STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Menedżer ESG

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

3 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Dołącz do grona osób, które pragną poszerzać wiedzę praktyczną i chcą stosować najlepsze narzędzia w obszarze ESG, czyli Environmental, Social and Corporate Governance

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

TUV Nord

Studia przygotowują do nowoczesnego zarządzania biznesem i raportowania działań w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Absolwenci uzyskają umiejętność zarządzania w oparciu o realne wskaźniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Wskaźniki te są wymagane w szczególności przez dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Ponadto kierunek Menedżer ESG kształci liderów, którzy nie tylko będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ESG, ale także będą potrafili inicjować zmiany generujące korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Studia składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności w zakresie planowania, wdrażania, nadzorowania i raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Udział w zajęciach nie tylko rozwija kompetencje merytoryczne, ale również silnie wpływa na osobisty rozwój, pozwalając na przejęcie roli lidera, również w zakresie komunikacji zewnętrznej i dialogu społecznego. Absolwenci studiów otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 14001 i EMAS oraz są przygotowani do uzyskania za dodatkową opłatą certyfikatu Greenwashing Detection Manager.


Adresat studiów Menedżer ESG:

 • pracownicy odpowiedzialni za obszar ESG,
 • pracownicy zaangażowani w raportowanie ESG zgodnie z dyrektywą CSRD,
 • przedsiębiorcy, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny,
 • kadra zarządzająca, a w szczególności menedżerowie odpowiedzialni za zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • pracownicy działów marketingu i PR firm wprowadzających na rynek zrównoważone produkty i usługi,
 • osoby pragnące związać swoją karierę zawodową z zarządzaniem środowiskowym, zrównoważonymi łańcuchami dostaw, analizą cyklu życia i gospodarką obiegu zamkniętego.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 14001 i EMAS wydany przez TUV Nord

Wybrane przedmioty

 • Wprowadzenie do ESG
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Analiza środowiskowa
 • Analiza społeczna
 • Analiza zarządcza
 • Komunikacja i raportowanie ESG
 • Greenwashing – identyfikacja i przeciwdziałanie
 • Kompetencje menedżera ESG
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w organizacji

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do ESG

24

 • historia, rozwój i znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • ekologiczne, społeczne i ekonomiczne podstawy zrównoważonego rozwoju
 • międzynarodowe zobowiązania i strategie UE jako kontekst organizacji
 • taksonomia UE
 • dyrektywa CSRD
 • zrównoważony rozwój w biznesie
 • zrównoważony rozwój w systemach zarządzania
 • adaptacja do zmian klimatu

Systemy zarządzania środowiskowego

24

 • wymagania ISO 14001:2015
 • wymagania EMAS
 • audyt wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego

Analiza środowiskowa

24

 • wpływ działalności biznesowej na środowisko naturalne
 • przepisy i standardy związane z ochroną środowiska
 • wymagania standardów ESRS w obszarze środowiskowym
 • analiza ryzyka i możliwości w obszarze środowiskowym
 • ślad węglowy
 • adaptacja do zmian klimatu

Analiza społeczna

24

 • wpływ działalności biznesowej na społeczeństwo
 • wymagania standardów ESRS w obszarze środowiskowym
 • analiza ryzyka i możliwości w obszarze środowiskowym
 • środowiskowa analiza cyklu życia
 • ślad węglowy przedsiębiorstwa

Analiza zarządcza

24

 • znaczenie ładu korporacyjnego w kontekście ESG
 • wymagania standardów ESRS w obszarze ładu korporacyjnego
 • role i obowiązki w obszarze ładu korporacyjnego
 • aspekt finansowy w raportowaniu ESG
 • dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego i compliance

Komunikacja i raportowanie ESG

32

 • wymagania w zakresie raportowania ESG – dyrektywa CSRD i europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS)
 • wymagania związane z polityką przedsiębiorstwa
 • analiza podwójnej istotności i należyta staranność
 • zrównoważony łańcuch dostaw
 • tworzenie, wdrażanie i ocena strategii ESG w organizacji
 • metodologia o dobre praktyki w procesie agregacji danych i opracowania raportu ESG
 • powiązania między raportowaniem ESG, a raportowaniem finansowym spółek
 • wartość komunikacji i raportowania ESG dla biznesu i społeczeństwa
 • case study
 • ćwiczenia praktyczne: mapowanie interesariuszy, identyfikacja istotnych obszarów wpływu, szans i ryzyka, opracowanie strategii ESG

Greenwashing - identyfikacja i przeciwdziałanie

16

 • Greenwashing w marketingu, reklamie i strategii marki
 • metody i narzędzia identyfikacji greenwashingu (analiza treści, analiza działań i procesów, analiza istotności i wiarygodności, analiza spójności, ocena adekwatności przekazu, estymacja konsekwencji, wskaźniki ilościowe)
 • strategie unikania greenwashingu
 • studium przypadków
 • ćwiczenia praktyczne (ocena reklam i treści marketingowych, analizy ilościowe z wykorzystaniem wskaźników TF, IDF oraz TF-IDF, MS Excel w ilościowych analizach tekstów, wykorzystanie Chat GPT w analizie sentymentu)

Kompetencje menedżera ESG

4

 • elementy etyki
 • skuteczna komunikacja
 • prowadzenie debat
 • budowanie własnej marki

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w organizacji

8


Zrównoważony rozwój w strategii biznesowej i kulturze organizacyjnej firmy
Wskaźniki efektywności zarządzania w obszarze ESG
Holistyczne podejście do zarządzania w obszarze ESG
Trendy i kierunki zarządzania w obszarze ESG

RAZEM:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Menedżer ESG

Oto 10 korzyści, które uzyskasz podejmując studia z zakresu ESG:

 • poznasz koncepcje i cele ESG oraz ich znaczenie dla biznesu i społeczeństwa;
 • zdobędziesz wiedzę na temat zagadnień związanych z ochroną środowiska (w tym wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne), systemów zarządzania środowiskowego, a także przepisów i standardów związanych z ochroną środowiska;
 • zrozumiesz kwestie związane z etyką, społeczną odpowiedzialnością biznesu i ładem korporacyjnym, różnorodnością, włączeniem i równością oraz relacjami z interesariuszami, dialogiem społecznym;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu raportowania ESG zgodnie z wymaganiami dyrektywy CSRD i europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS);
 • nauczysz się dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania, komunikacji i upubliczniania ESG;
 • nauczysz się wdrażać i monitorować plany działań związane z ESG;
 • będziesz mógł zastosować zdobytą wiedzę w praktyce poprzez studium przypadków i projekty, w których będziesz miał okazję analizować i dyskutować konkretne przypadki ESG z wykładowcami i ekspertami;
 • rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 • otrzymasz wiedzę i umiejętności realnie podnoszące Twoje kwalifikacje na rynku pracy.
 • zdobędziesz certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 14001 i EMAS

Mariusz Gołąb

Inżynier ochrony środowiska, łączący zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji z doświadczeniem handlowym i marketingowym.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Menedżer ESG

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

3 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024