PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce

16

Źródła prawa w ochronie zdrowia.
Pojęcie i rodzaje działalności leczniczej.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą (PWDL) - rodzaje i charakterystyka.
Ustawowe warunki utworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego.
Ustawowe fundamentalne obowiązki PWDL.
Prawa pacjenta w PWDL.

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

8

Pojęcie jakości.
Jakość w ochronie zdrowia i jej mierniki.
Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
Centrum Monitorowania Jakości.
Standardy akredytacyjne CMJ.
Skutki akredytacji oraz ISO dla podmiotów leczniczych.

System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

8

Modele systemów ochrony zdrowia w Europie.
Charakterystyka ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia.
Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Instytucja i zasady ubezpieczenia.
Status ubezpieczonego i zakres świadczeń gwarantowanych.

Techniki menedżerskie

8

Procesy poznawcze i zarządzanie nimi w kontekście zarządzania ludźmi i organizacją
Motywacja pracownika
Techniki wprowadzania trwałych zmian na poziomie organizacji
Techniki wprowadzania zmian na poziomie pracownika

Elementy psychologii w zarządzaniu

8

Konflikt na różnych stopniach organizacji
Zarządzanie sobą w konflikcie
Specyfika sytuacji trudnych w kontakcie z klientem/pacjentem oraz sposoby na ich minimalizowanie (zbiór dobrych praktyk).
Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy menedżera

Zarządzanie procesami personalnymi

8

Umiejętności, predyspozycje, role lidera/menedżera podmiotu leczniczego.
Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego – cz.1: rekrutacja, selekcja, adaptacja, wynagradzanie, motywacja i motywowanie.
Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego – cz.2: doskonalenie zawodowe, ścieżka kariery, ocena pracownicza.
Budowanie zespołu, role zespołowe i skuteczność pracy zespołowej w podmiotach leczniczych.
Komunikacja interpersonalna (istota, uczestnicy, formy), identyfikacja barier komunikacyjnych i metody ich przezwyciężania.

Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

8

Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej.
Odpowiedzialność cywilna (przesłanki, rodzaje, naprawienie szkody, ubezpieczenie).
Odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego (przesłanki, tryb orzekania, skutki).
Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego.
Odpowiedzialność karna (podstawowe pojęcia, kary i środki karne, analiza typowych przestępstw związanych ze zdrowiem i życiem pacjenta).

Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych

8

Pojęcia: pracownik, pracodawca, stosunek pracy. Źródła prawa pracy w podmiotach leczniczych.
Nawiązanie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę.
Czas pracy w podmiotach leczniczych. Sposoby rozwiązania stosunku pracy.
Zatrudnienie typu niepracowniczego (umowy cywilne), a zatrudnienie typu pracowniczego.
Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
Problematyka zranień ostrymi narzędziami (ekspozycja zawodowa).
Naruszanie praw pracownika. Rola Państwowej Inspekcji Pracy.
Przebieg kontroli PIP.

Podstawy organizacji i zarządzania

12

Podstawowe pojęcia w nauce organizacji i zarządzania.
Charakterystyka funkcji procesu zarządzania.
Wybrane aspekty zarządzania strategicznego.
Rola i znaczenia procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu.
Struktura organizacyjna.
Współczesne koncepcje i techniki zarządzania organizacją ochrony zdrowia.

Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza

8

Pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców. Rejestracja działalności gospodarczej.
Pojęcie i rodzaje spółek. Źródła prawa w zakresie spółek handlowych.
Charakterystyka spółki jawnej.
Charakterystyka spółki partnerskiej.
Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawody medyczne

8

Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu lekarza.
Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki.
Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
Formy zatrudniania personelu medycznego.

Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia

16

Pojęcie i rodzaje marketingu.
Zastosowanie marketingu w ochronie zdrowia. Cechy usługi medycznej.
Strategie marketingowe.
Marketing mix.
Marketing internetowy.
Prawne ograniczenia reklamy działalności leczniczej.
Pojęcie i funkcje public relations. Zasadność i dopuszczalność PR w ochronie zdrowia. Wizerunek podmiotu leczniczego.
Charakterystyka wybranych rodzajów i instrumentów public relations (m.in. internal PR, media relations, crisis management).

Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia

12

Instytucja mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporu.
Sfery i cele mediacji w ochronie zdrowia.
Podstawy prawne mediacji w sporach zbiorowych oraz indywidualnych ze stosunku pracy.
Podstawy prawne mediacji sądowych w postępowaniu cywilnym przeciwko podmiotom leczniczym i personelowi medycznemu.
Osoba mediatora. Techniki mediacji.
Etapy i efekty mediacji. Ugoda.
Struktura procesu negocjacyjnego, style i strategie negocjacyjne.

Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych

20

Podstawy prawne w zakresie rachunkowości.
Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego w zakresie rachunkowości.
Zobowiązania podatkowe i pozostałe obciążenia finansowe podmiotów leczniczych.
Majątek podmiotu leczniczego.
Przychody w podmiotach leczniczych.
Koszty w podmiotach leczniczych.
Sprawozdawczość finansowa.
Analiza ekonomiczna.
Analiza przepływu środków finansowych w systemie ochrony zdrowia.
Koszt pacjenta w szpitalu.
Analiza poziomu i rodzaju pozyskiwanych środków na ochronę zdrowia.
Źródła finansowanie podmiotów leczniczych.
Finansowanie wybranych rodzajów świadczeń zdrowotnych przez NFZ.

Gra kierownicza

12

Podejmowanie decyzji związanych z organizacją i zarządzaniem podmiotem leczniczym (w tym – zakładanie nowych oddziałów, wyposażanie w sprzęt, zatrudnianie personelu, zakładanie lokaty, pobieranie kredytów wedle potrzeb).
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
Przewidywania rozwoju sytuacji rynkowej.
Planowanie strategiczne.
Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego.
Rentowność przedsiębiorstwa.
Satysfakcja pacjentów.
Satysfakcja pracowników.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

12

Podstawy prawne zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.
Przedmiot umowy z NFZ.
Przygotowanie oferty.
Przebieg procedury konkursowej.
Zawarcie umowy oraz rodzaje płatności.
Warunki realizacji umowy i ich kontrola przez NFZ.

Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych

8

Sfery zarządzania w podmiotach leczniczych.
Ograniczenia prawne i ekonomiczne w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
Przedstawienie i analiza aktualnych problemów występujących w praktyce zarządzania podmiotem leczniczym.

RAZEM:

180