STUDIA PODYPLOMOWE / Administracja, Specjalistyczne

Rachunkowość

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

174 godz.

2 semestry

CZESNE

2 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Zgłoś się na studia podyplomowe, aby uzyskać wszelkie niezbędne umiejętności związane z prowadzeniem rachunkowości

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

Digital business software

Jeżeli jesteś absolwentem studiów wyższych oraz pragniesz rozwinąć swoje umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości i ksiąg rachunkowych, znajdujesz się w odpowiednim miejscu! Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość znakomicie przygotują cię do tego zawodu!

Dzięki programowi studiów zapoznasz się z bieżącą praktyką rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia rachunkowości i organizacji ksiąg rachunkowych od podstaw. Ponadto poznasz praktyczne zagadnienia, z którymi spotykają się służby finansowo-księgowe począwszy od prawidłowej rejestracji działań gospodarczych poprzez ewidencję kosztów i umiejętne poruszanie się w rzeczywistości prawno-podatkowej.


Adresat studiów podyplomowych Rachunkowość

 • Absolwenci wyższych uczelni, którzy pragną zapoznać się z zasadami prowadzenia rachunkowości i nabyć umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Zasady ewidencji gospodarczej na kontach
 • Prawo podatkowe
 • Rozrachunki
 • Obrót materiałowy i towarowy
 • Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
 • Zastosowanie systemów informatycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Prawo gospodarcze
 • Sprawozdanie finansowe

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Istota rachunkowości

6

Źródła prawa w rachunkowości.
Rachunkowość jako część systemu informacyjnego jednostki.
Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości.
Majątek przedsiębiorstwa, istota i klasyfikacja aktywów.
Źródła finansowania majątku, istota i klasyfikacja pasywów.
Bilans jako element sprawozdania finansowego: forma i treść i zasady sporządzania bilansu.
Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku przedsiębiorstwa: operacje bilansowe, operacje wynikowe.
Dokumentacja operacji gospodarczych, istota i klasyfikacja dowodów księgowych.

Zasady ewidencji gospodarczej na kontach i wynik działalności gospodarczej

12

Pojęcie, budowa i rodzaje kont.
Zasady funkcjonowania kont bilansowych.
Zasada podwójnego zapisu.
Zestawienie obrotów i sald.
Księgi rachunkowe, pojęcie i struktura ksiąg.
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Podział poziomy kont, zasady funkcjonowania kont analitycznych.
Podział pionowy kont, zasady funkcjonowania kont głównych i korygujących.
Zasady funkcjonowania kont wynikowych, operacje wynikowe.
Kategorie kształtujące wynik finansowy.
Przychody i koszty działalności operacyjnej, handlowej, produkcyjnej, usługowej.
Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
Przychody i koszty finansowe.
Straty i zyski nadzwyczajne.
Procedura ustalania wyniki finansowego oraz prezentacja w sprawozdaniu rachunek zysków i strat.

Środki pieniężne

4

Aktywa pieniężne, klasyfikacja i ewidencja.
Dokumentacja obrotu pieniężnego.
Ewidencja krajowych środków pieniężnych.
Ewidencja i wycena środków pieniężnych w walutach obcych.
Ewidencja kredytów bankowych i pożyczek.
Inne środki pieniężne, klasyfikacja i ewidencja.
Inwentaryzacja środków pieniężnych, kredytów bankowych i pożyczek.

Prawo podatkowe - podatek od towarów i usług

12

Ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług.
Charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Podatnicy podatku od towarów i usług.
Moment powstania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur.
Podstawa opodatkowania i stawki podatku.
Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
Odliczenie podatku naliczonego, przesłanki i zasady jego realizacji.
Rozliczanie podatku w obrocie międzynarodowym.
Deklaracje podatkowe, informacje podsumowujące.
Zapłata i zwrot podatku.
Obowiązki rejestracyjno-ewidencyjne dotyczące podatku od towarów i usług.

Rozrachunki

12

Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.
Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, ewidencja podatku należnego i naliczonego.
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i pozostałe rozrachunki z pracownikami.
Pozostałe rozrachunki.
Odpisy aktualizujące należności.
Inwentaryzacja rozrachunków.

Obrót materiałowy i towarowy

12

Charakterystyka oraz znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej.
Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego.
Bieżąca wycena materiałów i towarów oraz rozliczenie zakupu.
Ewidencja księgowa obrotu materiałowego: zakup, zużycie, sprzedaż.
Ewidencja księgowa obrotu towarowego: zakup, sprzedaż.
Ewidencja analityczna obrotu materiałowego i towarowego.
Bilansowa wycena materiałów i towarów.
Inwentaryzacja materiałów i towarów.

Aktywa trwałe

12

Środki trwałe: klasyfikacja, ustalanie wartości początkowej, amortyzacja, remont, ulepszenie, wycofanie z używania.
Środki trwałe w budowie.
Wartości niematerialne i prawne.
Dotacje do środków trwałych i wartości niematerialnych.
Inwestycje długoterminowe.
Inwentaryzacja aktywów trwałych.
Wycena na dzień bilansowy i prezentacja w sprawozdaniu.

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

6

Rodzaje wynagrodzeń oraz udokumentowanie.
Lista płac wynagrodzeń.
Narzuty na wynagrodzenia – umowa o pracę.
Narzuty na wynagrodzenia – inne umowy cywilnoprawne.
Ewidencja wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: zasady tworzenia, dokumentacja, ewidencja świadczeń z funduszu.

Prawo ubezpieczeń społecznych

6

Podstawowe definicje z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustalanie składek od umów cywilnoprawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników.
Obowiązki dokumentacyjne w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Zasady i terminy rozliczeń z ZUS.

Zastosowanie systemów informatycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych

16

Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych w programie
Symfonia Finanse i Księgowość.
Obrót towarów i usług w programie Symfonia Handel.
Ewidencja środków trwałych w programie Symfonia Środki Trwałe.
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w programie
Symfonia Kadry i Płace.

Prawo podatkowe - jednostka gospodarcza jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń

6

Podstawowe definicje podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zasady opodatkowania dochodów ze stosunku pracy.
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników (w tym świadczeń nieodpłatnych).
Obowiązki dokumentacyjne płatnika podatku: informacje, deklaracje.
Zasady i terminy rozliczeń podatku.

Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej

12

Wprowadzenie do rachunku kosztów.
Zakres oraz klasyfikacja kosztów.
Ewidencyjne warianty rachunku kosztów.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Koszt wytworzenia produktu.
Etapy rozliczania kosztów działalności wytwórczej.
Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczenie.

Zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej

12

Istota i metody kalkulacji.
Dobór metod kalkulacji kosztu wytworzenia produktów.
Kalkulacja podziałowa prosta i współczynnikowa.
Kalkulacja doliczeniowa.
Ewidencja przyjęcia wyrobów gotowych i wycena produkcji niezakończonej.

Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem

12

Dokumentowanie sprzedaży – faktury VAT.
Ewidencja przychodów ze sprzedaży wyrobów w jednostce produkcyjnej.
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych.
Przychody ze sprzedaży usług w jednostce prowadzącej działalność usługową.
Ewidencja zwrotu wyrobów gotowych przez kontrahentów – reklamacje.
Przekazanie wyrobów gotowych do sklepów firmowych, ewidencja i rozliczenie odchyleń.
Wycena na dzień bilansowy oraz Inwentaryzacja produktów.
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych.
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Ustalanie wyniku finansowego

6

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego zgodnie z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat.
Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego zgodnie z porównawczym rachunkiem zysków i strat.
Zmiana stanu produktów i krąg kosztów oraz ewidencja obrotów wewnętrznych.
Prezentacja wyniku finansowego w rachunku zysków I strat w wariancie kalkulacyjnym I porównawczym.

Prawo podatkowe - podatek dochodowy w działalności gospodarczej

8

Podmiot i przedmiot opodatkowania, rok podatkowy.
Zasady ogólne ustalania wyniku podatkowego.
Przychody podatkowe, moment uzyskania przychodu, zasady korygowania przychodów.
Koszty uzyskania przychodów: moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Dochody wolne od podatku – zwolnienia przedmiotowe.
Odliczenia od dochodu.
Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa.
Podatek od dywidend.
Wpłaty zaliczek podatku, zasady ogólne i uproszczenia.
Zeznanie roczne CIT 8.

Kapitał własny

6

Kapitał (fundusz ) podstawowy.
Kapitał (fundusz) zapasowy.
Kapitał z aktualizacji i pozostałe kapitały własne.
Rozliczanie wyniku finansowego.

Prawo gospodarcze

6

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Kodeks spółek handlowych.
Prawo cywilne w działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe

8

Format i elementy sprawozdania finansowego jednostki.
Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego.
Bilans – sprawozdanie z sytuacji finansowej, zasady wyceny oraz prezentacja aktywów i pasywów.
Rachunek Zysków i Strat; przychody i koszty; zakres ujawnień w sprawozdaniu.
Rachunek przepływów pieniężnych; metody sporządzania i treść ekonomiczna sprawozdania.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym; zawartość sprawozdania.
Informacja dodatkowa, w tym: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz, Pozostałe informacje i objaśnienia; format i treść sprawozdania.

RAZEM:

174

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Rachunkowość

Kierunek Rachunkowość na studiach podyplomowych oferuje niezwykle wartościową ścieżkę rozwoju zawodowego. Jest to obszar, który nie tylko otwiera szerokie spektrum możliwości zatrudnienia, ale także stanowi fundament w wielu sektorach gospodarki. Decydując się na studia z rachunkowości, zyskasz kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania finansami, analizy danych, ewidencji, prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej. Wiedza ta jest przydatna dla osób zainteresowanych pracą w biurach rachunkowych czy działach finansowych firm, a także dla tych, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą.

Praca w działach rachunkowości bądź w biurach rachunkowych wiąże się zarówno z szansą na rozwój, jak i z wyzwaniem, ponieważ jest to dziedzina współpracująca z środowiskiem biznesowym. Osoba, która pragnie osiągać wysokie wyniki na stanowisku związanym z rachunkowością, powinna wykazywać się predyspozycjami do nauk matematycznych i ekonomicznych. Oprócz tego warto, aby odznaczała się kompetencjami z zakresu myślenia analitycznego, interpretacji danych, a także posiadała takie umiejętności miękkie, jak dokładność, organizacja pracy oraz komunikatywność.

W czasie pracy związanej z księgowością i rachunkowością, dużą część zajmuje współpraca z innymi pracownikami, pozostałymi działami firmy, a także z klientami. Ze względu na takie warunki pracy należy wykazywać się wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi oraz umiejętnością pracy w zespole. Na koniec warto podkreślić, że w pracy związanej z rachunkowością ogromną rolę ogrywa precyzja oraz terminowość.

Dorota Drabik

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako księgowa, a następnie biegły rewident w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Atmosfera zajęć jest miła i bezstresowa. Czas biegnie jak błyskawica ponieważ wykładowcy prowadzą zajęcia z pasją i pełnym oddaniem. Wiedza na kierunku Rachunkowość przekazywana jest w bardzo prosty sposób, człowiek bez doświadczenia w zawodzie zdobywa odpowiednie umiejętności. Polecam wszystkim ten kierunek oraz studia podyplomowe.
   Adam Wawrzyński
  • Z czystą przyjemnością mogę ocenić jakość i formę kształcenia w CSP WSIiZ. Organizacja studiów i zajęć miała charakter wzorowy. Komunikacja z CSP przebiegała płynnie i konkretnie. Jakość prezentowanych treści nie pozostawiała nic do życzenia a sposób ich przekazywania był zdecydowanie zadowalający. Szczególnie chwali się praktyczne podejście do omawianych treści oraz bardzo przyjazny i pomocny wkład wykładowców. Atmosfera podczas studiów była świetna, pozwoliła na daleko idącą integrację grupy.
   Łukasz Traczyk
  • Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość to pełen profesjonalizm pod każdym względem, zarówno organizacji jak i prowadzenia zajęć. Zajęcia praktyczne jak i teoretyczne prowadzone przez wykładowców z ogromną wiedzą i umiejętnościami w jej przekazywaniu. Do tego miła atmosfera również dzięki fajnej grupie słuchaczy. Polecam wszystkim, którzy zastanawiają się nad wyborem studiów podyplomowych w kierunku rachunkowości.
   Anna Pankiewicz
  • Bardzo polecam. Wspaniali wykładowcy z ogromna wiedzą, starający się jak najwięcej jej przekazać. Wspaniała organizacja w trakcie studiów, miła atmosfera.
   Joanna Szafran
  • Kierunek Rachunkowość jest idealnym wyborem dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów. Na studiach wykłady prowadzone są przez wykładowców posiadających wiedzę praktyczną w różnych branżach i formach działalności, dzięki czemu wiedza będzie przydatna dla szerokiego grona odbiorców.
   Justyna Kielar
  • Każde z zajęć prowadzone z pasją, w sposób profesjonalny i z zaangażowaniem. Bardzo dobre, wręcz wyśmienite przygotowanie merytoryczne, które sprawia, że nauka to czysta przyjemność.
   Malgorzata Łach
  • Wszystkim którzy chcą uzyskać bądź pogłębiać wiedzę z zakresu rachunkowości polecam. Wszyscy wykładowcy starają się przekazać wiedzę w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, a jednocześnie nie monotonny i nudny. Kierunek z którego wiedzę można wykorzystać w różnych działach firmy. Polecam gorąco.
   Justyna Bednarz
  • Studia podyplomowe na WSIiZ pomogły mi podjąć ważną decyzję. Dzięki nim zdecydowałam się rozszerzyć swoje usługi księgowe o pełną księgowość. Pomogły mi uwierzyć w moje możliwości.
   Kinga Franczak
  • Wszyscy wykładowcy są bardzo dobrze przygotowani. Wiedzę którą posiadają przekazują w bardzo przyjazny i zrozumiały sposób słuchaczom. Materiały realizowane na zajęciach i przekazywane studentom są bardzo aktualne oraz bardzo przydatne w zawodzie.
   Anna Zawilska
  • Wszystko było na wysokim poziomie, zaangażowanie wykładowców w proces przekazania wiedzy pokazał jak im zależy na tym, żebyśmy wynieśli z tych studiów jak najwięcej. Atmosfera na zajęciach była bardzo pozytywna, jakość wykładów wysoka.
   Anatoliy Dudko
  • Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawsze wzbogaca człowieka, poszerza jego horyzonty a jeśli zajęcia prowadzi tak fantastyczna kadra wykładowców, to nie można z nich nie skorzystać.
   Gabriela Pasierb
  • Prowadzący zajęcia z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wiedza przekazywana jest w łatwy i zrozumiały dla każdego sposób.
   Grzegorz Dziadkiewicz

WYBIERZ KIERUNEK

Rachunkowość

CZAS TRWANIA STUDIÓW

174 godz.

2 semestry

CZESNE

2 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024