STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Szacowanie nieruchomości

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

290 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Na kierunku Szacowanie nieruchomości uzyskasz wykształcenie, które przygotuje Cię do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Cel studiów podyplomowych

Jako uczestnik studiów zapoznasz się z prawnymi i ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zasadami prowadzenia wycen podmiotów gospodarczych i nieruchomości.

Po ukończeniu studiów możesz odbyć praktykę, polegającą na sporządzeniu pod nadzorem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, sześciu tzw. operatów szacunkowych. Następnie możesz przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Studia realizowane są w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2023 r. poz. 903).


Adresat studiów Szacowanie nieruchomości:

 • osoby, które chcą przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań i postępowania administracyjnego
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej, matematyki finansowej, finansów, bankowości, oceny inwestycyjnej
 • Podstawy budownictwa, technologie w budownictwie, ocena stanu technicznego budynków,
 • Rzeczoznawstwo majątkowe, wycena praw rzeczowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości zurbanizowanych i rolnych

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

80

Podstawy prawa zobowiązań
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Źródła informacji o nieruchomościach
Systemy geoinformacyjne
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
Ochrona danych osobowych
Zamówienia publiczne

Podstawy wiedzy ekonomicznej

48

Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Podstawy matematyki finansowej
Elementy finansów i bankowości
Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji
Podstawy statystyki i ekonometrii
Elementy rachunkowości

Podstawy budownictwa

30

Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
Przegląd technologii w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Ocena stanu technicznego budynków
Podstawy kosztorysowania

Rzeczoznawstwo majątkowe

122

Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
Zasady dobrej praktyki
Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych
Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
Podstawy wyceny przedsiębiorstw
Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości
Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
Koncepcje wyceny nieruchomosci na świecie

Seminarium dyplomowe i egzamin

10

Przygotowanie pisemnej pracy seminaryjnej pod kierunkiem promotora.

RAZEM:

290

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Szacowanie nieruchomości

W programie studium uczestnik znajdzie informacje niezbędne w całym procesie szacowania nieruchomości, a także informacje związane z prawnymi zasadami gospodarowania wszelkimi rodzajami nieruchomości.  Jest to wiedza bardzo obszerna i o ile nie jest możliwa w całości do opanowania, to na pewno słuchacze dowiedzą się gdzie jej szukać i jak z tej wiedzy korzystać.

Program studiów jest ściśle wytyczony rozporządzeniem Ministra, zawiera obszerną ilość zagadnień, z których mogą korzystać wszelkiego rodzaju podmioty prawne i fizyczne – pracownicy urzędów gmin, powiatów czy województw.

Ukończenie studiów jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Przydatny jest w pracy osób zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Pomaga zrozumieć zapisy widniejące w księgach wieczystych, ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz innych systemach informacji o nieruchomościach.

Bardzo istotnym walorem ukończenia tych studiów jest zrozumienie zapisów opinii (operatów) sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. Słuchacze otrzymują wiedzę z wielu dziedzin, których tak naprawdę do czasu podjęcia studiów nie zawsze posiadali. Uczą się wnikliwej analizy rynku, a w szczególności badania uwarunkowań socjalnych, ekonomicznych, czy czynników związanych z administracją i rozwojem badanego obszaru.

Bogusława Szczepanik

Rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości. Prezes Zarządu i założyciel Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie. Przygotowała ponad 5 tysięcy wycen nieruchomości dla jednostek administracji publicznej oraz osób fizycznych i prawnych.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • REWELACJA! Ogrom wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej przedstawiony w bardzo przystępny sposób
   Marek Dołęgowski
  • Studia w pelni spełniły moje oczekiwania. Bardzo duży zakres przekazanej wiedzy.
   Paweł Światowiec
  • Uczelnia bardzo przyjazna studentom. Dobra organizacja, mili i pomocni wykładowcy. Największym atutem jest doświadczenie prowadzących jako wieloletnich rzeczoznawców. Polecam uczelnię
   Sebastian Świeboda
  • Tok i program dostosowany do potrzeb słuchaczy oraz uwzględniający dalszy rozwój – zdobycie uprawnień. Merytoryczni prowadzący – posiadający bardzo dużą wiedzę – w większości praktycy. Atmosfera bardzo dobra
   Łukasz Kosiba
  • Kierunek przygotowuje do przyszłego wykonywania zawodu i umożliwia nawiązanie kontaktów w celu kontynuowania nauki na praktyce zawodowej i aby uzyskać uprawnienia zawodowe
   Agnieszka Puchyr

WYBIERZ KIERUNEK

Szacowanie nieruchomości

CZAS TRWANIA STUDIÓW

290 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024