STUDIA PODYPLOMOWE / Administracja

Administracja publiczna z elementami e-administracji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

200 godz.

2 semestry

CZESNE

2 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 90% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Poznaj od podszewki zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

COI

W czasie studiów na kierunku Administracja publiczna z elementami e-administracji poznasz zasady funkcjonowania organów administracji publicznej, teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej. Program studiów obejmuje zagadnienia, których znajomość ułatwi Ci rozwiązywanie bieżących problemów występujących w administracji samorządowej i rządowej. Głównymi celami zajęć na kierunku Administracja publiczna z elementami e-administracji są:

 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
 • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

Adresat studiów Administracja publiczna z elementami e-administracji:

 • osoby planujące podjąć pracę w administracji publicznej,
 • osoby obecnie pełniące funkcje w administracji publicznej.
 • absolwenci studiów kierunku administracja oraz pokrewnych

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Certyfikat eDOK potwierdzający ukończenie szkolenia z Systemu Zarządzania Dokumentami Centralnego Ośrodka Informatyki
 • Certyfikat programu Legislator Premium potwierdzający kwalifikacje w zakresie tworzenia elektronicznych aktów prawnych.

Wybrane przedmioty

 • Podstawy prawa
 • Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
 • Prawo administracyjne 
 • Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Informatyzacja usług publicznych
 • Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
 • Podstawy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych
 • Technologia informacyjna
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej (obsługa eDOK)
 • Kontrola, nadzór i audyt w  administracji publicznej

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy prawa

8

Podstawowe pojęcia z zakresu nauki prawa m.in. Pojęcie prawa, normy prawnej, przepisu prawa, systemu prawa, stosunku prawnego;
Naczelne zasady konstytucji RP; prawa człowieka i obywatela; władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w konstytucji RP;
Źródła prawa, prawo krajowe a międzynarodowe źródła prawa;
Podmioty i przedmiot stosunku cywilnoprawnego; źródła stosunków cywilnoprawnych; własność rzeczy – zakres i sposoby jej ochrony; sposoby zawierania umów;
Podmioty obrotu gospodarczego; rodzaje spółek prawa handlowego; pojęcie przestępstwa; podstawowe zasady odpowiedzialności karnej; kara i środki karne; wymiar kary i jej wykonanie.

Kontrola zarządcza

12

Podstawy normatywne, standardy i wytyczne dotyczące zasad wykonywania działań z zakresu kontroli zarządczej/zarządzania publicznego
Planowanie działalności (określanie misji, celów, mierników, zadań, środków),
Zarządzanie ryzykiem według standardu PN-ISO 31000:2012
Dokumentowanie czynności z zakresu kontroli zarządczej
Case study

Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej

12

Struktura organów administracji rządowej;
Struktura organów administracji samorządowej w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego.

Prawo administracyjne - część ogólna

20

Podstawowe pojęcia z zakresu nauki administracji oraz prawa administracyjnego;
Źródła prawa administracyjnego; stanowienie prawa miejscowego; wewnętrzne źródła prawa administracyjnego a przepisy administracyjne;
Typy podmiotów stanowiących administrację publiczną;
Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna;
Typy zadań wykonywanych przez administrację publiczną;
Formy działania administracji publicznej.

Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej

8

Przedstawienie poszczególnych typów decyzji wydawanych na procesowej podstawie art. 104 oraz 138 k.p.a.;
Przedstawienie elementów, które powinny znaleźć się w każdej decyzji administracyjnej ze szczególnym omówieniem reguł sporządzania uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji;
Przedstawienie sposobu sporządzania postanowień rozstrzygających istotne kwestie procesowe;
Struktura dokumentu elektronicznego;
Typy dokumentów elektronicznych;
Podpis elektroniczny;
Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej (przedstawienie podstawowych funkcjonalności programów używanych w administracji publicznej).

Informatyzacja usług publicznych

8

Podstawowe pojęcia związane z informatyzacją administracji publicznej;
Prawne podstawy informatyzacji administracji publicznej;
Przedstawienie narodowego planu informatyzacji;
Przedstawienie poszczególnych ponadsektorowych projektów informatycznych;
Przedstawienie poszczególnych sektorowych projektów informatycznych;
Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, zagrożenia wynikające z wykorzystania internetu w administracji publicznej;
Obowiązki administracji wynikające z korzystania z dokumentów w formie elektronicznej

Postępowanie i e-postępowanie administracyjne

20

Przedstawienie poszczególnych etapów administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego i odwoławczego;
Analiza sytuacji procesowych, które mogą wydarzyć się w w/w. Postępowaniu;
Analiza szczególnych wypadków nieprawidłowych rozwiązań procesowych, które stały się przedmiotem orzeczeń sądu administracyjnego wraz ze wskazaniem jak organ powinien zareagować zgodnie z k.p.a.;
Omówienie nadzwyczajnych postępowań weryfikacyjnych i problemów procesowych, które mogą się pojawić w sytuacji ich prowadzenia;
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji – 156 k.p.a;
Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania;
Postępowanie w sytuacji opisanej w art. 161 k.p.a;
Postępowanie w sytuacji opisanej w art. 154 - 155 k.p.a;
Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – 162 k.p.a.;
Postępowania „przedsądowego” organu – tj. Uwzględnienia skargi na decyzję do dnia pierwszej rozprawy;
Zasady składania pism procesowych drogą elektroniczną /art. 63, 57 k.p.a/;
Zasady doręczania pism procesowych drogą elektroniczną /art. 39 [1], 46 k.p.a./;
Zasady sporządzania pism procesowych w formie elektronicznej /art. 54, 107, 124, 217 i 238 k.p.a./;
Zasady prowadzenia akt i udostępniania akt spraw administracyjnych drogą elektroniczną /art. 66a i 73 k.p.a./;
Uzyskiwanie informacji z ewidencji i rejestrów drogą elektroniczną /art. 220 k.p.a./.

Podstawy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej

12

Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Budowa i wdrażanie polityki bezpieczeństwa organizacji.
Zarządzanie dostępem do danych i przepływem informacji w organizacji.
Bezpieczne metody autoryzacji użytkownika, schematy autoryzacji, klucze sprzętowe, autoryzacja w oparciu o biometrię behawioralną.
Eliminowanie skutków oraz profilaktyka zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych polegających na nieuprawnionym dostępie do danych lub ich zniszczeniu.
Zasady działania infrastruktury klucza publicznego, podpis elektroniczny, protokoły szyfrujące.
Bezpieczeństwo przechowywania danych na nośnikach, bezpieczne kanały komunikacyjne, szyfrowanie end to end.

Ochrona danych osobowych

8

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych;
Bezpieczeństwo danych osobowych w instytucji;
Ochrona prywatności i danych osobowych;
Przetwarzanie danych osobowych w systemach teleinformatycznych;
Obowiązki administratorów danych osobowych.

Dostęp do informacji publicznej

8

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
Podstawa do odmowy udostępnienia informacji publicznej;
Tryby i sposoby udzielania informacji publicznej.

Systemy informatyczne w administracji publicznej

8

Podstawy prawne tworzenia i używania systemów informatycznych w organach administracji publicznej;
Systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu administracji reglamentacyjnej (m.in. Ochrony środowiska, nadzoru budowlanego;
Systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu administracji świadczącej (m.in. Publicznej służby zdrowia, pomocy społecznej, publicznej służby zatrudnienia);
Systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu administracji porządkowej (m.in. zarządzania kryzysowego);
Systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu tworzenia infrastruktury informacyjnej (m.in. Ewidencji, rejestrów i innych zasobów; systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu tworzenia infrastruktury informacyjnej (m.in. ewidencji, rejestrów)

ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej

8

E-PUAP – podstawy funkcjonowania;
Funkcjonalności platformy e-PUAP;
Tryb instalacji aplikacji i zamieszczania usług na e-PUAP;
Tryb korzystania z usług e-PUAP.

Prawo administracyjne materialne

20

Katalog zadań organów administracji rządowej o właściwości ogólnej;
Katalog zadań organów administracji rządowej niezespolonej;
Katalog zadań gminy; powiatu, województwa;
Tworzenie, zmiany i likwidacja struktur administracji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań publicznych;
Podstawy organizacyjne działania zakładów administracyjnych;
Administracja finansów i skarbu państwa;
Administracja gospodarki, transportu i łączności;
Administracja ochrony środowiska, rolnictwa i rozwoju wsi;
Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej;
Administracja zdrowia, pracy i zabezpieczenia społecznego;
Administracja spraw kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego;
Administracja kultury fizycznej i turystyki;
Administracja statusu osobowego;
Administracja budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej

8

Rodzaje aktów prawnych oraz podstawy prawne ich wydawania oraz procedury opracowywania (w szczególności przez samorządowe organy gminy, powiatu, województwa oraz wojewodę);
Zasady opracowywania treści aktów prawnych /rozporządzenie w sprawie "zasad techniki prawodawczej" dz.u.2002.100.908/;
Zasady opracowywania aktów prawnych w formie elektronicznej /rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych dz.u.2011.289.1699/;
Zasady ogłaszania aktów prawnych w formie elektronicznej /ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dz.u.2011.197.1172 j.t. /,
Rozwiązania techniczne umożliwiające opracowywanie elektronicznych aktów prawnych;
Podstawowe funkcjonalności programów służących do opracowywania normatywnych aktów prawnych w formie elektronicznej.

Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych

8

Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności za działania funkcjonariuszy publicznych;
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych;
Odpowiedzialność służbowa funkcjonariuszy publicznych;
Odpowiedzialność cywilnoprawna funkcjonariuszy publicznych;
Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa funkcjonariuszy publicznych; odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej

Technologia informacyjna

12

Oprogramowanie do zarządzania czasem i zadaniami;
Przygotowywanie zabezpieczonych i szyfrowanych archiwów;
Współpraca online, bezpieczne korzystanie z narzędzi współpracy online;
Oprogramowanie do zarządzania projektem [MS Project];
Zaawansowane narzędzia MS Word;
Zaawansowane narzędzia MS Excel.

Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej (obsługa eDOK)

12

Pojęcia prawne i prawnicze z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentami w administracji publicznej;
Podstawy prawne elektronicznego zarządzania dokumentami w administracji publicznej;
Poznanie funkcjonalności programu E-dok w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu umiejętności.

Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej

8

Pojęcia oraz istota nadzoru i kontroli; nadzór a kontrola;
Kontrola samoistna oraz uprawnienia kontrolne jako składnik innych funkcji;
Rodzaje i kryteria kontroli; wykonywanie kontroli i procedury kontrolne; jakość kontroli;
Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej i prywatnych zakładach pracy;
Podstawy prawne, definicje i cel audytu; różnice między audytem wewnętrznym i zewnętrznym; porównanie instytucji audytu i kontroli;
Audyt w zakładzie pracy;
Cele i funkcje nadzoru; kryteria nadzoru; procedury nadzorcze; środki nadzorcze: informacyjne, korygujące, doradcze, itp.
Nadzór nad działaniami podmiotów administracji publicznej;
Weryfikacja działań nadzorczych w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

RAZEM

200

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Administracja publiczna z elementami e-administracji

Oto co znajdziecie Państwo w programie studiów :

 • Co należy wiedzieć i co potrafić, aby pracować lub znaleźć pracę w administracji publicznej
 • Jak zmienia się charakter pracy w administracji dzięki informatyce
 • Jak przechodzi się od biurokratycznego administrowania na rzecz zarządzania rozwojem)

Studia pokazują od strony praktycznej funkcjonowanie narzędzi informatycznych używanych do elektronicznego zarządzania dokumentami oraz sposoby tworzenia elektronicznych aktów prawnych, a nasi słuchacze potwierdzają te umiejętności uzyskując certyfikaty eDOK i LegislatorStandard.

Ważną częścią zajęć jest możliwość przedyskutowania  rzeczywistych problemów postępowania administracyjnego i ich rozwiązań wypracowanych w orzecznictwie. Dzięki takiej aktywnej formie zajęć nabywamy umiejętność sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym, zwłaszcza w sytuacjach potrzeby uzasadniania decyzji administracyjnych.

dr Kamilla Kurczewska

Redaktor programu Lex Polonica. Współpracowała z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Federacją Zielonych w Krakowie. Aplikacja sędziowska, praca w kancelarii radcowskiej.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Wysoki poziom nauczania, przekazywana wiedza adekwatna do obecnych sytuacji (tematy prowadzone na bieżąco). Miła i wyrozumiała kadra. Ambitne podejście do zajęć przez prowadzących.
   Beata Ćwikła
  • Atmosfera na studiach była bardzo przyjazna. Studia na tym kierunku spełniły moje oczekiwania. Wykłady były interesujące. Wykładowcy wykładali materiał bardzo zrozumiale. Poziom uczelni jest bardzo wysoki.
   Dorota Galdyś
  • Studia wyposażają w dużą dawkę wiedzy teoretycznej, ale, a może przede wszystkim są cennym zastrzykiem wiedzy praktycznej, opartej na bogatym doświadczeniu prowadzących.
   Anna Boratyn
  • Polecam Uczelnię ze względu na dużą porcję wiedzy przekazanej na zajęciach, profesjonalną kadrę wykładowców oraz sprawną organizację zajęć on-line. Dodatkowym atutem jest szybki kontakt z CSP.
   Justyna Brudniak
  • Studia prowadzone są w bardzo miłej atmosferze z szacunkiem dla studenta. Każdy może nabyć tu wiedzę na temat całego systemu administracji kraju, a ten kto pracuje w administracji także wiele praktycznych umiejętności, które z łatwością stosuje się w praktyce. Studia podyplomowe na WSIiZ polecam osobom ambitnym, które naprawdę chcą pogłębiać wiedzę.
   Iwona Stępień
  • Wysoki poziom kształcenia, zajęcia praktyczne z programów, systemów komputerowych przydatne w pracy w administracji, przyjazna atmosfera.
   Alicja Pszonka
  • Program studiów bardzo ciekawy. Prowadzący przygotowani do zajęć – zajęcia prowadzone w sposób interesujący. Studia pogłębiły moją wiedzę z zakresu administracji.
   Sara Kantor
  • Zwięzłe i konkretne informacje, wysoki poziom kształcenia i kwalifikacji prowadzących, przyjazna atmosfera, częste dyskusje prowadzące do trafnych i przydatnych w pracy wniosków, przydatne zajęcia praktyczne z programów i systemów komputerowych.
   Anna Gliniak
  • Dobrze i profesjonalnie przygotowany program studiów obejmujący najważniejsze zagadnienia administracji
   Zenon Cieślachowski

WYBIERZ KIERUNEK

Administracja publiczna z elementami e-administracji

CZAS TRWANIA STUDIÓW

200 godz.

2 semestry

CZESNE

2 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 90% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024