KADRA / TRENERZY

Kinga Muszyńska-Brodowicz

Doradca biznesowy, menedżer ds. procesów biznesowych, specjalista z zakresu ekonomii społecznej. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej w branży doradczej, w tym m.in. jako specjalista ds. zarządzania procesami dotyczącymi zasobów ludzkich, zarządzania projektami, budowania strategii rozwoju.

Począwszy od okresu przedakcesyjnego świadczy usługi przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, w związku z pozyskaniem finansowania ze środków UE, dla JST ich jednostek i podmiotów powiązanych oraz podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju. Ponadto świadczy doradztwo w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz pozostałych funduszy UE. Równolegle od 2014 roku pracuje jako trener, doradca kluczowy, biznesowy, szkoleniowiec, w projektach z zakresu ekonomii społecznej.

Jest doradcą biznesowym ROWES (Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej).
Realizuje coaching, doradztwo i opiekę nad istniejącymi i nowopowstałymi Podmiotami Ekonomii Społecznej. W ramach wsparcia PES prowadzi m.in. doradztwo w zakresie: zarządzania procesami biznesowymi, budowania kompetencji społecznych, budowania i zarządzania zespołem, budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania projektami.
Jest autorką i realizatorką szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zarządzania organizacją/przedsiębiorstwem, zespołem, pozyskiwania finansowania działalności.

Jest autorką programu Srebrnej Ekonomii Społecznej, który realizuje ze Stowarzyszeniem Kreatywny Senior w Rzeszowie. Aktywnie propaguje koncepcję Srebrnej gospodarki. Od ponad 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju woj. podkarpackiego w tym, w zakresie rozwoju ekonomii społecznej – brała udział w licznych projektach w zakresie powoływania i wsparcia doradczego Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Absolwentka Menedżerskich Studiów Podyplomowych w zakresie: Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Rzeszowski); Zarządzania Funduszami i Projektami UE (Uniwersytet Jagielloński i Wyższa Szkoła Administracji w Hoff); Profesjonalista OWES – kluczowe kompetencje dla doradców i animatorów (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie). Uczestniczyła w pracach Zespołów Zadaniowych ds. opracowania Strategii Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian. Brała udział w licznych kursach/szkoleniach m.in. z zakresu zarządzania zespołem, efektywnego budowania pozycji lidera, budowania organizacji liderskiej.