STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Kadry i płace

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

2 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy jako wykwalifikowany specjalista ds. kadr i płac!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Program studiów został zaprojektowany tak, aby w czasie ich trwania zapoznać Cię z aktualnymi przepisami potrzebnymi w pracy właścicieli i dyrektorów firm, kadry zarządzającej i pracowników pionów kadrowo-płacowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Dodatkowym atutem studiów jest uzyskanie przydatnych na rynku pracy certyfikatów z zakresu archiwizacji i organizacji pracy biurowej oraz inwentaryzacji w firmie.


Adresat studiów podyplomowych Kadry i Płace

 • osoby, które chcą w przyszłości realizować się zawodowo jako pracownik działu kadr, biura rachunkowego lub kancelarii podatkowej,
 • osoby aspirujące do pracy jako kadrowy lub specjalista ds. kadr w firmach i instytucjach publicznych.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat archiwizacji i organizacji pracy biurowej
 • Certyfikat inwentaryzacji

Wybrane przedmioty

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kadrami
 • Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach
 • Czas pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców
 • Dokumentacja pracownicza i akta osobowe
 • Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
 • Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy
 • Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ZUS i wynagrodzenia
 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, Płatnik, PFRON
 • Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac
 • Wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne.
 • Kartoteki wynagrodzeń, PIT-y i świadczenia.
 • Ryczałty, delegacje krajowe i zagraniczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Skuteczna rekrutacja pracowników
 • Ergonomia i BHP
 • Inwentaryzacja w firmie
 • Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kadrami

6

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
Ubezpieczenia społeczne,
Kodeks pracy,
Ordynacja podatkowa,
Elementy rachunkowości,
Ochrona danych osobowych,
Kodeks cywilny - wybrane zagadnienia
Ustawa o zapobieżeniu prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach

24

Czas pracy, przepisy ogólne,
Normy i ogólny wymiar czasu pracy,
Prawo do odpoczynku,
Okresy odpoczynku.
Systemy i rozkłady czasu pracy.
Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.
Praca w niedzielę i święta,
Obowiązki pracodawcy i pracownika,
Zakaz konkurencji,
Regulamin pracy
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Rodzaje umów o pracę

16

Rodzaje umów o pracę z osobowego funduszu płac i bezosobowego funduszu płac w świetle aktualnych przepisów Kodeksu Pracy
Umowa na okres próbny
Umowa na czas określony, rodzaje umów
Umowy na czas nieokreślony
Praca zdalna, uregulowania prawne i przykłady stosowanych praktyk

Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców

6

Zatrudnianie młodocianych i dzieci
Elementy umowy o pracę z młodocianym
Ochrona młodocianego, czas pracy, wymiar urlopu dla młodocianych.
Zatrudnienie cudzoziemca, wydanie zezwolenia na pracę i elektroniczne wypełnianie dokumentów kierowanych do PUP.

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe, RODO

16

Akta osobowe, Część A, dokumenty w związku z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie
Akta osobowe, Część B, dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia
Akta osobowe, Część C, dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
Akta osobowe, Część D, zawiadomienia o ukaraniu, odpowiedzialność pracownika
Pozostała dokumentacja pracownicza i zaświadczenia
Wypełnianie dokumentów akt osobowych A,B,C,D oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej

Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe

8

Urlopy wypoczynkowe, wymiar, zasady udzielania zgodnie z planem urlopów
Szczególne uprawnienia dla wybranych grup oraz niepełno etatowców
Istota i wymiar urlopów szkoleniowych
Pozostałe urlopy okolicznościowe i dni wolne od pracy
Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów wypoczynkowych na drukach.
Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów wypoczynkowych dla różnych niepełnych etatów .
Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów szkoleniowych.
Ćwiczenia praktyczne jak stosować i wyliczać różne urlopy okolicznościowe

Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy

8

Rozwiązywanie umów o pracę na mocy porozumienia stron
Okresy wypowiedzenia umów o pracę, wygaśnięcie umowy o pracę
Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Ćwiczenia z zakresu pisemnego wypowiedzenia umów o pracę
Ćwiczenia prawidłowego wypełniania druku „Świadectwo pracy”

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ZUS i wynagrodzenia

32

Omówienie Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ich istota i cele.
Ubezpieczenie zdrowotne, wysokość składek płatnych do ZUS -9% i odliczenie od zaliczki na podatek dochodowy 7,75%
Składki na FP, FS i FGŚP.
Umowy cywilno-prawne a obowiązek płatności składek ZUS
Ćwiczenia – zgłaszanie płatników składek ZUS,, obliczanie na drukach ZUS składek emerytalnych, rentownych, wypadkowych, terminy płatności składek ZUS
Podstawy prawne płac, ekonomiczny i społeczny aspekt płac
Ogólne zasady wynagradzania, systemy i formy płac
Składniki wynagrodzenia, premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, nagrody
Składniki wynagrodzenia, sposób liczenia kosztów uzyskania przychodów dla umów cywilno-prawnych
Wynagrodzenie ryczałtowe, z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, w tym tantiemy.
Systemy i formy płac umów zleceń, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, samozatrudnienia.
Ćwiczenia – obliczanie listy płac za czas przepracowany podstawowy, obliczanie listy za czas choroby, nieobecności usprawiedliwionych, urlopów, urlopów okolicznościowych i szkoleniowych, obliczanie listy płac w przypadku odpraw i odszkodowań , ekwiwalentów
Ćwiczenia – obliczanie listy płac za umowę zlecenie, obliczanie listy za umowę o dzieło, obliczanie listy płac w przypadku kontraktów menadżerskich
Omówienie dokumentów zgłoszeniowych ZUS (ZUA, ZFA, ZWUA),
Omówienie dokumentów rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)
Omówienie programu „PŁATNIK”
Obowiązek przekazywania składek na PFRON
Ćwiczenia – zgłaszanie i korygowanie dokumentów wysyłanych przez płatników składek ZUS w programie „PŁATNIK”, dokumenty zgłoszeniowe, obliczanie ZUS składek emerytalnych, rentownych, wypadkowych, zdrowotnych, FP, FGŚP w programie „PŁATNIK”, wypełnianie i składanie miesięcznych składek w programie PEFRON

Wynagrodzenia, PITy i świadczenia

32

Kartoteki wynagrodzeń, narzuty od wynagrodzeń
Omówienie PIT-ów miesięcznych tj. PIT-5, PIT-5L, CIT-2, PIT-4, PIT-8
Omówienie PIT-ów rocznych tj. PIT-37, CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR
Pozostała dokumentacja pracownicza i zaświadczenia
Ćwiczenia w sporządzaniu PIT-ów miesięcznych rocznych i pozostałej dokumentacji pracowniczej i zaświadczeń
Ryczałty dla pracowników.
Delegacje krajowe, diety, ryczałty za nocleg, ryczałty za przejazdy.
Delegacje zagraniczne, diety, ryczałty, przeliczniki w walutach obcych.
Omówienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ćwiczenia w obliczaniu na drukach delegacji krajowej, zagranicznej i przeliczaniu walut
Ćwiczenia ZFŚS i pozostałej dokumentacji pracowniczej, wypełnianie zaświadczeń i zaliczek
Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Omówienie podatku od przychodów (wynagrodzeń) z osobowego funduszu płac.
Omówienie podatku od przychodów ( wynagrodzeń) z bezosobowego funduszu płac
Pozostała dokumentacja pracownicza , PIT-2, zaliczki na pobory, odliczenia kosztów uzyskania przychodów, nieodpłatne świadczenia.

Skuteczna rekrutacja pracowników

24

Skuteczna rekrutacja pracowników, strategia personalna, opis stanowiska pracy
Rekrutacja - etapy, rekrutacja wewnętrzna, rekrutacja zewnętrzna
Etapy selekcji, rozmowa kwalifikacyjna, próbka pracy, centrum oceny
Umiejętności i kwalifikacje rekrutera
Narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie rekrutacji
Case study – proces doboru pracowników na przykładzie wybranych firm i organizacji

Ergonomia i BHP

8

Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów bhp
Udział pracowników DZIAŁU KADR w realizacji wybranych procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacji zagrożenia
Psychologia niebezpiecznych zachowań pracowników
Rekomendacje ergonomii w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy
Kody klasyfikacji zawodów

Inwentaryzacja w firmie

6

Inwentaryzacja aktywów i pasywów w jednostkach budżetowych.
Pojęcie, cele i zasady inwentaryzacji.
Metody i terminy inwentaryzacji.
Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Inwentaryzacja należności i zobowiązań.
Weryfikacja sald funduszy jednostki i funduszy specjalnych.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
Dokumentacja inwentaryzacji.
Odpowiedzialność za składniki mienia.
Porównanie stanów wynikających z ksiąg z dokumentami.
Rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach budżetowych.
Rola inwentaryzacji w rzetelnym sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

6

Zasady archiwizowania dokumentów.
Klasyfikacja dokumentów archiwizowanych.
Miejsce i czas archiwizacji dokumentów księgowych.
Zasady funkcjonowania biura, zarządzanie biurem.
Korespondencja biurowa.
Obsługa interesantów i udzielanie informacji.

RAZEM:

192

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Kadry i płace

Często zadajecie sobie pytania czy kadry i płace są trudne i czy poradzicie sobie podejmując pracę jako Specjalista ds. kadr i płac? Jestem przekonana, że warto podjąć takie wyzwanie i skorzystać z pomocy w zdobyciu tego zawodu. Najlepszym źródłem takiej pomocy są doświadczeni wykładowcy, którzy równocześnie są praktykami.

Dział kadr odpowiedzialny jest za cały proces rekrutacji i zatrudniania ludzi w firmie, od ogłoszenia naboru pracowników, poprzez konkurs CV i rozmowy kwalifikacyjne, po samo zatrudnienie oraz późniejsze procedury kadrowo-płacowe z nim związane. Dział kadr nie tylko zarządza już zatrudnionymi osobami, do ich obowiązków należy również obliczanie wszystkich wynagrodzeń, zgłoszenie pracowników do ZUS, US, GUS, PEFRON, wystawianie zaświadczeń, sporządzanie różnych rodzajów umów z pracownikami, stażystami, umów cywilno-prawnych oraz kontraktów menadżerskich. Jak praktycznie i profesjonalnie opanować umiejętności kadrowe pokazujemy na naszych studiach.

Anna Jakubowska studia podyplomowe WSIiZ

Anna Jakubowska

Pracowała jako główna księgowa i kadrowa. Od kilkunastu lat trener-wykładowca rachunkowości finansowej i budżetowej.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Znakomicie przygotowane studia z kompetentną kadrą. Wykładowcy z ogromną pasją, w sposób interesujący referują poruszane zagadnienia ze swoich dziedzin, zawsze chętni na udzielanie odpowiedzi na pytania słuchaczy. Doskonała atmosfera, dobra komunikacja z wykładowcami, wysoka kultura prowadzących zajęcia. Wspaniała opiekunka grupy Pani Anna, zawsze pomocna i niezwykle wyrozumiała. Polecam każdemu kto chce poszerzyć wiedzę z zakresu kadry i płace – na pewno się nie rozczaruje.
   Katarzyna Guzikowska-Jajko
  • Udzielam pozytywnych referencji programowi Podyplomowych studiów w zakresie „Kadry i Płace”, realizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Program studiów podyplomowych spełnił moje wymogi stawiane tego rodzaju kształcenia. Kadrę dydaktyczną tworzyli doświadczeni wykładowcy, posiadający doświadczenie edukacyjne oraz wielokrotnie pokazali swoje umiejętności oraz bogate doświadczenie praktyczne w tym kierunku. Szczególne podziękowanie pragnę przekazać Pani Annie Jakubowskiej.
   Iwona Szybka

WYBIERZ KIERUNEK

Kadry i płace

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

2 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024