STUDIA PODYPLOMOWE / Ochrona zdrowia, Studia Master of Business Administration (MBA), Zarządzanie

MBA w ochronie zdrowia

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

362 godz.

3 semestry

CZESNE

5 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Wybierz studia MBA, aby być w pełni przygotowanym do zarządzania placówkami ochrony zdrowia

Program studiów MBA w ochronie zdrowia koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania i sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi pozwalających na efektywne zarządzanie firmą i zespołem. Przekazywana wiedza i umiejętności biorą szczególnie pod uwagę specyfikę zarządzania w podmiotach leczniczych. Słuchacze – liderzy poznają zasady funkcjonowania na konkurencyjnym rynku, zalety stosowania nowoczesnego zarządzania personelem i wprowadzania zmian w organizacji z wykorzystaniem innowacyjnych technik informatycznych i e-marketingu.

Adresat studiów podyplomowych

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników podmiotów ochrony zdrowia zamierzających wzmocnić swoje kompetencje i kwalifikacje menedżerskie. Na studia zapraszamy osoby z wykształceniem co najmniej licencjackim i posiadające minimum 4 lata doświadczenia zawodowego. W trakcie studiów, poza zajęciami dydaktycznymi (wykłady, warsztaty, laboratoria) słuchacze pracują w niewielkich grupach pod kierunkiem indywidualnego mentora przygotowując dwa projekty mające odniesienie do realnych zagadnień biznesowych. Na zakończenie studiów słuchacz, we współpracy z mentorem, przygotowuje projekt biznesowy.


Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Dyplom MBA

Wybrane przedmioty

 • Zajęcia integracyjne
 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Zarządzanie projektem
 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Praktyka zarządzania w ochronie zdrowia
 • Marketing i PR w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia
 • Motywowanie i zarządzanie zmianą
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Coaching w pracy menedżera
 • Rekrutacja i rozwój personelu
 • Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
 • Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Elementy zarządzania kryzysowego w ochronie zdrowia
 • Audyt organizacyjny i controlling
 • Lean Management w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 • Wizyta studyjna w placówce ochrony zdrowia
 • Projekt końcowy

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zajęcia integracyjne

4

Gry i zabawy wymagające współpracy zespołowej

Współczesny menedżer organizacji

8

Przywództwo - wiedza, umiejętności i predyspozycje lidera/menedżera.
Przywództwo - kompetencje lidera/menedżera.
Przywództwo a systemy organizacji przedsiębiorstw - struktury klasyczne i nowoczesne.
Przywództwo a czynnik ludzki organizacji wobec wyzwań XXI wieku.

System ochrony zdrowia w Polsce

16

Charakterystyka ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia.
Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Instytucja i zasady ubezpieczenia.
Status ubezpieczonego i zakres świadczeń gwarantowanych.
Zawody medyczne

Zarządzanie projektem 

12

Najważniejsze definicje i pojęcia związane z zarządzaniem projektem.
Zarządzanie projektami w organizacjach.
Cykl życia projektu.
Planowanie projektu.
Realizacja i monitorowanie postępów projektu.
Zarządzanie ryzykiem.
Wspomaganie informatyczne zarządzania projektem – MS Project.

Podstawy prawne dzialalności leczniczej w Polsce

36
(w tym 12h projekt)

Źródła prawa w ochronie zdrowia.
Pojęcie i rodzaje działalności leczniczej.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą (PWDL) - rodzaje i charakterystyka.
Ustawowe warunki utworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego.
Ustawowe fundamentalne obowiązki PWDL.
Prawa pacjenta w PWDL.

Praktyka zarządzania w ochronie zdrowia

16

Strategia zarządzania firmą.
Techniki menedżerskie w zarządzaniu zespołem.
Odpowiedzialność menedżera wobec interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
Sfery zarządzania w podmiotach leczniczych.
Ograniczenia prawne i ekonomiczne w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
Przedstawienie i analiza aktualnych problemów występujących w praktyce zarządzania podmiotem leczniczym.

Marketing i PR w ochronie zdrowia

12

Pojęcie i rodzaje marketingu.
Strategie marketingowe.
Zastosowanie marketingu w ochronie zdrowia. Cechy usługi medycznej.
Prawne ograniczenia reklamy działalności leczniczej.
Rynek reklamy internetowej oraz najnowsze trendy w e-marketingu.
Narzędzie diagnostyczne marketingu.
Metody i narzędzia marketingu w sieci.
Jakość marki pracodawcy - co o niej decyduje.
Employee Value Proposition, a może Emotional Value Proposition.
Przygotowanie i realizacja strategii employer branding.
Pojęcie i funkcje public relations. Zasadność i dopuszczalność PR w ochronie zdrowia. Wizerunek podmiotu leczniczego.
Charakterystyka wybranych rodzajów i instrumentów public relations (media relations, crisis management).

Zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego

12

Korzyści z budowania dobrych relacji z interesariuszami.
Błędy poznawcze i ich wpływ na jakość kontaktów.
Klient wewnętrzny i zewnętrzny – podobieństwa.
Kluczowe umiejętności usprawniające proces obsługi klienta.
Specyfika trudnych sytuacji w obsłudze klienta.
Profesjonalna obsługa klienta – zbiór dobrych praktyk.

Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa

12

Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia.
Bariery skutecznej komunikacji.
Rola emocji w komunikacji. Komunikacja asertywna.
Budowanie zespołu i współdziałanie w pracy zespołowej.
Role zespołowe. Zasady i techniki efektywnej pracy zespołowej.

Wielokulturowość w ochronie zdrowia

8

Problemy wielokulturowości w medycynie
Kulturowe standardy w postrzeganiu zdrowia i choroby
Pacjent odmienny kulturowo w opiece zdrowotnej
Komunikacja międzykulturowa w ochronie zdrowia

Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

8

Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej.
Odpowiedzialność cywilna (przesłanki, rodzaje, naprawienie szkody, ubezpieczenie).
Odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego (przesłanki, tryb orzekania, skutki).
Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego.
Odpowiedzialność karna (podstawowe pojęcia, kary i środki karne, analiza typowych przestępstw związanych ze zdrowiem i życiem pacjenta).

Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia

8

Pojęcia: pracownik, pracodawca, stosunek pracy. Źródła prawa pracy w podmiotach leczniczych.
Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę.
Czas pracy w podmiotach leczniczych.
Sposoby rozwiązania stosunku pracy.
Zatrudnienie typu niepracowniczego (umowy cywilne), a zatrudnienie typu pracowniczego.
Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp. Problematyka zranień ostrymi narzędziami (ekspozycja zawodowa).
Naruszanie praw pracownika. Rola Państwowej Inspekcji Pracy. Przebieg kontroli PIP.

Motywowanie i zarządzanie zmianą

16

Motywowanie do zmian pracownika.
Motywowanie do zmian w sytuacjach zespołowych.
Case study - style menedżerskie.
Case study „Motywowanie wg modelu Bridgesa” .
Case study „Tworzenie systemów motywacyjnych”.
Case study „Charyzmatyczny przekaz”.

Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia

16

Instytucja mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporu.
Sfery i cele mediacji w ochronie zdrowia.
Podstawy prawne mediacji w sporach zbiorowych oraz indywidualnych ze stosunku pracy.
Podstawy prawne mediacji sądowych w postępowaniu cywilnym przeciwko podmiotom leczniczym i personelowi medycznemu.
Osoba mediatora. Techniki mediacji.
Etapy i efekty mediacji. Ugoda.
Struktura procesu negocjacyjnego, style i strategie negocjacyjne.

Coaching w pracy menedżera

16

Określanie stref komfortu i dyskomfortu oraz zarządzanie nimi.
Umiejętność słuchania i zadawania pytań.
Feedback i jego rola w pracy zespołowej.
Menedżerskie techniki coachingowe w rozwoju pracownika.

Rekrutacja i rozwój personelu

12

Kluczowe zagadnienia w rekrutacją i selekcji pracowników.
Przygotowanie do tworzenia efektywnych procesów rekrutacji.
Skuteczna selekcja i weryfikacja kandydatów.
Nabycie umiejętności mapowania i oceny procesu rekrutacji za pomocą wskaźników efektywności i jakości.
Psychologiczne zachowania ludzi w organizacji. Człowiek w organizacji: cykl życia pracownika i style przywództwa.
Zasady uczenia się ludzi dorosłych w oparciu o model cyklu Kolba. Nowoczesne narzędzia doskonalenia kompetencji i zarządzania wiedzą w organizacji.
Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników – zarządzanie rozwojem pracowników poprzez budowanie zaangażowania (engagement & Enablement).
Talenty w organizacji: diagnoza i rozwój. Succession planning.
Ocena pracowników: cele, modele i zasady.
Rola managera w procesach rozwojowych.

Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych

16

Podstawy prawne zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.
Przedmiot umowy z NFZ.
Przygotowanie oferty.
Przebieg procedury konkursowej.
Zawarcie umowy oraz rodzaje płatności.
Warunki realizacji umowy i ich kontrola przez NFZ.

Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych

12

Klasyfikacja informacji prawnie chronionych.
Zasady RODO.
Organizacja ochrona danych osobowych pacjentów w procesach operacyjnych placówki.
Organizacja procesu zarządzania bezpieczeństwem danych.

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

8

Pojęcie jakości. Jakość w ochronie zdrowia i jej mierniki.
Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
Centrum Monitorowania Jakości. Standardy akredytacyjne CMJ.
Skutki akredytacji oraz ISO dla podmiotów leczniczych.

Elementy zarządzania kryzysowego w ochronie zdrowia

8

Ocena ryzyka wystąpienia niespodziewanych zdarzeń w placówce medycznej
Monitorowanie potencjalnych kryzysów
Tworzenie procedur postępowania
Komunikacja z mediami

Audyt organizacyjny i controlling

16

Cele i systemy kontroli wewnętrznej.
Metody analiz ryzyka.
Metodyka pracy audytora.
Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym.

Lean Management w ochronie zdrowia

32 (12h projekt)

Wprowadzenie do Ciągłego Doskonalenia.
Klasyfikacja koncepcji zarządzania.
Definicja strat w procesie.
Przegląd głównych narzędzi Lean - możliwości zastosowania w ochronie zdrowia.
Kaizen jako narzędzie doskonalenia i procesowego rozwiązywania problemów.
Wprowadzenie do przepływu ciągłego z wykorzystaniem Mapowania Strumienia Wartości.

Dokumenty finansowe i ich interpretacja

12

Wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
Ocena płynności finansowej na podstawie sprawozdania finansowego.
Analiza rentowności w ujęciu memoriałowym i kasowym.
Ocena stanu i struktury zadłużenia oraz zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia.
Efektywność gospodarki kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa.
Syntetyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych

16

Podstawy prawne w zakresie rachunkowości.
Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego w zakresie rachunkowości.
Zobowiązania podatkowe i pozostałe obciążenia finansowe podmiotów leczniczych.
Majątek podmiotu leczniczego.
Przychody w podmiotach leczniczych.
Koszty w podmiotach leczniczych.
Sprawozdawczość finansowa.
Analiza ekonomiczna.
Analiza przepływu środków finansowych w systemie ochrony zdrowia.
Koszt pacjenta w szpitalu.
Analiza poziomu i rodzaju pozyskiwanych środków na ochronę zdrowia.
Źródła finansowanie podmiotów leczniczych.
Finansowanie wybranych rodzajów świadczeń zdrowotnych przez NFZ.

Wstęp do analityki biznesowej

8

Kontekst organizacyjny analityki biznesowej (perspektywa poziomów zarządzania, kategorii decyzji menedżerskich, oraz strategiczna analityki biznesowej, dane, informacja i wiedza – różnice oraz własności).
Proces tworzenia modeli dla analityki biznesowej (pojęcia związane z tworzeniem modeli analitycznych – parametry, zmienne decyzyjne, ograniczenia, miara wykonania, kategorie modeli, weryfikacja i walidacja modeli).
Obszary zastosowań analityki biznesowej.
Metody, techniki i narzędzia analityki biznesowej.
Przygotowywanie danych do analizy.
Analiza danych za pomocą tabel oraz funkcji statystycznych.
Optymalizacja liniowa i analiza wrażliwości.
Analiza warunkowa i analityka predyktywna.
Modelowanie symulacyjne.
Wizualizacja i prezentacja danych.

Modelowanie, analizy i optymalizacja procesów biznesowych

16

Orientacja procesowa przedsiębiorstw – istota, cele oraz korzyści.
Wprowadzenie do modelowania biznesowego – istota oraz podstawowe obszary zastosowań, możliwości i ograniczenia.
Standardy modelowania procesów biznesowych.
Modelowanie biznesowe z wykorzystaniem rozszerzeń języka UML.
Modelowanie i analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem standardu BPMN.

Gra kierownicza

12

Podejmowanie decyzji związanych z organizacją i zarządzaniem podmiotem leczniczym (w tym – zakładanie nowych oddziałów, wyposażanie w sprzęt, zatrudnianie personelu, zakładanie lokaty, pobieranie kredytów wedle potrzeb).
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
Przewidywania rozwoju sytuacji rynkowej.
Planowanie strategiczne.
Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego.
Rentowność przedsiębiorstwa.
Satysfakcja pacjentów.
Satysfakcja pracowników.

Wizyta studyjna w placówce ochrony zdrowia

16

Analiza systemów zarządczych wybranej placówki opieki zdrowotnej.

Projekt końcowy

18 (16h projekt)

Projekt realizowany jest kierunkiem mentora wybranego spośród kadry prowadzącej zajęcia na studiach. Przygotowując i prezentując rozwiązania projektowe słuchacz ma za zadanie wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów. Celem projektu jest zwiększenie efektywności wybranej placówki ochrony zdrowia.

RAZEM:

402

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

MBA w ochronie zdrowia

Ochrona zdrowia to niezwykle ważny sektor w jednostkach państwowych, bez którego nie wyobrażamy sobie już codziennego funkcjonowania. Jednak, aby działał on sprawnie potrzebni są wykształceni liderzy, którzy obejmą funkcje kierownicze w placówkach opieki medycznej oraz w innych komórkach składających się na sektor ochrony zdrowia. To właśnie kompetencje osób zarządczych warunkują sprawne funkcjonowanie jednostek – tych mniejszych, lokalnych, a także tych o zasięgu ogólnokrajowym.

Praca w kadrze kierowniczej ochrony zdrowia to niezwykle odpowiedzialny zawód, wymagający wielu kompetencji miękkich oraz umiejętności twardych. Nie jest to też z pewnością praca dla każdego, ponieważ wymaga ona znajomości sektora medycznego oraz predyspozycji do obejmowania funkcji lidera. Jest to także zawód wymagający solidnego przygotowania oraz stałego rozwijana swoich kompetencji, a także zainteresowania bieżącą sytuacją gospodarczo-polityczną w państwie, tak by podejmowane decyzje były adekwatne do obecnych warunków.

Osoba, wybierająca studia MBA w ochronie zdrowia oraz pracę w tym sektorze, powinna wykazywać się umiejętnościami szybkiego reagowania na bieżące trendy biznesowe, a także powinna przejawiać zainteresowania nowinkami technologicznymi w zakresie medycyny. Ponadto wartościowe będą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz stresowych, a także wysokie kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne.

dr Małgorzata Paszkowska

Dydaktyk, szkoleniowiec i praktyk w zakresie prawa medycznego i zarządzania podmiotem leczniczym. Autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa i ochrony zdrowia. Ekspert serwisu Prawo i Zdrowie.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

MBA w ochronie zdrowia

CZAS TRWANIA STUDIÓW

362 godz.

3 semestry

CZESNE

5 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024