STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne, Zarządzanie

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 30% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Stań się częścią branży lotniczej, obejmując stanowiska kierownicze i specjalistyczne, dzięki kierunkowi studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

TUV Nord

Według statystyk samolot to jedna z najbezpieczniejszych form transportu. Aby tak pozostało, branża lotnicza potrzebuje stosować nowoczesne narzędzia zarządzania pozwalające na ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa działań z zachowaniem opłacalności finansowej. Możliwe jest to dzięki stosowaniu jasno określonych standardów jakościowych po stronie produkcji lotniczej oraz obsługi transportowej.

Studia Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie uczą jak funkcjonować w przedsiębiorstwie z branży lotniczej na kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach, a także oferują Ci narzędzia do tworzenia lub doskonalenia systemów jakości i struktur zarządzania bezpieczeństwem, a w tym cyberbezpieczeństwem.

Jako absolwent studiów otrzymasz certyfikat Menedżer ds. SMS wydany przez TUV NORD Polska. Możesz również przystąpić do dodatkowo płatnego egzaminu Audytor wewn. AS/EN 9100 rev. D, przeprowadzanego przez TUV NORD Polska, a także do egzaminów prowadzonych przez organizację PART 147:

 • PART 66, Moduł 10 – Prawo lotnicze
 • PART 66, Moduł 9A – Czynnik ludzki

Adresat studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie

 • Specjaliści oraz członkowie kadry zarządzającej pracujący lub zamierzający pracować w obszarze produkcji i obsługi lotniczej,
 • Członkowie zarządu małych firm związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Prawo lotnicze
 • Cele i struktura Safety Management System (SMS)
 • Zarządzanie zagrożeniem i bezpieczeństwem
 • Polityka i promocja bezpieczeństwa
 • Procedury, dokumentacja i środowisko operacyjne SMS
 • Zarządzanie procesami
 • Systemy jakości w lotnictwie
 • Wybrane narzędzia jakości
 • Audyty w lotnictwie
 • Czynnik ludzki w lotnictwie
 • Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
 • Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Prawo lotnicze

16

regulacje dotyczące lotnictwa (ICAO, EASA, prawo krajowe)
szczegółowe wymagania techniczne – podstawa zapewnienia jakości/zgodności i bezpieczeństwa
wymagania przemysłowe wojskowych nadzorów lotniczych (EMAR-y)
szczegółowe podejście do przemysłowych przepisów UE (Part 21, Part 145)

Cele i struktura Safety Management System (SMS)

8

historia bezpieczeństwa i SMS
historyczna rola jakości i wdrażanie aktywnego bezpieczeństwa
analiza przypadków
definicje i pojęcia w SMS
struktura SMS
polityka bezpieczeństwa i cele bezpieczeństwa

Zarządzanie zagrożeniem i bezpieczeństwem

16

podstawy i strategie SMS
identyfikacja zagrożeń
ocena i łagodzenie zagrożeń
wybór/budowa macierzy zagrożeń i skalowanie
tworzenie bazy danych
zarządzanie bezpieczeństwem
współczynniki bezpieczeństwa (SPI)
planowanie bezpieczeństwa
działanie grup zarządzania bezpieczeństwem (SRB i SAG)
przedstawiciele zespołu bezpieczeństwa (focal point/local SMS representative)

Polityka i promocja bezpieczeństwa

12

polityka bezpieczeństwa
kultura organizacyjna
kultura bezpieczeństwa
Just Culture
szkolenia
promocja bezpieczeństwa: tablica informacyjna/internet/biuletyny
promocja bezpieczeństwa - PR OUT and PR IN

Procedury, dokumentacja i środowisko operacyjne SMS

12

raportowanie
jakość/zgodność (współpraca bieżąca)
zarządzanie zmianą
promocja bezpieczeństwa
komunikacja na poziomie procedur
zgłaszanie i badanie zdarzeń i wypadków
plany awaryjne (ERP)
zarządzanie kryzysowe
ocena kompetencji
zarządzanie ciągłością działania biznesowego
organizacja lotnicza w środowisku innych organizacji lotniczych

Zarządzanie procesami

12

zarządzanie procesowe
diagram Żółwia, SIPOC
notyfikacja BPMN (Business Process Model and Notation )

Systemy jakości w lotnictwie

20

normy ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 31000
normy branżowe AS 9100
integracja systemów jakości

Wybrane narzędzia jakości

16

Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA)
Proces Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP)
Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów (APQP)
First Article Inspection (FAI)
Analiza Systemu Pomiarowego MSA
Raport 8D

Audyty w lotnictwie

16

zasady audytowania
kwalifikacje audytorów
przygotowanie audytów
przeprowadzenie audytów
działania zapobiegawcze i korygujące

Czynnik ludzki w lotnictwie

24

czynnik ludzki w obsłudze technicznej statków powietrznych
błędy ludzkie
możliwości i ograniczenia człowieka
środowisko i warunki pracy
profesjonalizm pracy
praca zespołowa
czynniki organizacyjne
zarządzanie czynnikiem ludzkim

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

8

podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa IT
elementy „białego wywiadu"
skanowanie sieci i wykrywanie szczegółów dotyczących systemów operacyjnych i uruchomionych usług
wyszukiwanie i analiza podatności
przełamywania zabezpieczeń systemów i urządzeń
bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych i łamanie haseł
socjotechniki w praktyce ataków socjotechnicznych
podsumowanie dot. najnowszych praktyk dot. zabezpieczania infrastruktury it i stosowanych narzędzi
ocena realnego stopnia bezpieczeństwa cybernetycznego przedsiębiorstwa

Zarządzanie zrownoważonym rozwojem

8

cele zrównoważonego rozwoju
zmiany środowiskowe
zrównoważone łańcuchy dostaw
nowe technologie i modele biznesowe

Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością

12

przywództwo
zarządzanie zespołem
asertywność czy mobbing – dylematy zarządcze
kwestie społeczne i kulturowe w zarządzaniu
zarządzanie zmianą

RAZEM:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie

Stanowiska związane z bezpieczeństwem w lotnictwie to niezwykle odpowiedzialny rodzaj pracy. To właśnie osoby pełniące te funkcje odpowiadają za bezpieczeństwo pasażerów, załóg oraz mienia. Kandydat na stanowisko związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie musi wykazywać się głęboką wiedzą z zakresu procedur bezpieczeństwa lotniczego oraz systemów zarządzania jakością. Niezbędne są umiejętności analityczne, umiejętność podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Ponadto, komunikatywność, umiejętność budowania relacji oraz zdolność do efektywnej współpracy z różnymi działami i interesariuszami w sektorze lotniczym są kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i jakością.

Kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie będzie szczególnie odpowiedni dla pracowników sektora lotniczego, gdzie aspekty bezpieczeństwa i jakości mają najwyższe znaczenie. Same studia to nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu procedur bezpieczeństwa i systemów zarządzania jakością w lotnictwie, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania lotnictwa. Kierunek oferuje kompleksowe narzędzia zarówno w zakresie oceny ryzyka, jak i doskonalenia standardów jakości w lotnictwie.

Osoby, które podejmują lub chcą podjąć pracę w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa mają szansę nie tylko przyczyniać się do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa, ale także doskonalić procesy i procedury w celu ciągłego podnoszenia jakości usług lotniczych. Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie jest nie tylko kwestią techniczną, ale także strategiczną dla zapewnienia zaufania pasażerów oraz sukcesu linii lotniczych.

Janusz Maksymowicz, MBA

Od dwudziestu paru lat zafascynowany jakością w różnych obliczach. Pełnił funkcje pełnomocnika, konsultanta, audytora wew. angażując się w wdrażanie i zarządzanie systemami jakości w różnych branżach. Od ponad 18 lat pracuje w firmie TUV-NORD Polska, g …

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 30% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024