Krzysztof Groń - opiekun merytoryczny kierunku Wzornictwo przemysłowe i druk 3D

KADRA / TRENERZY

dr Krzysztof Groń

Pracę zawodową rozpoczął w 1992 roku. Prowadził działalność projektową dla przemysłu, dla którego projektował produkty i marki handlowe. Przy współpracy z producentami i jednostkami technologicznymi, produkcyjnymi i handlowymi wdrażał nowe projekty do produkcji seryjnej, a także obiegu handlowego. Jest autorem kilkudziesięciu wzorów przemysłowych zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym RP i wielu wdrożeń do produkcji przemysłowej.

W 2004 roku otrzymał stopień naukowy w dyscyplinie artystycznej Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Tytuł pracy doktorskiej: Przemysłowe wytwarzanie a formy współczesnych siedzisk. Promotor: prof. dr hab. Edward Zielonka. Uzyskany tytuł: Doktor sztuk projektowych.

Po uzyskaniu stopnia naukowego w 2004 roku, od 2006 roku pracuje na stanowisku adiunkta, realizując się w działalności naukowo- dydaktycznej. Jest autorem wielu monografii i artykułów naukowych, które zostały opublikowane
w recenzowanych czasopismach. Prowadzona działalność naukowo – dydaktyczna, pozwala także na współpracę jednostek naukowych z przemysłem, którą promuje w formie odczytów i publikacji naukowych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowo- biznesowych.

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi zajęcia praktyczne, projektowe z wykorzystaniem nowych technologii, oprogramowania do grafiki 2D i 3 D oraz seminarium dyplomowe. Był kilkukrotnie nagradzany przez Rektora za wysoką jakość kształcenia studentów.