STUDIA PODYPLOMOWE / Ochrona zdrowia

Psychodietetyka

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

182 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Uzyskaj niezbędną wiedzę oraz umiejętności do pełnienia zawodu psychodietetyka w placówkach i ośrodkach wszelkiego rodzaju.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Celem studiów jest wykształcenie kompetencji pozwalających na rzetelne wykonywanie zawodu psychodietetyka lub zawodów pokrewnych. Jako słuchasz studiów zdobędziesz najnowszą wiedzę opartą o EBM (evidence-based medicine) na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem się. Tematyka porusza aspekty terapii otyłości i innych chorób metabolicznych, zaburzeń odżywiania i chorób neurorozwojowych. Nabędziesz także wiedzę z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz technik coachingowych.

Dowiesz się jak skutecznie komunikować się z pacjentem i udzielić mu pomocy psychologiczno-dietetycznej. Nauczysz się elementarnych technik poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w pracy z osobami o różnych nawykach żywieniowych oraz przejawiającymi zaburzenia odżywiania. Nabędziesz również wiedzę z zakresu podstaw nauk medycznych, dietetyki ogólnej, prawidłowego żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach rozwojowych i warunkach życia. Ponadto przedstawiona zostanie Ci metodologia układania diet w poszczególnych jednostkach chorobowych i tych związanych z zaburzeniami odżywiania się.

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w charakterze psychodietetyka w poradniach dietetycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, stowarzyszeniach, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, klubach sportowych. Zostaniesz również przygotowany do prowadzenia własnego gabinetu psychodietetycznego. Zajęcia umożliwią zdobycie umiejętności związanych z promowaniem zdrowego trybu życia oraz prowadzeniem zajęć profilaktycznych lub interwencyjnych, mających na celu poprawę zdrowia i żywienia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.


Adresat studiów podyplomowych Psychodietetyka

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a w szczególności do:

 • dietetyków, technologów żywności i żywieniowców chcących poszerzyć swoje kompetencje z zakresu psychodietetyka,
 • psychologów i psychoterapeutów,
 • pielęgniarek,
 • trenerów personalnych,
 • absolwentów nauk przyrodniczych, zainteresowanych psychodietetyką takich specjalności jak: biochemia, biologia, ekologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska,
 • nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego,
 • nauczycieli psychologów,
 • nauczycieli przedmiotów zawodowych medycznych,
 • pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych,
 • opiekunów dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami odżywiania.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Podstawy żywienia – w oparciu o EBM
 • Zalecenia dietetyczne w chorobie
 • Techniki i narzędzia coachingowe
 • Aktywność fizyczna jako element terapii
 • Dietoterapia w neofobii żywieniowej i zaburzeniach neurorozwojowych
 • Suplementacja jako element terapii
 • Psychoterapia anoreksji i bulimii
 • Poradnictwo dietetyczne w gabinecie.

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy żywienia w oparciu o EBM

8

Podstawowe zagadnienia związane z nauką o żywności i żywieniu wraz z analizą badań naukowych
Skład organizmu człowieka, procesy przemiany materii, bilans energetyczny, procesy trawienia i wchłaniania składników pokarmowych
Zapotrzebowanie energetyczne człowieka (podstawowa i ponadpodstawowa przemiana materii) oraz zapotrzebowanie na składniki odżywcze i regulujące w różnych okresach jego życia, stanu fizjologicznego i zdrowotnego oraz indywidualnych cech, jak: wiek, płeć, aktywność ruchowa
Podział produktów spożywczych, charakterystyka podstawowych grup żywności (białka, węglowodany, tłuszcze), ich rola w rozwoju człowieka oraz znaczenie wody i błonnika pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu
Ocena sposobu odżywiania
Dietoterapia metodami alternatywnymi
Diety wegańskie i roślinne.

Fizjologia odżywiania się

6

Głód i sytość
Główne centrum dowodzenia − podwzgórze
Regulacja pobierania pokarmu: kora mózgowa, ośrodek węchowy, smakowy i wzrokowy, ciało migdałowate.
Regulacja motoryczna
Sygnały termiczne
Regulacja metaboliczna
Teoria glukostatyczna Meyera
Teoria lipostatyczna Kennedy’ego
Wpływ pozostałych hormonów jelitowych i neuroprzekaźników na uczucie głodu i sytości

Psychologia emocji i motywacji

16

Ogólna charakterystyka emocji. Status problematyki emocji w psychologii. Sposoby definiowania emocji w psychologii. Różnica pomiędzy emocjami a nastrojem, afektem i procesami poznawczymi. Komponenty emocji.
Funkcje emocji.
Klasyfikacje emocji – podejście kategorialne i wymiarowe.
Filogeneza emocji – podejście ewolucyjne vs. podejście społecznych konstruktywistów.
Mechanizm powstawania emocji
Ekspresja emocjonalna
Biologiczne podstawy emocji
Emocje a kultura
Wybrane konsekwencje emocji
Specyfika wybranych emocji
Strach, lęk, złość, wstręt
Emocje samoświadomościowe: wstyd, poczucie winy i zakłopotanie – podobieństwa i różnice
Radość – Model Fredrikson.
Empatia i współczucie
Aspekt rozwojowy emocji
Różnice indywidualne w zakresie emocji
Inteligencja emocjonalna (Model Saloveya, Mayera i Caruso)
Regulacja emocji
Badanie procesu emocjonalnego. Przegląd strategii, metod i technik badawczych stosowanych w badaniu emocji.
Metody indukcji emocji i nastroju w badaniach eksperymentalnych.
Emocje a motywacja – wzajemne relacje.
Wybrane ludzkie motywacje
Motywacja - regulacja procesu działania.

Psychoterapia anoreksji i bulimii

16

Definicja zaburzeń odżywiania
Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania
Zaburzenia odżywiania z perspektywy Pacjenta
Interdyscyplinarna perspektywa leczenia zaburzeń odżywiania
Psychoterapia - skuteczna forma leczenia anoreksji i bulimii
Szczegółowe omówienie pracy z Pacjentem leczonym w paradygmacie psychoanalitycznym.

Mindfulness

20

Rodzaje treningów uważności
Mindfulness – cele treningu uważności. Czym jest mindfulness?
Medytacja a mindfullness.
5 podstawowych zasad uważności.
Trening uważności w kontekście dzieci
Czym jest stres w ujęciu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej?
Jak zaprzyjaźnić się ze stresem? Dlaczego zarządzanie stresem jest tak ważne? Jak stres wpływa na zdrowie i motywacje?
Joga śmiechu - budowanie wewnętrznej radości. Korzyści zdrowotne, emocjonalne, rozwojowe. Na czym polega metoda jogi śmiechu?
Gelotologia - badania naukowe potwierdzające korzyści płynące z terapii śmiechem
Jak wprowadzić elementy jogi śmiechu do pracy z klientem.
Oddech
Zasada mindfull eating. Skup się na talerzu
Myśl jak osoba szczupła
Sztuka dysponowania swoją energią.
Lista przyjemności. Co sprawia, że się uśmiechasz?
Techniki wspierające pozytywne nastawienie.

Aktywność fizyczna jako element terapii

12

Trening jako narzędzie budowania pewności siebie i dobrego samopoczucia
Aktywność fizyczna w świetle aktualnych zaleceń
Aktywność fizyczna a ryzyko chorób cywilizacyjnych
Wpływ aktywności na emocje, zachowania żywieniowe (pilates, fitness, joga).
Aktywność wśród osób z niepełnosprawnościami
Aktywność fizyczna u dzieci i młodzieży
Wpływ wysiłku fizycznego na sposób przeżywania emocji.

Stres - jego wpływ na ciało i psychikę. Techniki rozładowania napięcia i relaksacji

8

Stres i jego wpływ na zdrowie (ciała i psychiki). Teoria poliwagalna - założenia i praktyka w pracy z pacjentem
Dobowy rytm ultradiański – znaczenie profilaktyki i konsekwencje zaburzenia
Techniki relaksacji i rozładowania napięcia: autohipnoza, praca z ciałem - oddechem, skanowanie ciała.

Dietoterapia w zaburzeniach neurorozwojowych – praca z pacjentem

4

Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – rodzaje i znaczenie dietoterapii.
Kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
Powiązanie mikrobioty jelitowej oraz nietolerancji pokarmowych z ADHD w świetle badań naukowych.
Zalecenia żywieniowe w ADHD – węglowodany w świetle badań naukowych.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – rodzaje i kryteria diagnostyczne.
Objawy ASD występujące we wczesnym dzieciństwie a rola dietetyka.
Badania naukowe oraz terapie alternatywne w ASD.
Zalecenia żywieniowe w ASD – suplementy i dodatki do żywności w świetle badań naukowych.

Psychopatologia zaburzeń odżywiania i elementy diagnozy klinicznej wg DSM V

8

Zaburzenie odżywiania w ujęciu terapii systemowych
Zaburzenia odżywiania w ujęciu poznawczo- behawioralnym
Zaburzenia odżywiania w ujęciu terapii Gestalt
Zaburzenia odżywania a styl przywiązania
Zaburzenia odżywiania a cechy osobowości
Podstawy diagnozy klinicznej wg DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

Techniki i narzędzia coachingowe

16

Coach liderem dla samego siebie. Umiejętności komunikacyjne w coachingu
Coaching w organizacji
Nowoczesne formy kształcenia a coaching
Realizacja coachingu i interakcje zachodzące w tym procesie
Techniki twórczego myślenia oraz trudne sytuacje w coachingu
Zarządzanie zmianą w procesie coachingu
Teoria i praktyka coachingu – podstawy
Techniki zarządzania stresem.

Poradnictwo dietetyczne z elementami dialogu motywacyjnego

8

Wstęp do psychodietetyki - czym jest psychodietetyka
Zmiana nawyków żywieniowych w ujęciu psychologicznym - poszczególne etapy zmiany
Psychologiczne przyczyny otyłości
Jak zbudować zaufanie pacjenta?
Style komunikacji z pacjentem
Samokontrola i samoobserwacja
Dialog motywujący - jak rozmawiać z innymi ludźmi, aby wzbudzić motywację do działania i budować silne poczucie sprawczości.
Case study - wykorzystanie wiedzy zdobytej omówieniu przypadków osób, które mają problem ze skutecznym zrzuceniem masy ciała oraz zaburzonym obrazem swojej sylwetki.

Perspektywa psychologiczna zaburzeń neurorozwojowych

12

Definicja zaburzeń neurorozwojowych
Szczegółowe omówienie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Specyfika pracy i trudności w pracy z Pacjentami z diagnozą ASD
Odbiór rzeczywistości zmysłowej przez osoby w spektrum autyzmu - perspektywa Pacjenta.
Różne modele pracy z Pacjentami z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Interwencje psychologiczne w pracy z Pacjentem chorującym somatycznie i psychosomatycznie

16

Definicja Pacjenta chorującego somatycznie oraz Pacjenta cierpiącego psychosomatycznie
Omówienie trudności emocjonalnych Pacjentów pojawiających się w gabinecie lekarza, psychologa, dietetyka, psychodietetyka
Rozwijanie kompetencji miękkich poprzez ćwiczenia praktyczne (symulacja pracy z Pacjentem).

Organizacja i zarządzanie czasem

8

Jak znaleźć czas na rozwój?
Jak budować dobre nawyki w zarządzaniu czasem
Cele - co chcemy osiągnąć i jak do tego dążyć
Jak się zmotywować, by zrealizować swoje cele
Zrobione jest lepsze od doskonałego. Jak sobie radzić z perfekcjonizmem
Samodyscyplina i motywacja w realizowaniu celów
Techniki i metody organizacji, które pomagają w życiu
Planowanie- połączenie celu, pomysłu na jego realizację oraz harmonogramu prac
Postępy- informacje o tym, jak nam idzie, które wpływają na motywację i ewentualne zmiany w planie,
Taktyki i zadania w poszczególnych elementach planu, które razem wykonane, przybliżają nas do jego realizacji
Praktyki produktywności – osoby, które wspierają nas w działaniu poprzez wysłuchanie naszego planu i raportu z jego realizacji
Retrospektywy – uczenie się z doświadczeń.

Podstawy planowania jadłospisu na co dzień i w sytuacjach niestandardowych

12

Proces obsługi klienta od momentu jego przyjścia do pozostawienia pozytywnej opinii
System pracy dopasowany do potrzeb
Materiały dodatkowe, praca na schematach tj. Dieta śródziemnomorska, DASHi inne.
Dobry wywiad z klientem, który umożliwi ci ułożenie naprawdę dopasowanego jadłospisu
Jak łączyć smaki, aby diety były tak smaczne
Jak sprawnie układać jadłospisy i skrócić czas pracy bez uszczerbku na jakości
Alternatywne sposoby pracy

Etyka pracy dla osób pracujących w zawodach ochrony zdrowia. W ujęciu pracy z pacjentem i własnego rozwoju.

4

Zagadnienia etyczne w pracy psychodietetyka
Psychodietetyk wśród innych zawodów zaufania publicznego i ochrony zdrowia
Badanie własnej motywacji wyboru zawodu związanego z pomocą innym
Moje zasoby do pracy z pacjentem
Badanie obszarów samorozwoju – znaczenie własnej psychoterapii i superwizji w zawodach związanych z pomocą innym
Relacja z pacjentem – co wnoszę do relacji, moja relacja z jedzeniem, moje schematy i przekazy rodzinne odnośnie nawyków żywieniowych, symboliczne funkcje jedzenia
Koncepcja trójkąta dramatycznego – moja pozycja jako osoby pomagającej

Rozpoznawanie sygnałów – głód, ochota, zachcianka

4

Nauka rozpoznawania sygnałów płynących z ciała- głód, sytość, zachcianka
Czy istnieją predyspozycje do jedzenia pod wpływem emocji
Jedzenie emocjonalne- jego rola w przebiegu emocjonalnego jedzenia
Style odżywiania
Praca z zachciankami, strategie

Psychodietetyka w praktyce

4

kładowe, które mają wpływ na nasze zdrowie i dobrostan, tj. dobre zachowania żywieniowe, regularna aktywność fizyczna, regeneracja, podejście do zdrowia, umiejętne radzenie sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym, relacje z samym sobą, relacje z bliskimi, umiejętność wdzięczności i afirmacji.
Profilaktyka żywieniowa i zdrowotna a dobrostan
Psychologiczne aspekty żywienia, tj. czynniki psychologiczne wpływające na wybór i spożycie pokarmów, rodzaje i przyczyny zaburzeń odżywiania, skutki zaburzeń odżywiania dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości, tj. czynniki psychologiczne wpływające na rozwój i utrzymywanie nadwagi i otyłości, skutki nadwagi i otyłości dla zdrowia fizycznego i psychicznego
Psychologiczne metody pracy z klientem, tj. podstawy komunikacji interpersonalnej, budowania relacji i zaufania, wywiadu i oceny potrzeb i oczekiwań klienta, ustalania celów i planów działania, stosowania technik motywacyjnych, edukacyjnych, behawioralnych i poznawczych, monitorowania postępów i oceny efektów, radzenia sobie z trudnościami i oporem klienta, zapobiegania nawrotom i utrwalania zmian.
Ćwiczenia praktyczne (łańcuszek nawyków, koło życia, ustalanie celi równymi technikami i narzędziami coachingowymi.

RAZEM:

182

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Psychodietetyka

Otyłość i zaburzenia odżywiania, nazywane chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku, to bardzo groźne choroby. Przynoszą one zniszczenie nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Złe podejście do żywienia może mieć niszczące konsekwencje dla całego organizmu. Aby całkowicie wyjść z chorób tego typu, należy holistycznie podejść do ich leczenia. Dzięki temu specjalista zadba o każdy aspekt, który powinien ulec unormowaniu i wyleczeniu.

Osobą, która łączy kompetencje z zakresu odżywiania i psychologii jest psychodietetyk. Posiada on medyczną wiedzę z zakresu żywienia i diet, a także psychologiczną wiedzę z zakresu zaburzeń odżywiania oraz wpływu środowiska na jednostkę. Dzięki temu psychodietetyk potrafi odnaleźć źródło problemu związanego z żywieniem i jednocześnie pomóc pacjentowi w jego zwalczeniu, ucząc go zdrowych nawyków i poprawnego odżywiania.

Słuchacz studiów na kierunku Psychodietetyka, który pragnie realizować się zawodowo w tej dziedzinie, powinien przede wszystkim wykazywać się otwartą głową oraz dużymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Ponadto, warto mieć na uwadze, że psychodietetyka to dziedzina stale rozwijająca się, dlatego praca w jej zakresie wiąże się z ciągłym dokształcaniem.

Agnieszka Momora - opiekun merytoryczny kierunku Dietetyka i planowanie żywienia

Agnieszka Momora

Dietetyk kliniczny w Poradni Dietetycznej w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Popularyzatorka wiedzy żywieniowej, współorganizatorka eventów i wydarzeń dietetycznych.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Psychodietetyka

CZAS TRWANIA STUDIÓW

182 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024