STUDIA PODYPLOMOWE / Ochrona zdrowia, Zarządzanie

Zarządzanie w ochronie zdrowia

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 000 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 60% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Przygotuj się do profesjonalnego i efektywnego zarządzania, organizowania i nadzorowania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

Wolters Kluwer

Jako słuchacz uzyskasz przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych oraz w jednostkach administracji publicznej zajmujących się ochroną zdrowia. Kierunek uwzględnia także problematykę zarządzania medyczną praktyką zawodową, dlatego studia polecamy także osobom prowadzącym i administrującym prywatnymi praktykami zawodowymi.

W czasie studiów poznasz prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Program studiów przyczyni się do podniesienia Twojej wiedzy i uzyskania kwalifikacji, niezbędnych przy zatrudnieniu w organach administracji publicznej, zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w tej sferze. Mowa tu przede wszystkim o Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydziałach i departamentach ds. zdrowia administracji rządowej oraz samorządowej.

Studiowanie na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia pozwoli Ci na zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do efektywnego pełnienia ról zawodowych. W szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.

W ramach czesnego nasi słuchacze otrzymują publikację: „Zarządzanie działalnością leczniczą”


Adresat studiów podyplomowych

 • absolwenci studiów I i II stopnia na kierunkach medycznych (lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci itd.),
 • absolwenci studiów na kierunkach niemedycznych, pracujący lub świadczący usługi w sferze ochrony zdrowia.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Elementy psychologii w zarządzaniu
 • Zarządzanie procesami personalnymi
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych
 • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
 • Zawody medyczne
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce

16

Źródła prawa w ochronie zdrowia.
Pojęcie i rodzaje działalności leczniczej.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą (PWDL) - rodzaje i charakterystyka.
Ustawowe warunki utworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego.
Ustawowe fundamentalne obowiązki PWDL.
Prawa pacjenta w PWDL.

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

8

Pojęcie jakości.
Jakość w ochronie zdrowia i jej mierniki.
Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
Centrum Monitorowania Jakości.
Standardy akredytacyjne CMJ.
Skutki akredytacji oraz ISO dla podmiotów leczniczych.

System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

8

Modele systemów ochrony zdrowia w Europie.
Charakterystyka ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia.
Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Instytucja i zasady ubezpieczenia.
Status ubezpieczonego i zakres świadczeń gwarantowanych.

Techniki menedżerskie

8

Procesy poznawcze i zarządzanie nimi w kontekście zarządzania ludźmi i organizacją
Motywacja pracownika
Techniki wprowadzania trwałych zmian na poziomie organizacji
Techniki wprowadzania zmian na poziomie pracownika

Elementy psychologii w zarządzaniu

8

Konflikt na różnych stopniach organizacji
Zarządzanie sobą w konflikcie
Specyfika sytuacji trudnych w kontakcie z klientem/pacjentem oraz sposoby na ich minimalizowanie (zbiór dobrych praktyk).
Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy menedżera

Zarządzanie procesami personalnymi

8

Umiejętności, predyspozycje, role lidera/menedżera podmiotu leczniczego.
Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego – cz.1: rekrutacja, selekcja, adaptacja, wynagradzanie, motywacja i motywowanie.
Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego – cz.2: doskonalenie zawodowe, ścieżka kariery, ocena pracownicza.
Budowanie zespołu, role zespołowe i skuteczność pracy zespołowej w podmiotach leczniczych.
Komunikacja interpersonalna (istota, uczestnicy, formy), identyfikacja barier komunikacyjnych i metody ich przezwyciężania.

Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

8

Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej.
Odpowiedzialność cywilna (przesłanki, rodzaje, naprawienie szkody, ubezpieczenie).
Odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego (przesłanki, tryb orzekania, skutki).
Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego.
Odpowiedzialność karna (podstawowe pojęcia, kary i środki karne, analiza typowych przestępstw związanych ze zdrowiem i życiem pacjenta).

Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych

8

Pojęcia: pracownik, pracodawca, stosunek pracy. Źródła prawa pracy w podmiotach leczniczych.
Nawiązanie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę.
Czas pracy w podmiotach leczniczych. Sposoby rozwiązania stosunku pracy.
Zatrudnienie typu niepracowniczego (umowy cywilne), a zatrudnienie typu pracowniczego.
Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
Problematyka zranień ostrymi narzędziami (ekspozycja zawodowa).
Naruszanie praw pracownika. Rola Państwowej Inspekcji Pracy.
Przebieg kontroli PIP.

Podstawy organizacji i zarządzania

12

Podstawowe pojęcia w nauce organizacji i zarządzania.
Charakterystyka funkcji procesu zarządzania.
Wybrane aspekty zarządzania strategicznego.
Rola i znaczenia procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu.
Struktura organizacyjna.
Współczesne koncepcje i techniki zarządzania organizacją ochrony zdrowia.

Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza

8

Pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców. Rejestracja działalności gospodarczej.
Pojęcie i rodzaje spółek. Źródła prawa w zakresie spółek handlowych.
Charakterystyka spółki jawnej.
Charakterystyka spółki partnerskiej.
Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawody medyczne

8

Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu lekarza.
Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki.
Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
Formy zatrudniania personelu medycznego.

Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia

16

Pojęcie i rodzaje marketingu.
Zastosowanie marketingu w ochronie zdrowia. Cechy usługi medycznej.
Strategie marketingowe.
Marketing mix.
Marketing internetowy.
Prawne ograniczenia reklamy działalności leczniczej.
Pojęcie i funkcje public relations. Zasadność i dopuszczalność PR w ochronie zdrowia. Wizerunek podmiotu leczniczego.
Charakterystyka wybranych rodzajów i instrumentów public relations (m.in. internal PR, media relations, crisis management).

Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia

12

Instytucja mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporu.
Sfery i cele mediacji w ochronie zdrowia.
Podstawy prawne mediacji w sporach zbiorowych oraz indywidualnych ze stosunku pracy.
Podstawy prawne mediacji sądowych w postępowaniu cywilnym przeciwko podmiotom leczniczym i personelowi medycznemu.
Osoba mediatora. Techniki mediacji.
Etapy i efekty mediacji. Ugoda.
Struktura procesu negocjacyjnego, style i strategie negocjacyjne.

Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych

20

Podstawy prawne w zakresie rachunkowości.
Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego w zakresie rachunkowości.
Zobowiązania podatkowe i pozostałe obciążenia finansowe podmiotów leczniczych.
Majątek podmiotu leczniczego.
Przychody w podmiotach leczniczych.
Koszty w podmiotach leczniczych.
Sprawozdawczość finansowa.
Analiza ekonomiczna.
Analiza przepływu środków finansowych w systemie ochrony zdrowia.
Koszt pacjenta w szpitalu.
Analiza poziomu i rodzaju pozyskiwanych środków na ochronę zdrowia.
Źródła finansowanie podmiotów leczniczych.
Finansowanie wybranych rodzajów świadczeń zdrowotnych przez NFZ.

Gra kierownicza

12

Podejmowanie decyzji związanych z organizacją i zarządzaniem podmiotem leczniczym (w tym – zakładanie nowych oddziałów, wyposażanie w sprzęt, zatrudnianie personelu, zakładanie lokaty, pobieranie kredytów wedle potrzeb).
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
Przewidywania rozwoju sytuacji rynkowej.
Planowanie strategiczne.
Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego.
Rentowność przedsiębiorstwa.
Satysfakcja pacjentów.
Satysfakcja pracowników.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

12

Podstawy prawne zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.
Przedmiot umowy z NFZ.
Przygotowanie oferty.
Przebieg procedury konkursowej.
Zawarcie umowy oraz rodzaje płatności.
Warunki realizacji umowy i ich kontrola przez NFZ.

Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych

8

Sfery zarządzania w podmiotach leczniczych.
Ograniczenia prawne i ekonomiczne w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
Przedstawienie i analiza aktualnych problemów występujących w praktyce zarządzania podmiotem leczniczym.

RAZEM:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Działalność lecznicza wymaga profesjonalnego zarządzania. Współcześnie od dyrektorów (kierowników) podmiotów leczniczych, a także osób prowadzących prywatne praktyki zawodowe wymagana jest w praktyce wiedza z różnych dziedzin, a w szczególności z zarządzania, prawa i ekonomii. Ponadto w ochronie zdrowia bardzo ważne jest, zarządzanie prawami pacjenta. Prowadzone zajęcia pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Zajęcia uwzględniają również obszary takie jak marketing internetowy, public relations jako alternatywę zakazu reklamy działalności leczniczej, a także mediacje jako metodę alternatywnego i nisko kosztowego rozwiązywania sporów z pracownikami i pacjentami. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów akademickich w zakresie ochrony zdrowia  oraz praktyków z doświadczeniem w zakresie dydaktyki w tym managerów podmiotów leczniczych i pracowników NFZ.

W obecnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej nie można efektywnie zarządzać działalnością leczniczą bez znajomości prawa. Studia umożliwiają więc zdobycie aktualnej wiedzy na temat prawnych aspektów działalności leczniczej w tym jej zakładania i prowadzenia.

Studia mogą stanowić niezbędny wymóg formalny lub dodatkowy atut przy konkursach na stanowiska kierownicze szczególnie w podmiotach leczniczych. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(art.46) kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz posiada:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Studia polecam także osobom prowadzącym lub chcącym założyć prywatne praktyki zawodowe (lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym oraz fizjoterapeutom). W związku z istotnym  poszerzeniem w ostatnim czasie  kompetencji zawodowych, a tym samym odpowiedzialności prawnej, studia mogą być pomocne w praktyce dla fizjoterapeutów – kierowników i właścicieli gabinetów rehabilitacji.

dr Małgorzata Paszkowska

Dydaktyk, szkoleniowiec i praktyk w zakresie prawa medycznego i zarządzania podmiotem leczniczym. Autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa i ochrony zdrowia. Ekspert serwisu Prawo i Zdrowie.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Studia zarządzanie w ochronie zdrowia będę szczerze rekomendować innym osobom związanym z ochroną zdrowia. Program studiów wyczerpujący, kompetentna i merytoryczna kadra wykładowców. Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, możliwość zadawania pytań w trakcie wypowiedzi. Pomimo zajęć online kadra wykładowców starała się zawsze nawiązać czynny kontakt ze studentami. Atmosfera zarówno pomiędzy nauczycielami jak i samymi studentami bardzo miła i sympatyczna. Bardzo miłe i profesjonalne Panie z Dziekanatu zawsze chętne do pomocy.
   Agnieszka Rybka
  • Duże doświadczenie i wysoki profesjonalizm wykładowców przełożył się na efekty, które całkowicie spełniły moje oczekiwania. Rzetelny oraz aktualny przekaz informacji oraz gruntowna wiedza przepisów merytorycznych związanych z ochroną zdrowia. Szczególnie cenię sobie organizację i wysoką jakość wykładów, ćwiczeń, które przebiegały w przyjaznej atmosferze sprzyjającej pracy naukowej.
   Anna Stopa
  • Studia polecam każdemu kto pragnie zdobyć lub usystematyzować wiedzę w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców w sposób profesjonalny i z dużym zaangażowaniem. Atmosfera podczas wykładów i ćwiczeń zachęcała uczestników do aktywnego udziału.
   Beata Trzyna
  • Studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia” przerosły moje oczekiwania. Chciałam poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Z tematyką zdrowotną zaś jestem związana zawodowo, a jako pacjent – zainteresowana również prywatnie. Tym bardziej decyzję o podjęciu nauki na tym kierunku uważam za właściwą. Chętnie dzieląca się wiedzą wysoko wykwalifikowana kadra naukowa odpowiednio wpłynęła na poziom nauczania. Szerokie spectrum tematów zajęć dało możliwość uzyskania przekrojowej wiedzy z podętej tematyki. Przykłady praktyczne wynikające z doświadczenia pozwoliły odnieść teorie do konkretnych przypadków. Otwartość uczestników i nawiązane relacje sprawiły, że zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Różnorodność grupy spowodowała, że zajęcia były kreatywne i twórcze. Tam gdzie potrzebna była współpraca, świetnie odnajdywaliśmy się w poszczególnych rolach. Zdecydowanie kształcące doświadczenie.
   Edyta Gniewek-Pilecka
  • Kadra Wykładowców świetnie dobrana i merytorycznie bardzo dobrze przygotowana, wykłady bardzo interesujące, ponadto bardzo miła atmosfera. Studia godne polecenia.
   Robert Szczurek
  • Z pełną odpowiedzialnością poleciłabym studia innym osobom związanym z ochroną zdrowia. Program studiów jest wyczerpujący, poszerza, systematyzuje i uzupełnia wiedzę związaną z zarządzaniem zarówno „twardym” jak i „miękkim”. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wykładowcy kompetentni, wykłady prowadzone ciekawie, dużo przykładów praktycznych do zastosowania w pracy. Atmosfera miła, sympatyczna – wykładowcy nawiązują kontakt ze studentami. Możliwość zadawania pytań i swobodnych wypowiedzi. Zdobytą wiedzę w czasie studiów na pewno wykorzystam praktycznie w mojej pracy.
   Justyna Czekaj
  • Studia podyplomowe spełniły moje oczekiwania. Poszerzyły moje horyzonty, jeśli chodzi o tematykę związaną z działalnością leczniczą, jej prawnymi aspektami oraz ubezpieczeń zdrowotnych publicznych i prywatnych. Posiadłam wiedzę z zakresu zarządzania organizacją, psychologii zarządzania, prawa pracy. Merytoryczny poziom studiów uważam za wysoki. Wykładowcy byli bardzo dobrze przygotowani.
   Ewa Lepianka
  • Polecam studia organizowane przez CSP WSIiZ w Rzeszowie. Był to już mój drugi kierunek na którym studiowałam, bardzo dobrze dobrana kadra merytoryczna, wysoki poziom wiedzy i umiejętność jej przekazania studentom. Atmosfera podczas studiów pozwalała na merytoryczne rozmowy, a obsługa Pań w Dziekanacie była profesjonalna.
   Małgorzata Dankowska
  • Warto poświęcić rok i zapisać się na studia podyplomowe. Dużo można się nauczyć, a poza tym, panuje dobra atmosfera wśród uczestników. Znakomita kadra wykładowców i profesjonalna obsługa dziekanatu.
   Iwona Karasowska – Stepaniak
  • Zajęcia prowadzone w miłej atmosferze, dobrze trafione przedmioty, zrozumiale przedstawiona wiedza. Wysoki poziom kształcenia, fachowa kadra.
   Jakub Madej
  • Masz świadomość swoich braków kompetencyjnych? Szczerze polecam – nowatorskie podejście do metod przekazywania informacji i edukacji.
   Piotr Organ
  • Innowacyjne rozwiązania prowadzenia wykładów, wysoki poziom studiów.
   Renata Rygiel

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie w ochronie zdrowia

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 000 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 60% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024