STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Sukcesja i restrukturyzacja w biznesie

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

188 godz.

2 semestry

CZESNE

4 200 zł PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Rozszerz swoje kompetencje menedżerskie o wiedzę z zakresu prawa spadkowego, handlowego i podatkowego!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

Instytut Fundacji Rodzinnych


Axelo

Cel studiów podyplomowych

Studia Sukcesja i Restrukturyzacja w biznesie rozszerzają kompetencje menedżerskie o prawne aspekty działalności biznesowej z którymi coraz częściej się spotykamy na rynku. Dlatego też słuchacze studiów uzyskają wiedzę z zakresu prawa spadkowego, handlowego oraz podatkowego i będą przygotowani między innymi do:

 • Planowania sukcesji i sprawowania funkcji zarządcy sukcesyjnego w w firmach rodzinnych
 • Zakładania i prowadzenia Fundacji rodzinnej
 • Zarządzania i nadzorowania firmami rodzinnymi i fundacjami rodzinnymi
 • Wykonywania obowiązków sprawozdawczych przez firmy rodzinne i fundacje rodzinne
 • Uzyskiwania pomocy publicznej i inwestowania w sukcesji
 • Kreowania Marki Lidera i rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej,
 • Podejmowania odpowiednich działań w kryzysie finansowym organizacji biznesowych,

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające im podejść do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Ponadto studia przygotowują do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, w tym pełnienia funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka, jak również do występowania w postępowaniach jako pełnomocnik wierzycieli oraz dłużnika.


Adresat studiów podyplomowych Sukcesja i restrukturyzacja w biznesie

Studia kierujemy do osób zarządzających i/lub doradzających w organizacjach biznesowych, a w szczególności do:

 • Właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i ich sukcesorów
 • Osób pełniących funkcje nadzorcze w firmach rodzinnych
 • Doradców i zarządców sukcesyjnych
 • Doradców restrukturyzacyjnych
 • Osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (przygotowujących się do egzaminu)
 • Prawników, aplikantów
 • Absolwentów takich kierunków jak prawo, ekonomia, zarządzanie
 • Osób świadczących usługi konsultingowe i doradców finansowych
 • Pracowników przedsiębiorstw zajmujących się windykacją
 • Osób, które planują współpracować i pełnić funkcje doradcze i zarządcze w firmach rodzinnych oraz fundacjach rodzinnych.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej a planowanie sukcesji
 • Fundacja rodzinna w planowaniu sukcesyjnym
 • Opodatkowanie firm rodzinnych i Fundacji rodzinnej
 • Pomoc publiczna i inwestowanie w sukcesji
 • Strategia i przywództwo w zarządzaniu organizacją biznesową
 • Zarządzanie finansami
 • Praktyka zarządzania i motywacji w firmie
 • Negocjacje i mediacje w kontekście firm rodzinnych
 • Restrukturyzacja w biznesie
 • Postępowanie upadłościowe

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Sukcesja w biznesie

18

Wprowadzenie do sukcesji
Prawo spadkowe w kontekście planowania sukcesji przedsiębiorstw
Zarząd sukcesyjny prawa i obowiązki
Analiza szans i zagrożeń dla biznesu rodzinnego – podsumowanie

Formy prowadzenia działalności gospodarczej a planowanie sukcesji

14

Formy prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości zabezpieczenia sukcesji
Reorganizacje przedsiębiorstw
Przygotowanie do sukcesji – audyt prawny

Fundacja rodzinna w planowaniu sukcesyjnym

20

Fundacja rodzinna jako nowe narzędzie w sukcesji – założenie i prowadzenie Fundacji, powołanie organów, zbudowanie Statutu Fundacji na pokolenia, rejestracja
Obowiązki sprawozdawcze Fundacji rodzinnej i firm rodzinnych
Obowiązki i odpowiedzialność menadżerów przy zarządzaniu Fundacją rodzinną i firmami rodzinnymi, ubezpieczenie od odpowiedzialności nadzorowanie Fundacji rodzinnej i firm rodzinnych

Opodatkowanie firm rodzinnych i Fundacji rodzinnej

14

Opodatkowanie i oskładkowanie działalności gospodarczej oraz spółek osobowych i kapitałowych (właścicieli, wspólników, menadżerów)
Opodatkowanie Fundacji rodzinnej oraz Fundatora i Beneficjentów

Pomoc publiczna i inwestowanie w sukcesji

21

Pomoc publiczna w procesie sukcesyjnym
Status przedsiębiorstwa
Dofinansowanie projektów, które przyczyniają się do zwiększenia adaptacyjności firm rodzinnych
Obowiązujące programy pomocowe
Rola Fundacji Rodzinnej przy ocenie statusu przedsiębiorstwa
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację rodzinną, inwestowanie w papiery wartościowe, instrumenty pochodne i prawa o podobnym charakterze

Strategia i przywództwo w zarządzaniu organizacją biznesową

8

Podstawy zarządzania z uwzględnieniem zarządzania Fundacją rodzinną
Lider, przywódca, manager
Kreowanie marki lidera w firmie rodzinnej
Myślenie strategiczne

Zarządzanie finansami

16

Czytanie dokumentów finansowych
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w Fundacji rodzinnej
Restrukturyzacja długu
Finansowanie przedsiębiorstw

Praktyka zarządzania i motywacji w firmie

12

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w praktyce zarządzania
Feedback i rozmowy zarządcze
Coaching menedżerski - możliwości i pułapki

Negocjacje i mediacje w kontekście firm rodzinnych

12

Negocjacje pomiędzy właścicielami, sukcesorami firm rodzinnych
Zarządzanie konfliktem
Mediacje w praktyce
Negocjacje w stylu win-win

Restrukturyzacja w biznesie

28

Postępowania restrukturyzacyjne
Organy pozasądowe w postępowaniu
Postępowanie restrukturyzacyjne – zasady ogólne
Układ oraz układ częściowy
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Przyspieszone postępowanie układowe
Postępowanie układowe
Postępowanie sanacyjne
Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie upadłościowe

25

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Przygotowana likwidacja
Skutki ogłoszenia upadłości
Postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości
Przebieg postępowania upadłościowego
Odrębne postępowania upadłościowe – wybrane zagadnienia

RAZEM:

188

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Sukcesja i restrukturyzacja w biznesie

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Sukcesja i restrukturyzacja w biznesie

CZAS TRWANIA STUDIÓW

188 godz.

2 semestry

CZESNE

4 200 zł PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024