PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zajęcia integracyjne

4

gry i zabawy wymagające współpracy zespołowej
integracja grupy

Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa

16

formy i funkcje komunikacji interpersonalnej
komunikacja interpersonalna w miejscu pracy
identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych
budowanie efektywnych zespołów
role zespołowe i skuteczność pracy zespołowej

Zadania i obowiązki działu HR

12

procesy i projekty HR w oparciu o cykl życia pracownika w organizacji
badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników
pozafinansowe motywowanie pracowników
cele strategiczne organizacji a ZZL
zadania i uprawnienia HR Business Partner we współczesnych organizacjach
od specjalisty do kompetentnego HR BP - możliwości rozwoju w obszarze

Employer Branding

8

efektywne budowanie wizerunku pracodawcy
komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
przygotowanie i realizacja programów stażowych i praktyk
realizacja procesu adaptacji nowych pracowników
nowe trendy w EB czyli jak się wyróżnić i osiągnąć cele

Rekrutacja i selekcja

16

cykl procesu rekrutacji
standardy i trendy w rekrutacji
narzędzia selekcji kandydatów
technologie wspierające rekrutację

Zarządzanie zmianą

16

teorie i praktyka zarządzania zmianą
Wykorzystanie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w procesie motywowania pracowników do zmian organizacyjnych
wprowadzanie zmian w organizacjach
motywacja do zmiany - umiejętności aktywnego słuchania i zadawania pytań obniżających opór do zmian

Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing

12

główne koncepcje etyczne
etyka zawodowa versus moralność człowieka
problemy etyczne w wielokulturowych zespołach
kształtowanie polityki antymobbingowej w organizacji

Prawne aspekty zarządzania personelem

12

źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę
prawa i obowiązki stron stosunku pracy
rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
roszczenia pracownicze, rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy
wynagrodzenie za pracę, świadectwo pracy
zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, zwolnienia grupowe
czas pracy - urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych

Outplacement w praktyce

8

konsekwencje zwolnień grupowych
wsparcie dla zwalnianych pracowników
elementy outplacementu
outplacement grupowy i indywidualny

Narzędzia i techniki kierowania zespołem

20

sprawowanie władzy i przywództwo organizacyjne i zespołowe
wiedza, umiejętności i predyspozycje lidera/menedżera zespołu pracowniczego
techniki menedżerskie a efektywność pracy zespołowej
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach rekrutacji i selekcji
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach adaptacji zawodowej
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach motywacji i motywowania
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach awansu pracowniczego
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach rozwoju talentów pracowniczych i kształtowaniu ścieżki kariery
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach oceny i oceniania pracowniczego
techniki menedżerskie a kierowanie i zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo
techniki menedżerskie a kierowanie i zarządzanie zespołem rozproszonym

Rozwój personelu i system oceny

20

motywacja i planowanie kariery
Talenty a Sukcesorzy w organizacji
narzędzia i metody realizacji oceny okresowej
efektywne wykorzystanie wyników ocen okresowych
identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji
ewaluacja szkoleń - narzędzia i metody
zadania trenera wewnętrznego w organizacji
użycie testów psychometrycznych w badaniu potencjału pracowników i dopasowaniu do ról w zespole
praktyczne wykorzystanie testów psychometrycznych do określania planu rozwoju pracownika

Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi

16

określanie stref komfortu i dyskomfortu
wspomaganie odporności na porażki
umiejętność aktywnego empatycznego słuchania
umiejętność zadawania pytań coachingowych
schematy zadawania pytań
feedback i jego rola w pracy zespołowej
prowadzenie feedbacku coachingowego

Zarządzanie zespołem rozproszonym - praca zdalna

8

możliwości wykorzystania telepracy w kontekście doświadczeń biznesowych
szanse i zagrożenia pracy w zespołach rozproszonych
tworzenie komunikatów online dla zespołu
zarządzanie spotkaniami online
praca na odległość - przydzielanie i ocena zadań
mierzenie efektów pracy
motywacja zespołu rozproszonego

Gra decyzyjna

8

otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa – założenia i dane
określenie celów i strategii działania przedsiębiorstwa
podejmowanie decyzji operacyjnych związanych z wejściem przedsiębiorstwa na rynek
analiza wyników i korekta działań rynkowych przedsiębiorstwa
rozwój i udoskonalenie strategii biznesowej przedsiębiorstwa
analiza wyników końcowych przedsiębiorstw

RAZEM:

176