STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Transport i spedycja

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

176 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Uzyskaj aktualną i praktyczną wiedzę, dzięki której będziesz mógł zajmować się organizacją i prowadzeniem transportu drogowego!

Studia na kierunku Transport i spedycja to kompendium aktualnej wiedzy na temat uregulowań prawnych, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy. Dodatkowo poznasz techniczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności w branży TSL na rynku krajowym i zagranicznym. Wiedza ta będzie odpowiednia dla osób, które zajmują się lub planują zajmować się zawodowo transportem drogowym towarów lub osób. Ponadto program studiów świetnie przygotowuje do zostania pracownikiem administracji publicznej, odpowiedzialnym za sprawy dotyczące transporty i logistyki.

Jako absolwent studiów uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej. Certyfikat ten jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Ukończenie studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, daje prawo do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ) w transporcie drogowym. Certyfikat, wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego, jest niezbędny do prowadzenia firmy transportowej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.


Adresat studiów podyplomowych Transport i Spedycja

 • absolwenci studiów wyższych, którzy zajmują się lub planują zajmować się zawodowo transportem drogowym towarów lub osób,
 • osoby, które pragną uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej,
 • pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za sprawy transportu i logistyki.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Prawo cywilne, handlowe, socjalne podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Dostęp do rynku
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Infrastruktura logistyczna
 • Negocjacje handlowe w logistyce
 • Ubezpieczenia w transporcie
 • Organizacja transportu morskiego, kolejowego i lotniczego
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w zasięgu międzynarodowym
 • Normy, przepisy i procedury celne
 • Zarządzanie procesami transportowymi i flotą
 • Efektywna obsługa klienta

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Prawo cywilne

8

Umowy w transporcie drogowym
Odszkodowania w transporcie drogowym
Regulacje konwencji CMR

Prawo handlowe

8

Działalność gospodarcza
Spółka cywilna
Spółki osobowe

Prawo socjalne

8

Rola i funkcje instytucji społecznych związanych z transportem drogowym
Obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników
Przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego

Prawo podatkowe

8

Podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych
Podatek od pojazdów silnikowych
Podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury
Podatek dochodowy

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

8

Opracowanie budżetu
Bilans i rachunek zysków i strat
Szacowanie rentowności przedsiębiorstwa
Zakładanie działalności gospodarczej w branży TSL

Dostęp do rynku

12

Przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy
Dokumentacja dotycząca zakładania przedsiębiorstwa transportowego i jego funkcjonowania
Organizacja rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

12

Wymiary i masa pojazdów w Unii Europejskiej
Wybór pojazdu
Homologacja, rejestracja oraz przegląd techniczny pojazdów

Bezpieczeństwo drogowe

12

Kwalifikacje kierowców
Przepisy ruchu drogowego dotyczące zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich
Instrukcje dla kierowców

Infrastruktura logistyczna

8

Infrastruktura wybranych gałęzi transportu ładunków.
Analiza rynku TSL.
Infrastruktura magazynów i terminali.
Infrastruktura systemów automatycznej identyfikacji.
Systemy IT w spedycji, transporcie i logistyce przedsiębiorstw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw w zasięgu międzynarodowym

16

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.
Pojęcie i zakres SCM.
Czynniki determinujące rozwój łańcuchów dostaw.
Efektywny, zwinny i elastyczny łańcuch dostaw.
Instrumentarium zarządzania łańcuchem dostaw.

Negocjacje handlowe w logistyce

8

Proces przygotowania negocjacji.
Otwarcie i prowadzenie negocjacji przy wykorzystaniu poszczególnych taktyk i technik negocjacyjnych w relacji: zleceniodawca-spedytor/przewoźnik

Ubezpieczenia w transporcie

4

Odpowiedzialność cywilna komunikacyjna
Odpowiedzialność wypadkowa.
Ubezpieczenia cargo (przewoźnika).

Organizacja transportu morskiego, kolejowego i lotniczego

12

Charakterystyka i specyfika gałęzi transportu
Dokumentacja w transporcie morskim, kolejowym i lotniczym
Ceny, taryfy, podatki i opłaty w transporcie morskim, kolejowym i lotniczym
Organizowanie transportów
Budowanie łańcuchów dostaw w oparciu o w/w gałęzi transportowe,
Wymagania prawne w przewozie towarów w/w gałęziach
Reguły INCOTERMS 2020

Normy, przepisy i procedury celne

8

Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej, Unia Celna.
Zasady obrotu celnego z Państwami Trzecimi.
Przepisy unijnego oraz krajowego prawa celnego w zakresie procedur celnych związanych z zabezpieczeniem kwoty długu celnego.

Zarządzanie procesami transportowymi

8

Projektowanie wybranego procesu transportowego z uwzględnieniem kilku możliwych scenariuszy
Projektowanie struktury organizacyjnej, podział obowiązków i zakresu odpowiedzialności w ramach procesu
Ocena ryzyka w procesach transportowych
Formy kontroli w procesach transportowych
Dokumentacja procesowa

Zarządzanie flotą

20

Czas pracy kierowców
Dokumentacja w transporcie drogowym
Kontrola transportu drogowego, system monitorowania SENT
Transport towarów ponadgabarytowych
Transport towarów niebezpiecznych, green list

Efektywna obsługa klienta

20

Obsługa klienta jako proces tworzenia wartości logistycznej.
Problemy pomiaru poziomu obsługi klienta: trudności i wyzwania pomiaru kosztów logistyczno-marketingowej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
Metody oceny efektów logistyczno-marketingowej obsługi klienta.
Typy klientów, trudny klient, sytuacje konfliktowe.

RAZEM:

176

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Transport i spedycja

Kierunek studiów Transport i spedycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na osoby posiadające umiejętności analizowania oraz ciągłej oceny rezultatów realizowanych procesów. Doskonalenie to jest niezbędne, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

Ponieważ współczesny handel cechuje się złożonymi systemami logistycznymi, ważne jest zastosowanie nowych modeli biznesowych i technologii, które zmieniają dotychczasowe metody realizowania usług transportowych. W związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów ds. transportu. Przedsiębiorstwa poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym. Prognoza zatrudnienia dla osób wykształconych w tym kierunku jest optymistyczna, bowiem jak podaje portal Ataviast jest to jeden z najbardziej obecnie pożądanych zawodów i nie zmieni się to przez następne 10 lat. Co więcej, analiza ofert pracy w województwie podkarpackim potwierdza, że największe jest zapotrzebowanie pracowników na stanowisko spedytor.

Dlatego naszym priorytetem jest wykształcenie absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z obszaru transportu i spedycji.

dr Kateryna Lysenko-Ryba

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół logistyki zwrotnej, zarządzania obsługą klienta, smart city oraz CSR. Autorka licznych artykułów w tematyce TSL.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Z ogromnym zadowoleniem chciałbym podziękować za bardzo fajnie przygotowany kurs studiów podyplomowych pierwszej edycji Transport i Spedycja. Praca całego zespołu zaimponowała mi w wielu aspektach, a całościowy program studiów oraz kadra wykładowców przerosły moje oczekiwania. Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania, jakie wkładaliście w organizację kursu. Dzięki niemu miałem niepowtarzalną okazję poznać nowych profesjonalistów z branży oraz nawiązać kontakt z kolegami i koleżankami, z którymi nadal utrzymujemy bliski kontakt. Zdobyta wiedza i nawiązane relacje są dla mnie nieocenionym atutem. Viacheslav Antipov

WYBIERZ KIERUNEK

Transport i spedycja

CZAS TRWANIA STUDIÓW

176 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024