STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 800 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 30% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Studia na kierunku Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych wszechstronnie przygotują Cię do wdrożenia i praktycznej realizacji koncepcji oraz metod zarządzania jakością w systemach produkcyjnych!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

TUV NORD

Program studiów obejmuje zagadnienia zarządzania jakością z trzech obszarów:

 • Po pierwsze z punktu widzenia systemowego, a więc poprzez organizację i doskonalenie systemów zarządzania jakością.
 • Następnie z obszaru zarządzania ludźmi, czyli poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji i motywacji.
 • I ostatecznie z punktu widzenia narzędziowego, a więc przez umiejętność zastosowania i analizy wyników metod i narzędzi zarządzania jakością przy wsparciu informatycznym.

Przy opracowaniu programu zarządzania jakością procesów produkcyjnych wykorzystaliśmy ponad 140-letnie praktyczne doświadczenie TÜV NORD, (Technischer Überwachungs Verein/Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego). Kadrę wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w ramach studiów, stanowią trenerzy-praktycy z doświadczeniem menedżerskim, audytorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów.

Uczestnicy studiów uzyskują formalne kwalifikacje audytora wewnętrznego, potwierdzające wysoki poziom merytoryczny ich przygotowania w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania. Uzyskany w ten sposób certyfikat – Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, rozpoznawalny w Polsce i Europie, stanowi dla absolwentów obiektywny dowód „inwestowania w siebie” i powoduje wzrost ich siły przetargowej na rynku pracy oraz jest ważnym atutem w rozwoju ich kariery zawodowej.


Adresat studiów podyplomowych

 • osoby, zajmujące się zarządzaniem i doskonaleniem systemów jakości w przedsiębiorstwie,
 • kadra kierownicza i pracownicy działów jakości, mistrzów produkcji i kierowników linii produkcyjnych,
 • osoby planujące podjęcie zatrudnienia na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat – Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

Wybrane przedmioty

 • System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015
 • Systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018
 • Audytor wewnętrzny
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością
 • Analiza krytyczności i ryzyka. Zarządzanie ryzykiem (metoda FMEA)
 • Wskaźniki monitorowania jakości
 • Audyt zewnętrzny z elementami inspekcji
 • Logistyka dystrybucyjna i magazynowa
 • Total Quality Management – wprowadzenie do zarządzania procesowego
 • Kaizen Management System
 • Lean Manufacturing
 • Six Sigma
 • Certyfikowany kurs obsługi narzędzia MS Excel (z certyfikatem ECDL Advanced)
 • Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Komunikacja w zespole i sposoby skutecznej motywacji

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015

8

Struktura normy,
Wymagania normy ISO 9001:2015,
Doskonalenie systemu według wytycznych ISO 9004,
Terminologia jakościowa,
Interpretacja punktów normy.

Systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

8

Zalety systemów zintegrowanych,
Wymagania normy środowiskowej ISO 14001:2015,
Wymagania normy bezpieczeństwa pracy ISO 45001:2018,
Cele i sposoby integracji systemów.

Audytor wewnętrzny

24

Istota audytu, definicje i terminologia,
Przegląd ISO 9001 z punktu widzenia audytora,
Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora wewnętrznego,
Proces przygotowania, przeprowadzania i raportowania audytu,
Układanie pytań audytowych,
Omówienie działań poza audytowych,
Omówienie istoty działań korygujących i zapobiegawczych,
Certyfikacja, akredytacja, notyfikacja,
Omówienie wymogów normy ISO 17025.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością

16

Podstawowe procedury systemów zapewnienia jakości
Zarządzanie dokumentacją systemu jakości z uwzględnieniem elementów – DMS (Document Management System)
Procedura Odchylenia oraz procedura CAPA
Procedura Kontrola zmian
Procedura nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
Reklamacje i wycofania
Dokumentacja walidacyjna systemów skomputeryzowanych -zagadnienia jakościowe pojęcia CSV (computerized system validation), analiza GAP i „risk assessment”

Analiza krytyczności i ryzyka. Zarządzanie ryzykiem (metoda FMEA)

8

Analiza ryzyka
Analiza krytyczności
Zarządzanie ryzykiem w ujęciu jakościowym.

Wskaźniki monitorowania jakości

8

Walidacja procesowa w ujęciu jakościowym - pojęcia Cp i Cpk
OOS i OOT jako wskaźniki jakości procesu – analiza trendu
Narzędzie OEE- wsparcie porównawcze linii i maszyn produkcyjnych
Współczynniki masowe, wsparcie procesów kwalifikacji dostawców.

Audyt zewnętrzny z elementami inspekcji

12

Przygotowanie audytu zewnętrznego
Przygotowanie agendy audytu
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego (np. dostawcy)
Przygotowanie się do audytu odbiorcy / jednostki certyfikującej.

Logistyka dystrybucyjna i magazynowa

16

Zagadnienia jakościowe w obrębie magazynu (magazyn wysokiego składowania),
Jakość w dystrybucji na styku producent – klient – hurtownia (Dobra Praktyka Dystrybucyjna),
Transport w ujęciu jakościowym,
Zakres audytu i inspekcji w obrębie magazynu.

Kaizen Management System

8

Elementy systemu KMS w przedsiębiorstwie,
Pojęcie wartości dodanej i straty,
7 rodzajów marnotrawstwa,
Szukanie strat (muda) w praktyce produkcyjnej,
Kampania 5s i audyty 5s,
PokaYoke oraz zapobieganie stratom na produkcji,
Zalety wprowadzenia standardów,
Rola wizualizacji,
Siedem kroków rozwiązywania problemów, tablica Kobetsu Kaizen.

Lean Manufacturing

16

Zasady szczupłej produkcji,
Mapowanie strumieni wartości,
Charakterystyka TPS (Toyota Production System),
Kompleksowe utrzymanie produktywności maszyn (TPM) Metoda SMED i analiza wskaźnika OEE,
Zarządzanie przepływem w procesach produkcyjnych (TFM), balansowanie linii produkcyjnych i wprowadzanie zasady just in time.

Nowoczesne koncepcje zarządzania i Six Sigma

16

Zasady funkcjonowania koncepcji TQM jako systemu zarządzania jakością
TQM a norma ISO 9001:2015
Zalety wdrożenia systemu zarządzania jakością
Najczęstsze problemy przy wdrażaniu systemów
Znaczenie zarządzania przez procesy, powody i metody zarządzania procesami, wskaźniki i mierniki procesów
Dobre praktyki wdrożeń TQM
Metodyka Six Sigma i zakres jej stosowania
Statystyczna kontrola procesu i jej znaczenie dla sterowania jakością na produkcji
Właściwości i interpretacja kart kontrolnych
Zmienność procesu
Metody badania zdolności jakościowej maszyny i procesu
Praktyczne wykorzystanie programu MiniTab.

Certyfikowany kurs obsługi narzędzia MS Excel (z certyfikatem ECDL Advanced)

16

Zastosowanie zaawansowanych opcji formatowania np. formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych.
Używanie funkcji związanych z operacjami logicznymi, statystycznymi i finansowymi.
Tworzenie wykresów oraz zaawansowane opcje formatowania wykresów.
Używanie tabel przestawnych do analizy danych, sortowania oraz filtrowania danych.
Praca ze scenariuszami.
Praca z zastosowaniem makrodefinicji oraz szablonów.
Formułowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza.
Użycia odnośników, importu danych do arkusza, śledzenia zmian.
Porównywanie i scalanie skoroszytów.
Zabezpieczanie arkuszy.

Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych

12

Podstawowe pojęcia związane z symulacją, system i jego obiekty, użytkownicy symulacji. Cykl życia modelowania symulacyjnego i analizy (SMA),
Proces modelowania i analizy. Role w SMA. Praktyczne aspekty zarządzania projektem symulacyjnym. Czynniki sukcesu SMA,
Symulacja zdarzeń dyskretnych. Modele, obiekty i elementy przepływu. Porty połączeń. Wyzwalacze obiektów. Biblioteki obiektów. Podstawy nawigacji,
Konstrukcja modelu. Element przepływu. Zachowanie i edycja obiektu. Realizator zadań. Węzły sieciowe. Raportowanie statystyczne,
Konstrukcja modelu systemy push i pull. Tabele i zmienne globalne. Układ systemu. Tabele czasowe i awaryjności,
Eksperymentowanie z modelem. Projektowanie eksperymentów. Zmienne decyzyjne. Analiza wyników i optymalizacja procesów.

Komunikacja w zespole i sposoby skutecznej motywacji

12

Podstawowe umiejętności komunikacyjne,
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
Komunikacja werbalna i niewerbalna,
Techniki aktywnego słuchania,
Style komunikacyjne,
Doskonalenie porozumienia,
Rozumienie mowy ciała,
Asertywność,
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
Prezentowanie poglądów i argumentacja,
Zasady konstruowania efektywnej prezentacji publicznej,
Istota i rodzaje motywacji,
Płacowe i pozapłacowe środki pobudzania motywacji,
Style kierowania a motywacja,
Motywacja zespołu i osoby,
Motywująca krytyka,
Budowanie pewności siebie,
Rozwój potencjału pracownika.

RAZEM:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

Optymalizacja oraz poprawianie jakości to bieżący temat w każdego rodzaju biznesie opierającym się na procesach produkcyjnych. Praca tego typu wiąże się z wpływem podjętych decyzji na konkurencyjność oraz reputację firmy. Ponadto specjalista jakości zajmuje się optymalizacją produkcji, poprawą efektywności oraz zapewnieniem standardów, które oczekujemy w stosunku do wytworzonych produktów.

W czasie studiów podyplomowych zdobędziesz wiedzę z zakresu metodologii zarządzania jakością oraz nauczysz się jak identyfikować, analizować i doskonalić procesy produkcyjne w celu zapewnienia zgodności z oczekiwaniami klientów oraz osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Praca w zawodzie związanym z procesami produkcyjnymi może być bardzo satysfakcjonująca, ponieważ masz w niej możliwość wprowadzać innowacyjne rozwiązania, eliminować błędy w procesach produkcyjnych oraz standaryzować działania w celu osiągnięcia doskonałości jakościowej. Skuteczne zarządzanie jakością procesów produkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia klientów oraz osiągnięcia długoterminowej stabilności i sukcesu firmy.

Andrzej Murdza - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

Andrzej Murdza

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny GMP. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w organizacjach branży farmaceutycznej, Polfa IVAX Kutno S.A, Polfa Kutno S.A. Group of TEVA, ICN Polfa Rzeszów Group of Valeant.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Bardzo przydatna wiedza z zakresu znajomości norm ISO, systemu zarządzania jakością czy obsługi Excela. Sympatyczni prowadzący, nawiązywanie nowych znajomości – bezcenna wartość.
   Ewa Chomyszyn
  • Studia godne polecenia. Wykładowcy bardzo zaangażowani. Program ciekawy i przekazywany w sposób „ przyswajający”.
   Katarzyna Figacz
  • Wybrany kierunek studiów zdecydowanie spełnił moje oczekiwania. Prowadzący to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy potrafią przekazać swoją wiedzę w zrozumiały sposób podpartą przykładami z życia.
   Piotr Tarnowski
  • Studia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z dużym doświadczeniem oraz ogromną wiedzą z omawianego tematu.
   Jolanta Pryjda
  • Bardzo podobało mi się to, że większość prowadzących jest na co dzień praktykami z określonych dziedzin jakie omawiali na zajęciach. Dzięki temu oprócz teorii danych zagadnień mogliśmy dowiedzieć się o praktycznych zastosowaniach i rozwiązaniach. Dobór materiału zajęć jest przygotowany wyczerpująco, a zdobyta wiedza jest przydatna w codziennej pracy.
   Aneta Samborska
  • Ciekawe zajęcia, prowadzący z praktyczną wiedzą na temat branży „produkcyjnej” .
   Kamil Skowronek
  • Polecam studia każdemu: osobom pracującym jak i dopiero zaczynającym karierę zawodową. Bardzo dobry program studiów, kompetentni wykładowcy, ciekawe przedstawienie zagadnień. Dobra organizacja na uczelni, bardzo dobra współpraca z dziekanatem.
   Urszula Kandefer
  • Bardzo przyjazna atmosfera pozwalająca na dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi. Wykorzystanie jako wykładowców tzw. „praktyków” pozwala na lepsze zobrazowanie praktycznego podejścia do różnych problemowych sytuacji, a nie tylko „sucha” teoria.
   Jolanta Rączka
  • Dlaczego warto zdecydować się na ten kierunek? Przede wszystkim ze względu na możliwość poznania ludzi i różnych podejść do zarządzania jakością. Program studiów został tak ułożony , aby zaangażowane zostały zarówno osoby, które mają duże doświadczenie z jakością jak i te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z karierą jakościowca.
   Ewelina Ataman
  • Przygoda obfitująca w nowe kontakty, pokazująca kolejne możliwości własnego rozwoju. Serdecznie polecam.
   Tomasz Ehrenfeld
  • Bardzo dobre studia dla osób, które chcą rozszerzać wiedzę z zakresu jakości i zarządzania procesami jakościowymi. Bardzo dobrze dobrana kadra wykładowców. Ciekawa grupa ludzi z przemysłu, możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.
   Mateusz Czerepak
  • Ciekawy i wyczerpujący zagadnienia jakościowe program, pozwalający na znalezienie nowych metod zarządzania jakością oraz rozwiązywania problemów jakościowych w naszych firmach. Atmosfera wśród studentów na 5.0 co też pozwala na wymianę doświadczeń.
   Krzysztof Stój

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 800 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 30% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024