zajęcia praktyczne, warsztaty i wykłady, które pozwalają na zdobycie realnych umiejętności stosowanych w codziennej praktyce menedżera ds. zarządzania energią.

Mariusz Gołąb

Inżynier ochrony środowiska, łączący zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji z doświadczeniem handlowym i marketingowym.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie energią

CZAS TRWANIA STUDIÓW

182 godz.

2 semestry

CZESNE

3 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024