STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

182 godz.

2 semestry

CZESNE

1 800 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

październik 2024

Uzyskaj pełne kwalifikacje do zawodu specjalisty BHP oraz eksperta zarządzającego bezpieczeństwem pracy

Kierunek BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji na różnych szczeblach związanych z dbaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. Jako absolwent studiów uzyskasz uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora ds. BHP. Jednocześnie po odbyciu stażu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r., uzyskuje się kolejne uprawnienia: specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty ds. BHP. Ponadto ukończenie studiów podyplomowych ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie BHP.

Będąc uczestnikiem studiów zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Udział w studiach podyplomowych daje pełne kwalifikacje do realizacji wszystkich procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz do wdrażania i integracji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.


Adresat studiów Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

 • osoby pracujące w służbie BHP,
 • osoby spoza branży BHP, chcące uzyskać nową specjalność zawodową,
 • absolwenci szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001
 • Zaświadczenie ukończenia kursu “Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie”

Wybrane przedmioty

 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Zarządzanie budynkiem
 • Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń 

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Problemy BHP w ustawodawstwie pracy

24

Proces pracy - pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy,
Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy,
System ochrony pracy w Polsce,
Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
Certyfikacja wyrobów, maszyn i urządzeń- spełnianie wymagań bezpieczeństwa,
Wypadki przy pracy - przyczyny postępowania i skutki,
Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki.

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

20

Przedmiot i zakres badań ergonomii,
Człowiek w procesie pracy:
człowiek jako podmiot działalności,
mechanizmy warunkujące aktywność człowieka,
patologia pracy,
istota pracy fizycznej i umysłowej (wypadek energetyczny w procesie pracy, fizjologiczna krzywa pracy, rola centralnego układy nerwowego w procesie pracy, mierniki obciążenia fizycznego i psychicznego w pracy,
istota układu człowiek – maszyna – otoczenie (czynniki wpływające na jakość układu, ocena niezawodności układu).
Zagrożenia człowieka w procesie pracy:
wypadki przy pracy (determinanty zdarzeń wypadkowych, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków, ocena ryzyka zawodowego, ekonomiczne aspekty ograniczania ryzyka),
niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem oraz warunkami pracy (fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz neuropsychologiczne zagrożenia człowieka).
Kształtowanie warunków pracy:
czynniki ergonomiczne w projektowaniu (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów, itp.),
czynniki ergonomiczne w organizacji pracy (metody badania procesu i stanowiska pracy, kompleksowa ocena warunków pracy),
ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń,
usprawnienie warunków pracy.

Organizacja bezpiecznej pracy

8

Ochrona pracy kobiet,
Profilaktyczna ochrona zdrowia i badania lekarskie pracowników,
Zatrudnienie młodocianych,
Kontrola inspekcji pracy w zakładzie,
Działalność nadzorcza inspektora pracy,
Postępowanie wykroczeniowe inspektora pracy,
Szkolenia w dziedzinie BHP,
Ocena ryzyka zawodowego,
Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy,
Instrukcje BHP,
Środki ochrony indywidualnej,
Opodatkowanie świadczeń wynikających z przepisów BHP,
Pomieszczenia pracy oraz maszyny,
BHP w różnych gałęziach pracy,
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników

12

Przedmiot i zakres badań psychologii pracy,
Mechanizmy wyzwalania aktywności człowieka w pracy,
Niezawodność człowieka w pracy (opisywana m.in. wskaźnikami: bezbłędności, gotowości, restytucji, aktualności)
Podejmowanie ryzyka jako ucieczka przed stratami,
Źródła błędów człowieka w pracy ( m. in. ograniczenia w mózgu, ograniczenia w przetwarzaniu informacji, funkcjonowanie podstawowych subsystemów uwagi w percepcji wzrokowej, błędna percepcja i ewaluacja sytuacji ryzykownych ),
Taksonomia sytuacji pracy,
Dostosowanie adekwatnych procedur działania do kontekstu sytuacji trudnych w pracy.

Metodyka pracy służb BHP

12

Działalność kontrolna służb BHP,
Dokumentowanie ustaleń faktycznych,
Stosowanie środków pokontrolnych,
Udział w określonych przepisami Kodeksu Pracy postępowaniach,
Stosowanie w praktyce różnych form sygnalizacji, współpraca ze społecznymi organami kontroli oraz organami państwowymi,
Prowadzenie określonych form postępowania dowodowego.

Zasady udzielania pierwszej pomocy

8

Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych,
Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych,
Zachłyśnięcie – ciało obce w krtani lub tchawicy,
Krwotok,
Omdlenie,
Porażenie prądem.

Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

6

Istota bezpieczeństwa przeciwpożarowego a środowisko pracy,
Określenie stref pożarowych, stref zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia budynku i bezpieczeństwa pożarowego,
Warunki powstania pożaru, temperatura zapłonu i temperatura zapalenia,
Zagrożenie pożarowe zakładów pracy,
Warunki prawidłowej ewakuacji ludzi,
Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji

16

Audit systemu zarządzania,
Cele auditu jakości,
Rodzaje auditów (audit wewnętrzny i zewnętrzny),
Uczestnicy auditu (audytorzy, klienci, audytowani),
Zasada pracy audytora,
Specyficzne aspekty audytorowania systemu zarządzania BHP,
Fazy auditu,
Zarządzanie audytami

Komputerowa ocena ryzyka zawodowego

8

Zapoznanie z przykładowym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym ocenę ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk pracy.
Przykładowe szacowanie ryzyka metodą PN-N-18002.
Przykładowe szacowanie ryzyka metodą Risk Score.
Tworzenie stanowiskowej karty oceny ryzyka.
Tworzenie szczegółowej karty oceny ryzyka.

Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie

8

Istota bezpieczeństwa informacji,
Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa informacji,
Metody nieuprawnionego uzyskiwania informacji z organizacji,
Zachowania potencjalnie niebezpieczne,
Zachowania mogące ograniczyć ryzyko wycieku informacji z organizacji,
Metody wykrywania i zapobiegania atakom na informację chronioną.

Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych

16

Podstawowe pojęcia dydaktyki ogólnej i szczegółowej
Podmioty, procesy i współczynniki procesu oddziaływań dydaktycznych
Diagnostyka dydaktyczna
Specyfika komunikacji w dydaktyce
Treści programowe szkoleń wstępnych i okresowych
Komponenty indywidualnego stylu prowadzenia szkoleń (wiedza i doświadczenie wykładowcy, osobowość, jakość komunikacji interpersonalnej, motywacja i nastawienie wykładowcy, obraz idealnego wykładowcy, elementy materialne wizerunku wykładowcy, technologia dydaktyczna)
Sposoby doskonalenia warsztatu pracy wykładowcy
Projekt - praca w grupie: 8h

Zarządzanie ryzykiem zawodowym

24

System zarządzania bezpieczeństwem pracy i jego struktura,
Natura ryzyka i jego akceptowalność,
Rodzaje ryzyka,
Kryteria bezpieczeństwa,
Wieloaspektowa istota ryzyka w systemie człowiek- maszyna- otoczenie,
Analiza niezawodności człowieka w układzie człowiek- maszyna – otoczenie,
Zarządzanie ryzykami jako proces badający zagrożenia w pracy (ogniwa zarządzania ryzykiem, analiza ryzyka, metody analizy ryzyka),
Proaktywne i reaktywne zarządzanie ryzykiem,
Oceny poziomu ryzyka zawodowego (twarde i miękkie metody oceny ryzyka),
Makromodele w analizie ryzyka.

Zarządzanie budynkiem

8

Dokumenty wymagane przy przejmowaniu budynku
Właściciel, zarządca, użytkownik
Prowadzenie książki obiektu budowalnego,
Kontrole bezpieczeństwa obiektu budowlanego,
Roboty budowlane (remontowe w obiekcie),
Bieżące kontrole kotłów i instalacji zgodne z obowiązującymi wymogami.

Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń

12

Układ człowiek-maszyna-otoczenie
Rodzaje maszyn i ich eksploatacja
Urządzenia wskaźnikowe i sterownicze maszyn
Podstawy prawne dostosowania maszyn do wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Użytkowanie maszyn- ich instalowanie ( maszyny ruchome, o napędzie spalinowym, podnoszenie ładunków, podnoszenie osób, drabiny, rusztowania…)
Wymagania minimalne dla elementów sterowniczych, osłon, środków odgradzających i dystansujących, oznakowanie, instrukcje
Analiza zagrożeń dla wybranych maszyn
Redukcja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn
Obowiązki pracodawcy w zakresie użytkowania maszyn

RAZEM:

182

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby przedstawić podstawowe procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), zarówno z poziomu ich przydatności do prawidłowego funkcjonowania instytucji i zakładów pracy oraz z punktu widzenia korzyści jakie daje pracownikowi ich efektywne działanie. Podczas studiów słuchacze znajdą informacje i praktyczne wskazówki dotyczące:

 • identyfikowania zagrożeń wynikających ze specyfiki rożnych środowisk pracy
 • określania czynników technicznych i organizacyjnych wpływających na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy
 • obciążeń psychofizycznych w pracy
 • sposobów ciekawego prowadzenia szkoleń i kursów BHP

Uczestnicy studiów będą wiedzieć jak stosować w praktyce metody oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy oraz jak określać ich tak zwany poziom akceptowalności. W konsekwencji słuchacz studiów będzie przygotowany do prowadzenia analiz wypadków przy pracy, ustalania ich przyczyn i okoliczności zgodnie z obowiązującą metodyką postępowania. Program zajęć odnosi się również do szczególnych problemów BHP w ustawodawstwie pracy, przedstawia ponadto aspekty ochrony przeciwpożarowej (ppoż) oraz przedstawia metody udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.

Stanisław Wieczorek - opiekun merytoryczny kierunku: BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli

dr Stanisław Wieczorek

Jest doktorem nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie ergonomii, psychologii i pedagogiki pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest autorem wielu prac naukowych oraz materiałów dydaktycznych.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Bardzo miła atmosfera zajęć, dużo ciekawych informacji, przydatna wiedza, która poszerzyła moje kompetencje zawodowe.
   Małgorzata Przydział
  • Studia były bardzo interesujące. Treści merytoryczne jak i praktyczne przekazywane były w sposób bardzo przystępny.
   Ernestyna Rola
  • Atmosfera podczas studiów była bardzo dobra, wszystko odbywało się zgodnie z planem, godziny zajęć były odpowiednio dostosowane. Wykładowcy bardzo uprzejmi i bezproblemowi.
   Patrycja Ślęzak
  • Polecam kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy na WSIiZ w Rzeszowie, ponieważ program studiów zawiera rekomendowaną wiedzę pozwalającą poznać tematykę BHP w bardzo dobrym stopniu, daje również możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień z dziedziny auditu. Kolejnym plusem jest profesjonalna kadra. Polecam z czystym sumieniem.
   Marcin Mrożkiewicz
  • Cieszę się, że podjęłam studia na WSIiZ w Rzeszowie. Uczelnia w pełni spełniła moje oczekiwania pod względem organizacji studiów – wysokim poziomem wiedzy teoretycznej oraz przygotowania praktycznego wykładowców. W każdej chwili można było liczyć na pomoc i udzielenie informacji zarówno ze strony dziekanatu jak i wykładowców. Uczelnia jest godna polecenia. Dodatkowe uznanie dla dr Wieczorka.
   Urszula Szyszka
  • Bardzo przyjazna atmosfera w której z wielką przyjemnością chce się zgłębiać zagadnienia w toku studiów. Wykładowcy pomocni, posiadający ogromną wiedzę w swoich dziedzinach, prawdziwi specjaliści. Możliwość zdobycia licznych certyfikatów będących cennym atutem na rynku pracy jest dodatkowym plusem na tej uczelni.
   Sylwia Ziemiańska
  • Praktyczna przydatność zajęć oraz sposób prowadzenia zajęć bardzo dobry. Przedmioty dobrze dobrane – wszystkie ważne. Studia w pełni spełniają moje oczekiwania.
   Aleksandra Krzyszkowska
  • Wiele nauczyłem się na kierunku ZBiHP. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, materiały dydaktyczne zostały przekazane w sposób rzeczowy oraz rzetelny. Wszelkie wątpliwości były na bieżąco wyjaśniane. Dodatkowy dostęp do materiałów był bardzo pomocny w utrwalaniu wiedzy.
   Paweł Borek
  • Studia w pełni spełniły moje oczekiwania. Miła atmosfera zajęć sprawiła, że chłonęliśmy wiedzę z prawdziwą przyjemnością. Wykładowcy z prawdziwą pasją i zamiłowaniem do swojej dziedziny wprowadzili nas w tajniki wiedzy. Dzięki nim możemy się poczuć prawdziwymi Inspektorami BHP. Studiując na WSIiZ możesz być pewny, że tym razem nauka nie pójdzie w las.
   Barbara Hunia
  • … To prawda, że WSIZ kształci praktycznie.
   Pawel Trojan
  • Podczas realizacji studiów dowiedzieliśmy się o bardzo ważnym aspekcie jakim jest bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie. Prawdziwy BHP-owiec powinien wiedzieć nie tylko jak dbać o bezpieczeństwo i higienę w zakładzie pracy, ale także jak zadbać o bezpieczeństwo całego przedsiębiorstwa.
   Sebastian Wiatr

WYBIERZ KIERUNEK

BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

CZAS TRWANIA STUDIÓW

182 godz.

2 semestry

CZESNE

1 800 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

październik 2024