STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Menedżer ekonomii społecznej

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

184 godz.

2 semestry

CZESNE

1 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Przygotuj się do profesjonalnego zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

RARR Rzeszów

Celem studiów jest podniesienie bądź nabycie wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES).

Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomii, zarządzania, prawa, finansów niezbędną do tworzenia i zarządzania PES,
 • kompetencji niezbędnych do podejmowania efektywnej współpracy z różnego typu organizacjami/podmiotami, niezbędnych przy tworzeniu sieci współpracy,
 • umiejętności organizacyjnych, menedżerskich.

Ponadto zdobędą możliwość pozyskania i wymiany doświadczeń z praktykami w dziedzinie ekonomii społecznej – menedżerami PES.


Adresat studiów podyplomowych Menedżer ekonomii społecznej

Studia są kierowane do absolwentów szkół wyższych (I i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich), a w tym szczególnie do pracowników :

 • instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • instytucji rynku pracy: publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia,
 • instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego oraz instytucji partnerstwa lokalnego, OHP,
 • administracji publicznej,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
 • osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej i/lub zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Społecznym jako menedżer.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Ekonomia społeczna – wprowadzenie
 • Aspekty prawne ekonomii społecznej
 • Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej
 • Tworzenie biznes planu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej
 • Działalność gospodarcza NGO
 • Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy
 • Reintegracja społeczno-zawodowa
 • Zastosowanie benchmarkingu
 • Wizyta studyjna w PES/PS

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Ekonomia społeczna - wprowadzenie

12

Charakterystyka zjawiska ekonomii społecznej w Polsce i na świecie
Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna
Podmioty Ekonomii Społecznej – poziom krajowy, regionalny, subregionalny i gminny
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – funkcje ekonomii społecznej.

Aspekty prawne ekonomii społecznej

12

Podstawowe akty prawne dotyczące ekonomii społecznej w Polsce
Europejskie regulacje dotyczące ekonomii społecznej
Rodzaje przedsiębiorstw społecznych – aspekty formalno-prawne.

Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej

16

Analiza rynku
Wybór pomysłu przedsięwzięcia PES (działalności gospodarczej PS)
Wybór formy prawnej przedsięwzięcia.
Analiza ryzyka

Tworzenie biznes planu

28

Analiza konkurencji, rynku i klientów
Plan marketingowy
Potencjał ekonomiczno-finansowy
Potencjał kadrowy i techniczny
Harmonogram
Prognoza sprzedaży

Zarządzanie zasobami ludzkimi

16

Komunikacja w organizacji
Kierowanie zespołem
Motywowanie zespołu
Delegowanie uprawnień i powierzanie zadań
Rola i zadania lidera w podmiocie ekonomii społecznej

Społeczna odpowiedzialność biznesu

12

Definicja i zakres CSR
Rola systemowych narzędzi jakości w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu
korzyści krótko i długoterminowe wdrażania CSR dla przedsiębiorstwa oraz jego interesariuszy
normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności
Dobre praktyki CSR

Finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej

8

Instrumenty wspierające tworzenie przedsięwzięć społecznych
Źródła finasowania przedsiębiorstw społecznych
Finansowanie potrzeb rozwojowych podmiotów społecznych

Działalność gospodarcza NGO

24

Księgowanie przychodów i rozchodów
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie podatków – stosowane zasady
Źródła prawa w zakresie kodowania
Zasady rozliczania projektów
Obowiązki sprawozdawcze

Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy

16

Aktualny stan prawny
Zakres stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty
Zawarcie umowy
Dokumentowanie postępowania

Reintegracja społeczno-zawodowa

16

Tworzenie indywidualnych planów rozwoju w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej – założenia
Plan rozwoju dla przedsiębiorstwa,
Plan rozwoju zawodowego i osobistego pracownika
Plan rozwoju osobistego dla pracownika
Modele sieci reintegracji zawodowej i społecznej na wybranych przykładach

Zastosowanie benchmarkingu

8

Definiowanie i rodzaje benchmarkingu
Benchmarking w ograniczaniu ryzyka podmiotów społecznych
Obszary zastosowań benchmarkingu

Wizyta studyjna w PES/PS

16

Słuchacze studiów podyplomowych będą uczestniczyć w wizycie studyjnej w wybranym podmiocie ekonomii społecznej. W ramach zajęć praktycznych wykonają analizę potencjału i możliwości rozwoju wskazanej placówki. Zapoznają się ze strukturą organizacyjną, formami współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

RAZEM:

184

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Menedżer ekonomii społecznej

Jeżeli chcesz w swojej pracy łączyć aspekty pracy w dziedzinie ekonomii z działaniami na rzecz społeczeństwa, ten kierunek jest dla ciebie! Ekonomia społeczna to obszar, który pozwala na pogłębienie wiedzy nie tylko z zakresu ekonomii, lecz także na zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów społecznych i charytatywnych. Dlaczego warto wybrać tę ścieżkę rozwoju? Ponieważ ekonomia społeczna to praktyczne narzędzie wspierania rozwoju społeczności lokalnych, organizacji non-profit czy sektora publicznego, szczególnie jednostek, które przeciwdziałają marginalizacji społecznej.

Praca jako menedżer ekonomii społecznej otwiera drzwi do realizacji projektów mających realny wpływ na społeczeństwo. To nie tylko zarządzanie zasobami finansowymi, ale także umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów społecznych poprzez narzędzia ekonomiczne. Osoba pełniąca tę funkcję ma możliwość angażowania się w inicjatywy, mające na celu poprawę warunków życia różnych grup społecznych, szczególnie tych najbardziej narażonych na wykluczenie.

Działanie w obszarze ekonomii społecznej wymaga nie tylko zdolności analitycznych i strategicznego myślenia, ale również empatii, umiejętności budowania więzi partnerskich oraz nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważna jest także zdolność współpracy z różnymi grupami, a także wykazywanie zaangażowania w pomoc i rozwiązywanie problemów społecznych.

Kinga Muszyńska-Brodowicz

Doradca biznesowy, menedżer ds. procesów biznesowych, specjalista z zakresu ekonomii społecznej.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Menedżer ekonomii społecznej

CZAS TRWANIA STUDIÓW

184 godz.

2 semestry

CZESNE

1 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024