STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Menedżer logistyki

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

184 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Zdobądź profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności na studiach podyplomowych Menedżer logistyki!

Program studiów na kierunku Menedżer logistyki obejmuje praktyczną wiedzę i umiejętności zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji dotyczących łańcucha dostaw, współpracy z udziałem operatorów logistycznych (logistyki trzeciej strony – 3PL). Studia obejmują zestaw zagadnień składających się na wiedzę profesjonalnego menedżera logistyki. Dodatkowo w programie zawarte są treści związane z wpływem zasad zrównoważonego rozwoju na działalność logistyczną.


Adresat studiów podyplomowych Menedżer Logistyki

 • Kierownicy pierwszej linii i średniego szczebla, odpowiedzialni za zakupy zaopatrzeniowe, gospodarkę materiałową, transport, zarządzanie procesami produkcyjnymi, magazynem i dystrybucją oraz kierownicy pracujący dla operatorów logistycznych (3PL – głównie spedytorów) obsługujących tzw. „firmy nielogistyczne” w wymienionych obszarach.
 • Pracownicy operacyjni logistyki w wymienionych obszarach, którzy mają ambicje objąć w przyszłości stanowiska kierownicze w wymienionych wyżej obszarach.
 • Osoby, które chcą poznać praktyczne zastosowanie zasad i metod zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa oraz zintegrowanym łańcuchem dostaw

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Branża TSL na świecie
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zarządzanie zmianą i projektami
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Modele łańcuchów dostaw
 • Zaopatrzenie i zakupy
 • Planowanie produkcji
 • Zarządzanie zapasami, magazynem i transportem
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zrównoważone łańcuchy dostaw

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Branża TSL na świecie

16

Informacja, system informacyjny i system informatyczny w zarządzaniu logistyką
Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką
System zarządzania łańcuchem dostaw (systemy typu SCM, CPFR, VMI, SMI, SCOR)
Elektroniczna wymiana danych (systemy EDI, WEB-EDI, elementy języka XML)
Systemy automatycznej identyfikacji (systemy GS1, RFID itd.). Kody kreskowe, QR, Etykieta logistyczna
System nawigacji satelitarnej GPS i nowoczesne metody zarządzania transportem
Planowanie potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych z zastosowaniem systemów ERP, DRP, MRP, MSP.
E-Logistyka.
Technologia Blockchain i jej wpływ na logistykę.

Podstawy kierowania

12

Elementy motywacji w zarzadzaniu zespołem

Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna - różnice i ich zastosowanie w sytuacjach biznesowych

Zasady stosowania feedbacku

Rozmowy zarządcze menedzera z pracownikami

Stosowanie pytań w rozmowach zarządczych

Schematy pozwalające na porządkowanie zadań w organizacji biznesowej

Zarządzanie procesami biznesowymi

16

Istota łańcucha wartości, mapowanie wartości
Trade-offs w łańcuchach dostaw
Wpływ zmienności popytu na łańcuch dostaw
Lean i kaizen w łańcuchu dostaw
Systemy zarządzania jakością
Przetwarzanie danych w łańcuchu dostaw
Modele referencyjne procesów
Metody i techniki rozwiązywania problemów w procesach
KPI’s w łańcuchach dostaw – wybór i zastosowanie
Oprogramowanie wspierające zarządzanie procesami

Zarządzanie zmianą i projektami

16

Definiowanie zakresu i celów projektu
Cykl życia i ryzyka projektu
Tworzenie i optymalizowanie struktury organizacyjnej projektu
Zastosowanie metod zarządzania projektem
Budżetowanie projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Dokumentowanie projektu

Zarządzanie obsługą klienta

12

Serwis logistyczny, polityka i procedury obsługi klienta
Komunikacja z klientem
CRM
KPI’s do pomiaru obsługi klienta
Organizacja obsługi klienta w firmie
Systemy informatyczne wspierające obsługę klienta

Modele łańcuchów dostaw

16

Łańcuch dostaw a logistyka, wpływ zarządzania łańcuchem dostaw na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej,
Modele relacji i kooperacji w łańcuchach dostaw, ECR, JIT, VMI,
Ocena barier utrudniających przepływy w łańcuchu dostaw,
Analiza strategiczna i cykl życia łańcucha dostaw,
Model referencyjny łańcucha dostaw,
Prognozowanie popytu w łańcuchu dostaw – przegląd i ocena wybranych modeli,
Mapowanie łańcucha dostaw, przegląd konfiguracji: MTS, ATO, MTO, ETO,
Mechanizm efektu byczego bicza,
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,
Zarządzanie czasem realizacji (lead time) i jego wpływ na ciągłość przepływu w łańcuchu dostaw,
Rachunek kosztów w łańcuchu dostaw,
Identyfikacja podstawowych ról informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw.

Zaopatrzenie i zakupy

16

Ocena środowisk związanych z zaopatrzeniem,
Przegląd strategii zakupów, outsourcing, insourcing, grupy zakupowe,
Cele zaopatrzenia i uszczegóławianie zapotrzebowania materiałowego,
Identyfikacja źródeł materiałowych, wybór i ocena dostawców,
Kryteria ustalania wielkości zamówienia,
Przygotowanie planów dostawy, proces zamawiania,
Procedury zamawiania, odbioru i dostawy,
Dokumentacja związana z zamawianiem i dostawą,
Procedury pomiaru i kontrolowania działań i związanych z zaopatrzeniem,
Ocena i poprawa działań dostawców, modele rozwoju dostawców,
Zarządzanie ryzykiem związanym z zaopatrzeniem,
Zarządzanie logistyką zwrotną,
Weryfikacja działań związanych z zaopatrzeniem z wykorzystaniem odpowiednich pomiarów,
Rachunek kosztów zaopatrzenia,
Określenie zastosowań IT dla zaopatrzenia i zakupów,
Modele doskonalenia procesu zakupów,
Organizacja procesu zakupów w przedsiębiorstwie.

Planowanie produkcji

16

Ocena środowiska związanego z produkcją, wpływ popytu zależnego i niezależnego na planowanie produkcji,
Cechy i wyzwania lean manufacturing dla organizacji procesu produkcji,
Cele i etapy procesu planowania produkcji,
Określanie przepustowości linii produkcyjnej,
Zasoby wymagane do produkcji, ograniczenia w dostępie do zasobów produkcyjnych,
Informacje potrzebne do planowania produkcji oraz źródła i sposoby pozyskiwania tych informacji,
Budowa planów produkcyjnych na różnych poziomach,
Procesy harmonogramowania produkcji,
Prowadzenie spisów materiałowych, uaktualnianie, analiza i weryfikacja (rekordów) list materiałowych,
Ocena zapotrzebowań materiałowych, JIT, składanie zamówień u dostawcy,
Zarządzanie procesem produkcji, zastosowanie procedur KANBAN i KAIZEN,
Pomiary, analiza i doskonalenie procesów produkcyjnych, wskaźniki wydajności,
Określanie zastosowań IT dla działań związanych z planowaniem produkcji.

Zarządzanie zapasami

16

Funkcje zapasów, argumenty za i przeciw zapasom,
Punkt rozdziału i poziom obsługi klienta a wymagania dotyczące zapasów,
Klasyfikacja zapasów,
Uzgadnianie celów działań w zakresie zapasów,
Klasyfikacja produktów w oparciu o właściwości popytu, określanie zmienność popytu i próba przewidywania błędu,
Zarządzanie ryzykiem związanym z zapasami,
Określenie popytu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania zmienności popytu.
Identyfikacja podstawowych segmentów zapasu w oparciu o analizy ABC i XYZ,
Rachunek kosztów tworzenia i utrzymania zapasów magazynowych,
Ustalenie poziomu bezpiecznego zapasu i punkty wywołujące zapas (ang. stock trigger points),
Zastosowanie systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym,
System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym,
Optymalizacja wielkości zapasu cyklicznego z wykorzystaniem różnych metod,
Zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach,
Określenie zamawianych ilości,
Weryfikacja poziomów zapasu i identyfikacja możliwości poprawy zarządzania zapasami,
Określanie zastosowań IT dla działań związanych z zarządzaniem zapasami.

Zarządzanie magazynem

16

Przegląd i ocena uwarunkowań procesu zarządzania magazynem,
Celów działań w zakresie magazynowania,
Organizacja operacji przyjęcia do magazynu.
Proces składowania - cele, ograniczenia, decyzje, optymalizacja,
Zarządzanie kompletacją, pakowaniem i wydaniami,
Operacje wysyłki,
Procedury inwentaryzacji zapasów, uaktualnianie, analiza i weryfikacja zapasu w magazynie.
Określanie i zapewnienie wymaganego wyposażenia magazynu,
Określanie zastosowania IT dla działań związanych z magazynowaniem,
Bezpieczeństwo operacji i prac magazynowych,
Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z magazynowaniem,
Zarządzanie zmianami, doskonalenie procesów magazynowych.

Zarządzanie transportem

16

Prawne wymogi dotyczące wykonywania transportu – przepisy krajowe i międzynarodowe,
Przewozy specjalistyczne; ATP łatwopsująca się żywność, ADR przewóz towarów niebezpiecznych wymagania dla kierowcy, przewoźnika, zmiany ADR 2017, doradca DGSA,
Przegląd różnych rodzajów pojazdów i przydatności do przewozu różnych typów ładunków,
Czas pracy kierowców i inne ograniczenia w transporcie drogowym,
Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Europy,
Przegląd i interpretacja reguł Incoterms 2010,
Planowanie działań w zakresie transportu, działania operacyjne związane z planowaniem transportu,
Kryteria i proces wyboru środka transportu, kiedy transport a kiedy spedycja, transport własny czy obcy,
Prawa i obowiązki uczestników procesu spedycyjnego, konwencja CMR – prawo przewozowe,
Proces i kryteria wyboru przewoźnika, weryfikacja dotycząca przejechanej trasy, sprawdzenie na podstawie danych z tachografu,
Zasady prawidłowego załadunku pojazdów i przekazywania ładunku przewoźnikowi,
Organizacja operacji związanych z załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem, sprawdzanie prawidłowości tych operacji,
Dopuszczalne naciski osi na drogę, planowanie przewozów
z uwzględnieniem ograniczeń tonażowych, przewozy ponadgabarytowe – wymagania, regulacje prawne,
Odpowiedzialność załadowcy, spedytora, zlecającego przewozy w zakresie prawidłowego załadowania pojazdu, ważenia pojazdów oraz planowania przewozów (czas pracy kierowcy),
Zarządzanie infrastrukturą transportową (pojazdy i wyposażenie dla potrzeb różnych wariantów transportu i rozładunku),
Dokumentacja związana z transportem,
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem w transporcie,
Przewóz towarów wrażliwych – obowiązek zgłaszania przewozów,
System monitorowania drogowego przewozu towarów
Kontrole drogowe, procedury, postępowania administracyjne w zakresie transportu drogowego, odwołania od decyzji, procedury odwoławcze.

Systemy informatyczne w logistyce

8

Excel w logistyce
SAP w logistyce

Zrównoważone łańcuchy dostaw

8

Zielony łańcuch dostaw, zamknięta pętla łańcucha dostaw, zwrotny łańcuch dostaw
Powiązania i zależności między pojęciami związanymi ze zrównoważonym łańcuchem dostaw
Narzędzia, wytyczne, certyfikaty wykorzystywane do kształtowania postaw społecznie odpowiedzialnych w łańcuchach dostaw
Implementacja działań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w procesach zarządzania łańcuchem dostaw
Przykłady CSR w łańcuchu dostaw
Raportowanie ESG z perspektywy łańcucha dostaw

RAZEM:

184

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Menedżer logistyki

Studia podyplomowe Menedżer logistyki stanowią niezwykle wartościową ścieżkę rozwoju dla osób zainteresowanych dynamicznym i strategicznym zarządzaniem łańcuchem dostaw. To obszar, który stale ewoluuje w związku z postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami rynku. Dlaczego warto podjąć te studia? Po pierwsze, logistyka jest rdzeniem funkcjonowania wielu firm, co czyni absolwenta tego kierunku bardzo poszukiwanym na rynku pracy. Pozwala to na elastyczność w wyborze ścieżki kariery oraz otwiera drzwi do wielu sektorów, od produkcji po e-commerce, gdzie efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczowe dla sukcesu.

Praca jako menedżer logistyki to nie tylko koordynacja transportu czy magazynowania, ale również strategiczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych. Osoba zajmująca tę funkcję ma kluczowy wpływ na efektywność, koszty i zadowolenie klientów poprzez przemyślane zarządzanie. Praca ta wymaga nie tylko doskonałych umiejętności organizacyjnych, ale także zdolności do szybkiego podejmowania decyzji, elastyczności w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe oraz umiejętności analitycznych w interpretowaniu danych logistycznych. Bycie menedżerem logistyki to także umiejętność budowania i utrzymywania relacji z partnerami biznesowymi oraz ciągłe dążenie do doskonalenia procesów logistycznych.

Kandydat na studia oraz predysponujący do pracy w zawodzie związanym z logistyką powinien, oprócz solidnej wiedzy teoretycznej, posiadać umiejętność podejmowania strategicznych decyzji. Elastyczność myślenia oraz umiejętność pracy pod presją czasu są niezwykle istotne w dynamicznym środowisku produkcyjnym czy usługowym. Dodatkowo, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole są kluczowe, ponieważ osoba odpowiedzialna za logistykę często współpracuje z wieloma działami firmy oraz zewnętrznymi partnerami. Kandydat powinien także wykazywać się sprawnością w rozwiązywaniu problemów, mając na uwadze cele biznesowe organizacji.

dr Sergiusz Kuczyński

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w dziedzinie handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Posiada certyfikat Quality Management Officer wydany przez RW TÜV, Essen. Prowadził własną agencję handlu zagranicznego.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Zajęcia na kierunku Menedżer logistyki w pełni spełniły moje oczekiwania. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadziły osoby, które na co dzień pracują w zawodzie, dziedzinie którą wykładali. Osoby te bardzo chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wskazywały kierunki swoich działań, które pomogły im odnieść sukces, rozwiązać trudne problemy, które student może napotkać w przyszłości jeśli zdecyduje się pracować w tej branży.
   Łukasz Kogut
  • Z czystym sumieniem mogę polecić tę uczelnię. Prowadzone zajęcia na studiach podyplomowych pokrywały się z moimi potrzebami w pracy. W miarę wygodny terminarz, bardzo dobrze dobrana kadra prowadząca zajęcia, która potrafiła przedstawić dane zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak i od strony praktycznej, dzieląca się swoimi doświadczeniami. Podejście do studenta wybiegające moim oczekiwaniom, szybka reakcja na każdy problem lub zapytanie. Do tego sprawnie udało się przetrwać okres pandemii, który zmusił wszystkich do nauki online. Wysoka jakość oraz cała koncepcja urządzenia i zaplanowania zajęć daje każdemu możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń. Polecam!
   Piotr Marek
  • Miła atmosfera, ciekawie i merytorycznie prowadzone zajęcia dające możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz poszerzenia tej już posiadanej. Dobra kadra prowadzących.
   Łukasz Krzych
  • Dobra organizacja studiów, mila atmosfera. Ciekawie prowadzone zajęcia, kwestie merytoryczne omówione w sposób praktyczny ułatwia mi pracę i pozwolą poczynić krok w dalszym rozwoju zawodowym.
   Daniel Kotowski
  • Wykładowcy posiadają wysoką wiedzę merytoryczną i praktyczną, opartą na przykładach. Ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Możliwość spotkania osób z branży i wymiany doświadczeń. Dobra organizacja oraz wspaniała atmosfera.
   Anna Bednarska
  • Dobry przekaz fachowej wiedzy stanowił dla mnie ważne uzupełnienie doświadczenia. Studia przebiegały też w wyjątkowej atmosferze. Były doskonałą okazją do poznania ciekawych ludzi z pasją.
   Tadeusz Dec
  • Jakość wykładowców jest bardzo dobra ze względu na przedstawianie praktycznych przykładów z własnych doświadczeń. Bardzo dobra organizacja oraz atmosfera zasługują na pochwałę. Bardzo fajne podejście prowadzących do studentów.
   Agnieszka Olekszyk
  • Wybrany przeze mnie kierunek spełnił w pełni moje oczekiwania, pozwolił rozwinąć temat logistyki o nowe, nieznane przez mnie obszary i dał możliwość poznać ludzi z różnych branż związanych z logistyką.
   Aneta Romaniec
  • Studia pokazują logistykę w każdym aspekcie funkcjonowania łańcucha dostaw. Niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy i doświadczenia w logistyce, zajęcia prowadzone w przyjaznej, partnerskiej atmosferze pozwalają na dogłębne poznanie poszczególnych etapów łańcuchów logistycznych.
   Rafał Kwoka
  • Studia spełniły moje oczekiwania co do poziomu nauczania, zakresu przerobionego materiału, doświadczenia i profesjonalizmu wykładowców. Studia pogłębiają wiedzę menedżera niższego szczebla zarządzającego logistyką. Wiedza w znacznym stopniu przyczyni się do wielu zmian lub poprawy dotychczasowych procesów.
   Jakub Pękala
  • Fachowe przedstawienie tematów pod kątem realiów w logistyce.
   Grzegorz Bieniasz
  • Trudne tematy logistyczne przedstawione w praktyczny i ciekawy sposób bazujący na wiedzy i doświadczeniu wykładowców. Szeroki zakres zagadnień logistycznych. Studia zdecydowanie spełniły moje oczekiwania i nakierunkowały na nowe, ciekawe rozwiązania w pracy i organizacji przedsiębiorstwa.
   Judyta Korniak

WYBIERZ KIERUNEK

Menedżer logistyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW

184 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024