STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

184 godz.

2 semestry

CZESNE

2 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 90% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności z obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Program studiów obejmuje praktyczną wiedzę oraz umiejętności, potrzebne do realizowania się w obszarze finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Uczestnicząc w studiach otrzymasz dostęp do narzędzi pozwalających na planowanie i kontrolę działań organizacji biznesowych i instytucji administracji. Ich zastosowanie pozwoli na maksymalizację efektywności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej organizacji biznesowych.

W ramach zajęć nauczysz się także praktycznego wykorzystania narzędzi rachunkowości. Będziemy także ćwiczyć przeprowadzanie podstawowych i zaawansowanych analiz ekonomiczno-finansowych oraz konstruowanie strategii finansowych przedsiębiorstw.


Adresat studiów Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

 • pracownicy działów finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej,
 • pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za przygotowywanie analiz finansowych będących podstawą do podejmowania decyzji w zakresie zmian organizacyjnych.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Optymalizacja podatkowa wyniku finansowego
 • Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego
 • Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji
 • Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
 • Zdolność kredytowa
 • Zasobowo procesowe rachunki kosztów
 • Controlling funkcyjny
 • Controlling operacyjny
 • Budżetowanie kosztów

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Rachunkowość zarządcza

12

Prognozowanie sprzedaży i kosztów, rachunki optymalizacyjne kosztów i wyników, minimalizowanie ryzyka.

Rachunkowość finansowa

12

Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje rzeczowe, aktywa obrotowe, rozrachunki, różnice kursowe, kapitał własny, rezerwy, kontrakty długoterminowe, leasing.

Sprawozdawczość finansowa

16

Składniki sprawozdania finansowego, sprawozdanie jednostkowe, sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych, metody konsolidacji sprawozdań finansowych – pełna i proporcjonalna, prawa własności, sprawozdawczość finansowa według MSR/MSSF, wybrane MSR/MSSF stosowane w polskich przedsiębiorstwach.

Optymalizacja podatkowa wyniku finansowego

12

Wynik finansowy w ujęciu księgowym i podatkowym. Optymalizacja podatkowa w świetle prawa. Rozliczanie strat podatkowych. Jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Podatek dochodowy w małej firmie. Podatkowa grupa kapitałowa.

Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego

10

Wstępne analizy bilansu, rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych; „czytanie” sprawozdań pod potrzeby szybkiej weryfikacji standingu finansowego.

Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji

18

Analizy płynności, rentowności, struktury finansowej i sprawności gospodarowania.

Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym

12

Analiza zdolności płatniczej przedsiębiorstwa

Zdolność kredytowa

8

Czynniki, kryteria i metody oceny zdolnosci kredytowej; procedury kredytowe banków komercyjnych

Zasobowo procesowe rachunki kosztów

12

Rachunki kosztów działań, cyklu życia produktu, kosztów docelowych, kosztów ciągłego doskonalenia, kosztów jakości, kosztów projektów innowacyjnych.

Controlling funkcyjny

12

Controlling projektów, prac B+R, gospodarki materiałowej, produkcji, dystrybucji i marketingu, zasobów ludzkich, finansowy.

Controlling operacyjny

12

Kryteria systematyzacji controllingu, narzędzia controllingu, centra odpowiedzialności za koszty, centra przychodów, centra odpowiedzialności za wyniki.

Budżetowanie kosztów

8

Sposoby sporządzania planów kosztów i przychodów, planowanie kapitału obrotowego, planowanie przepływów pieniężnych.

Inwestycje i ich finansowanie

12

Stopa i okres zwrotu, metody dyskontowe oceny inwestycji; przegląd dostępnych współczesnych źródeł finansowania (obligacje, giełdy, fundusze Venture Capitals).

Koszt kapitału

12

Analiza rzeczywistych kosztów kapitału (metody wyceny kosztu kapitału, optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa).

Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym

8

Leasing, opcje, futures i forwards; metody hedgingowe.

Grupy kapitałowe

8

Tworzenie grupy, optymalizacja struktury grupy, rola jednostki dominującej, analiza korzyści.

RAZEM:

184

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

Pomysł na kierunek studiów Finanse, Rachunkowość Zarządcza i Controlling zrodził się wskutek rozmów z zarządzającymi firmami oraz z osobami, które doskonaliły kompetencje na studiach podyplomowych z zakresu szeroko rozumianych finansów.

Jak się okazało, rynek pracy poszukuje specjalistów, którzy posiadają interdyscyplinarne umiejętności z narzędzi związanych z rachunkowością i controllingiem oraz wiedzę z finansów. Podjęliśmy się więc wyzwania, aby w ciągu dwóch semestrów zajęć przekazać naszym słuchaczom pełne spektrum kluczowych zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw.

Aby to zrealizować, zebraliśmy zespół prowadzących zajęcia, którzy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie swoich dyscyplin. Są to osoby, które mają praktyczne doświadczenie zarządzających lub konsultantów biznesowych, a co ważne, mają również doświadczenie w przekazywaniu swojej wiedzy.

Dodatkowo, duży nacisk kładziemy, aby w trakcie zajęć pojawiły się zagadnienia analityczne, ponieważ angażowanie w rozwiązania konkretnych problemów sprzyja aktywności uczestników zajęć. Chcemy bowiem, aby nasi słuchacze współuczestniczyli w zajęciach zgłaszając na przykład rzeczywiste problemy związane z zarządzania finansami firm w których pracują.

Dzięki tego typu studiom nabywa się praktyczne umiejętności które będą niewątpliwie przydatne w codziennej pracy menedżerów, analityków, księgowych i innych specjalistów zajmujących się finansami czy controllingiem.

Artur Chmaj - opiekun merytoryczny kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

Artur Chmaj

Specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analizy ekonomiczno-finansowej.  Praktyk biznesu – prezes, członek zarządów i rad nadzorczych oraz likwidator spółek prawa handlowego.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Organizacja studiów – bardzo dobra, wszelkiego rodzaju informacje przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby każdy słuchacz mógł przeczytać i odpowiednio swój czas dostosować. Zajęcia prowadzone w soboty i niedzielę w czasie (godziny) takim w którym każdy słuchacz z poza obrębu Rzeszowa może na czas dojechać. Jakiekolwiek zapytanie poprzez skrzynkę e-mail zawsze wiązało się z odpowiedzią, co rzadkie zawsze można się dodzwonić i uzyskać informacje. Merytoryczny poziom studiów – osoby prowadzące zajęcia, to przede wszystkim praktycy, którzy nie poprzestają na teorii, ale głównie na działaniach, które są przydatne tu i teraz, ponieważ przede wszystkim są to osoby pracujące zawodowo w dziedzinach tych, które omawiają. Przygotowanie do zajęć oceniam na bardzo dobre, przy pytaniu – pada odpowiedź – konkretna z pełnym wytłumaczeniem tematu. Wykładowcy – wspaniali ludzie z ogromną wiedzą praktyczną, którzy zawsze oferują pomoc, zarówno na zajęciach jak i poza nimi. Atmosfera podczas studiów – przyjazna wręcz przyjacielska. Nie ma problemu z załatwieniem jakiegokolwiek problemu czy sprawy. Katarzyna Sawicka-Kardaś
  • Kierunek Finanse, rachunkowośc zarządcza i controlling jest idealnym wyborem dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów. Organizacja studiów na wysokim poziomie. Wykłady prowadzone przez wykładowców posiadających praktyczną wiedzę w różnych branżach i formach działalności. Miła atmosfera. Zajęcia w części prowadzone online również zorganizowane w sposób profesjonalny pod kontrolą moderatora, który bardzo szybko rozwiązywał ewentualne problemy. Studia godne polecenia dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę Małgorzata Czerwińska

WYBIERZ KIERUNEK

Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

CZAS TRWANIA STUDIÓW

184 godz.

2 semestry

CZESNE

2 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 90% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024