STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Rolnictwo prośrodowiskowe

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

172 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 30% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Studia pokażą Ci jak zorganizować dochodowy agrobiznes na długie lata korzystny dla człowieka i przyrody

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia przygotują specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę będą w stanie efektywnie planować funkcjonowanie małych i średnich wielokierunkowych gospodarstw.

Absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie: zarządzania gospodarstwem rolnym w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, wpływu rolnictwa na środowisko naturalne oraz znaczenia jakości produktów spożywczych w kontekście zdrowia człowieka. Poznają systemy chowu i hodowli zwierząt pozwalające na zapewnienie zwierzętom wysokiego dobrostanu i korzystnie wpływających na środowisko, jak również tradycyjne i alternatywne sposoby użytkowania zwierząt. Nauczą się, jak łączyć uprawy różnych gatunków roślin w kompleksy minimalizujące ryzyko pojawiania się chorób i szkodników, a także mogące się przyczynić do poprawy ich plonowania. Zapoznają się również z metodami przetwarzania płodów rolnych i surowców pochodzenia zwierzęcego na poziomie gospodarstwa, narzędziami promocji i sprzedaży swoich produktów bezpośrednio w gospodarstwie, a także pomysłami na rozbudowę oferty wytwarzanych produktów i świadczonych usług przyczyniającymi się do zwiększenia dywersyfikacji dochodów gospodarstwa.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego absolwenci studiów podyplomowych Rolnictwo prośrodowiskowe uzyskają kwalifikacje rolnicze umożliwiające zakup gruntów rolnych, prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwanie dopłat i dotacji.


Adresaci studiów Rolnictwo prośrodowiskowe

 • właściciele gospodarstw rolnych chcących zmienić profil działalności rolniczej na bardziej przyjazny środowisku,
 • osoby posiadające wykształcenie rolnicze chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zrównoważonej gospodarki rolnej,
 • osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż rolnicze chcące uzyskać kwalifikacje dające uprawnienia do zakupu ziemi, prowadzenia działalności rolniczej oraz pozyskiwania dofinansowań oferowanych w ramach krajowych i unijnych programów wsparcia,
 • osoby planujące przejęcie gospodarstwa rolnego po rodzicach
 • państwowi i prywatni doradcy rolniczy chcący współpracować z rolnikami zainteresowanymi prośrodowiskowymi rozwiązaniami,
 • osoby zainteresowane życiem na wsi i możliwościami czerpania zysków z prowadzenia dochodowego gospodarstwa rolnego mającego pozytywny wpływ na środowisko naturalne
 • osoby zainteresowane tematyką rolnictwa ekologicznego, permakultury, rolnictwa biodynamicznego i agroleśnictwa

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Wyzwania cywilizacyjne – środowisko, społeczeństwo, gospodarka
 • Żywność a zdrowie człowieka
 • Racjonalna uprawa gleby
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności rolniczej
 • Zarządzanie gospodarstwem rolnym
 • Marketing produktów i usług
 • Produkcja roślinna a równowaga ekosystemów
 • Prośrodowiskowa hodowla zwierząt
 • Rozwój produktów i usług rolnych
 • Innowacje i technologie prośrodowiskowe

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wyzwania cywilizacyjne – środowisko, społeczeństwo, gospodarka

8

Stan środowiska naturalnego - Koncepcja Granic Planetarnych
Czynniki wpływające na ocieplenie klimatu i degradację środowiska
Konsekwencje społeczne i gospodarcze zmian klimatu i degradacji środowiska
Zrównoważony rozwój jako odpowiedź na kryzys klimatyczny i środowiskowy
Kluczowe wyzwania w obszarze środowiska, społeczeństwa i gospodarki

Żywność a zdrowie człowieka

12

Rola żywienia w zdrowiu człowieka
Choroby cywilizacyjne związane z żywnością
Style żywienia ograniczające spożycie mięsa: fleksitarianizm, wegetarianizm, weganizm (zasady, zalety i wady)
Parametry jakościowe produktów spożywczych (normy)
Bezpieczeństwo żywności i systemy zapewnienia jakości żywności

Racjonalna uprawa gleby

20

Funkcje gleby, mikrobiom gleb
Właściwości biologiczne i biochemiczne gleby
Właściwości fizyczne gleb
Klasyfikacja użytkowa gleb
Wpływ mechanicznych zabiegów agrotechnicznych na stan gleby
Rodzaje erozji gleby i naturalne sposoby jej zapobiegania
Zagrożenia dla gleb i gospodarki wodnej wynikające ze stosowania w rolnictwie środków chemicznych i intensywnej uprawy gleby
Naturalne sposoby gromadzenia wody i metody racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwie
Sposoby adaptowania gospodarstw do lokalnych warunków topograficznych i klimatycznych

Prawne aspekty prowadzenia działalności rolniczej

12

Podstawy prawa rolnego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wspólna Polityka Rolna
Zasady Wzajemnej Zgodności (Cross compliance)
Prawo w działalności gospodarczej
Dyrektywa zrównoważonego rozwoju i raportowanie ESG

Zarządzanie gospodarstwem rolnym

28

Badanie rynku i konkurencji, strategie rozwoju, nowe modele biznesowe, tworzenie biznesplanu
Proces zarządzania, zarządzanie finansami, źródła finansowania agrobiznesu, w tym finansowanie ze środków UE
Kierowanie zespołami ludzkimi
Logistyka w przedsiębiorstwie
Wykonywanie kalkulacji i analiz finansowych
Zasady nabywania ziemi rolnej oraz wpisu do ewidencji producentów rolnych
Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i OC rolników, ubezpieczenia budynków i upraw rolnych
System podatkowy w działalności rolniczej
Zasady prowadzenia ewidencji i rachunkowości rolnej

Marketing produktów i usług

12

Analiza rynku i definiowanie grup docelowych
Budowanie marki i produktu
Tworzenie strategii marketingowej
Tworzenie strategii cenowej
Przegląd najskuteczniejszych kanałów promocji
Sprzedaż produktów w ramach sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i sprzedaży marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL)

Produkcja roślinna a równowaga ekosystemów

28

Charakterystyka powiązań pomiędzy produkcją rolniczą, leśną i środowiskiem
Wymagania dobrych praktyk w stosunku do produkcji roślin uprawnych
Płodozmian
Wymagania nawozowe roślin uprawnych i plany nawozowe
Morfologia z elementami anatomii i fizjologii roślin
Hodowla i uprawa roślin uprawnych, warzyw i sadów
Łąki, pastwiska i lasy jako warunek równowagi upraw rolnych
Choroby roślin i naturalne metody ich zwalczania (metody chemiczne i biologiczne)
Zastosowanie allelopatii w uprawie roślin; remediacja

Prośrodowiskowa hodowla zwierząt

20

Pochodzenie i znaczenie gospodarcze podstawowych gatunków zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach rolnych
Budowa anatomiczna zwierząt w kontekście ich utrzymania, żywienia i użytkowania
Potrzeby fizjologiczne i behawioralne zwierząt w kontekście ich dobrostanu
Warunki utrzymania zwierząt w systemach prośrodowiskowych
Pierwotne i zachowawcze rasy zwierząt gospodarskich
Zasady komplementarnego wypasu różnych gatunków zwierząt
Usługi świadczone przez różne gatunki zwierząt na rzecz gospodarstwa
Tradycyjne i alternatywne kierunki użytkowania zwierząt
System identyfikacji i rejestracji zwierząt
Profilaktyka i choroby zwierząt
Wymagania dobrych praktyk w hodowli zwierząt
Gatunki zwierząt chronionych i inwazyjnych występujące na terenach rolniczych
Zależności międzygatunkowe występujące w świecie zwierząt

Rozwój produktów i usług rolnych

16

Przetwórstwo produktów na poziomie gospodarstwa
Polskie produkty regionalne i tradycyjne
Tradycyjne rzemiosło wiejskie
Usługi edukacyjne w gospodarstwie rolnym
Agroturystyka i turystyka wiejska
Certyfikacje produktów i usług

Innowacje i technologie prośrodowiskowe

16

Rolnictwo regeneracyjne, ekologiczne, węglowe i integrowana produkcja rolnicza
Nowe technologie w rolnictwie: nawożenie mikrobiologiczne, biologiczna ochrona roślin, rolnictwo precyzyjne
Nowe rozwiązania inteligentnego rolnictwa: bezzałogowe statki powietrzne, roboty rolnicze
Zastosowanie naturalnych i odnawialnych materiałów budowlanych w kontekście budynków mieszkalnych, inwentarskich i przechowalniczych
Systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Systemy odzyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej; mała retencja
Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych oraz kompostów przygotowanych na bazie osadów i dodatków bioorganicznych
Zamknięty obieg odpadów organicznych w gospodarstwie: kompostowanie i fermentacja metanowa

RAZEM:

172

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Rolnictwo prośrodowiskowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW

172 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 30% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024