STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Lean Management

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Przygotuj się do wdrożenia i realizacji koncepcji zarządzania Lean w praktyce biznesowej!

Podstawowym celem studiów jest wszechstronne przygotowanie Cię do wdrożenia i realizacji w praktyce koncepcji zarządzania produkcją Lean Manufacturing. W czasie studiów pogłębisz i usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu Lean Management i Kaizen, co będzie miało ogromne znaczenie w poprawie zysku operacyjnego swojej firmy. Program studiów przygotowany został tak, aby przedstawić zagadnienia ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych z trzech różnych punktów widzenia:

 • Z punktu widzenia koncepcyjnego, a więc poprzez wdrożenie filozofii Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.
 • Ze względu na zagadnienia zarządzania ludźmi, czyli poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji i motywacji.
 • Z perspektywy narzędzi zarządczych, a więc poprzez umiejętność zastosowania i analizy wyników metod i narzędzi Lean Manufacturing i Kaizen Management System.

Podstawowym celem studiów Lean Management jest wszechstronne przygotowanie uczestnika do wdrożenia i realizacji w praktyce koncepcji zarządzania produkcją Lean Manufacturing.


Adresat studiów podyplomowych Lean Management

Studia przydatne będą dla osób, których praca związana jest z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem technik optymalizacji procesów produkcyjnych lub usługowych. W szczególności kierunek Lean Management polecamy dla:

 • Menedżerów i kierowników działów jakości, utrzymania ruchu i inżynierów produkcji,
 • Specjalistów kaizen, lean oraz służb doskonalenia jakości,
 • Mistrzów produkcji,
 • Menedżerów procesów,
 • Kierowników linii produkcyjnych lub obszarów na produkcji,
 • Pracowników wykonawczych z co najmniej kilkuletnim stażem,
 • Osób rozpoczynających karierę w przemyśle i usługach,
 • Pracowników ochrony zdrowia.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i zespole
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Lean Management w środowisku polskim – przywódca Lean
 • Lean office
 • Narzędzia Lean w praktyce
 • Mapowanie Strumieni Wartości
 • QRQC oraz raporty A3 i 8D jako skuteczne metody rozwiązywania problemów.
 • Planowanie w kulturze Lean z wykorzystaniem cyklu Deminga
 • Efektywne zarządzanie wskaźnikami – Visual management
 • Utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo w kulturze LEAN
 • Projektowanie zoptymalizowanych linii produkcyjnych, standaryzowanie pracy metodą SWS i SWCS
 • Wstęp do teorii ograniczeń (ToC)
 • Komputerowa symulacja procesów w Lean Management
 • Programy sugestii pracowniczych

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i zespole

20

Strategia działania i rozwoju firmy w ujęciu Lean
Kultura organizacyjna a zmiana w organizacji
Psychologiczne aspekty procesu zmiany
Pokonywanie oporu przed zmianą
Coaching i samorozwój
Feedback, współpraca i negocjacje w zespole
Zarządzanie emocjami
Rozwiązywanie konfliktów i przechodzenie przez kryzys

Analiza finansowa przedsiębiorstw

8

Wpływ gospodarki zapasami na płynność finansową przedsiębiorstwa i jego kapitał obrotowy
Wybrane elementy zarządzania kosztami
Analiza rentowności przedsiębiorstwa
Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

Lean Management w środowisku polskim - przywódca Lean

16

Definicja Lean Management
Tworzenie strategii Lean w kulturze polskiej
Wdrożenie Lean / Kaizen – jak pokonać opór?
Rachunek zysków i strat Lean
Koncepcja przedsiębiorstwa w ujęciu Lean i Kaizen
Trzystopniowa metakoncepcja funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie
Japońskie vs europejskie podejście do procesu ciągłego doskonalenia
Zarządzanie ryzykiem.

Lean office

8

Tablice zarządzania wskaźnikami w biurze
5S w biurze
Eliminacja strat w procesach usługowych

Narzędzia Lean w praktyce

16

Główne filary 5S
Jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S
Jak utrzymać 5S w zakładzie produkcyjnym
5S w logistyce i magazynie
SMED – obserwacja przezbrojeń
Stworzenie karty standardu przezbrojeń
Podział czynności zewnętrzne / wewnętrzne
Przygotowanie optymalnego przezbrojenia
SMED w sali wykładowej

Mapowanie strumienia wartości

20

Pojęcia podstawowe VSM
Obliczenie taktu
Balansowanie linii z wykorzystaniem metody Yamazumi
Tworzenie mapy stanu obecnego
Tworzenie mapy stanu przyszłego
Obliczanie wskaźnika efektywności procesu
Analiza zysków VSM
Wizualne zarządzanie produkcją
Zarządzanie wizualne przepływem
Zapobieganie błędom – Poka Yoke
Kanban w linii produkcyjnej
Jak policzyć optymalną ilość kart kanban

QRQC oraz raporty A3 i 8D jako skuteczne metody rozwiązywania problemów

20

Co to jest QRQC?
Analiza przyczyn źródłowych – 5Why, Diagram Ishikawy,
Metoda A3 – szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów
Jak utworzyć dobry raport
A3 w praktyce
Metoda 8D
Case study – z życia firmy ( rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu poznanych metod)

Planowanie w kulturze Lean z wykorzystaniem cyklu Deminga

12

Planowanie strategiczne w ujęciu Lean Management
Pojęcie dalekiej północy
Tworzenie matrycy HK
Realizacja strategii – analiza możliwości
Zarządzanie przez cele
Rozwinięcie 14-u zasad Deminga
PDCA i SDCA jako filozofia wdrożenia i podtrzymania procesu ciągłego doskonalenia
Statystyczna kontrola procesu

Efektywne zarządzanie wskaźnikami - Visual management

8

SQCDPI – analiza linii produkcyjnej
QRQC – raportowanie realizacji zadań i eskalowanie problemów
Podstawy zarządzania procesami
OEE
Management boards
Dzienne rytuały w podejściu Lean Management

Utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo w kulturze LEAN

12

Cele TPM
Jak skutecznie wdrożyć TPM
Obsługa codzienna + 5S
Klasyfikacja stanowisk krytycznych, standaryzacja napraw i usług prewencyjnych

Projektowanie zoptymalizowanych linii produkcyjnych, standaryzowanie pracy metodą SWS i SWCS

8

Realizacja chronometrażu
Standaryzacja operacji produkcyjnych i usługowych
Praktyczne użycie szablonów SWCS, SWS, Karta procesu /proces sheet/

Wstęp do teorii ograniczeń (ToC)

8

6 kroków wdrożenia ToC
Drum – buffer – rope – metoda zarządzania ograniczeniem
Budowanie buforu
Uzysk jako główny miernik ekonomiczny w procesie produkcyjno – usługowym

Komputerowa symulacja procesów w Lean Management

16

Podstawowe zagadnienia związane z symulacją, system i jego obiekty, użytkownicy symulacji. Cykl życia modelowania symulacyjnego i analizy (SMA) Proces modelowania i analizy.
Symulacja zdarzeń dyskretnych. Modele, obiekty i elementy przepływu. Porty połączeń. Wyzwalacze obiektów. Biblioteki obiektów. Podstawy nawigacji
Konstrukcja modelu. Element przepływu. Zachowanie i edycja obiektu. Realizator zadań. Węzły sieciowe. Raportowanie statystyczne
Konstrukcja modelu, systemy push i pull. Tabele i zmienne globalne. Tabele czasowe i awaryjności
Eksperymentowanie z modelem. Projektowanie eksperymentów. Zmienne decyzyjne. Analiza wyników i optymalizacja procesów.

Programy sugestii pracowniczych

8

Jednosekundowy Kaizen
Budowa procesu sugestii pracowniczych
Jak stać się dobrym ambasadorem Kaizen
Zarządzanie procesem inicjatyw pracowniczych przy użyciu platformy Improve

RAZEM:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Lean Management

Nowoczesna metoda zarządzania, jaką jest lean management, to świetny sposób na polepszenie funkcjonowania procesów produkcyjnych oraz ogólnej działalności przedsiębiorstwa. Pierwszym skojarzeniem wiążącym się z wykorzystaniem techniki tzw. szczupłego zarządzania w praktyce są zakłady produkcyjne. Jednak po wdrożeniu się w założenia lean , odkryjesz, że jest to wszechstronna metoda zarządzania!

Lean Management to koncepcja, dzięki której jesteś w stanie zmaksymalizować wyniki swojego biznesu. Metoda ta nauczy cię, jak dostarczać klientowi to, czego potrzebuje, jednocześnie dbając o efektywność organizacyjną. Dzięki lean management nie marnujesz zasobów produkcyjnych, czasu ani finansów, ponieważ produkujesz dokładnie tyle, ile jest to potrzebne. Ponadto koncepcja zakłada maksymalizowanie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy, tak by uniknąć przepracowania i zmęczenia ich, które skutkują spadkiem produktywności.

Filozofia tzw. szczupłego zarządzania sprawdzi się w każdym sektorze przemysłu – od firm typowo produkcyjnych, po te pracujące głównie biurowo. Warto zgłębić założenia koncepcji, ponieważ przyniesie ona wiele korzyści dla twojego biznesu! Ponadto, dzięki studiom podyplomowym możesz stać się specjalistą ds. lean management, który może pełnić usługi konsultingowe usprawniając pracę firm z różnych branż.

Studia Podyplomowe - Piotr Bugajski

Piotr Bugajski, MBA

Ma ponad 15 lat doświadczenia w firmach produkcyjnych jako konstruktor, inżynier procesowy, specjalista ciągłego doskonalenia, manager programu inicjatyw pracowniczych w tym 13 lat w firmach sektora lotniczego.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Lean Management

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024