PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wstęp do zarządzania lotnictwem

16

Branża lotnicza, podstawowe zagadnienia i pojęcia,
Podmioty branży lotniczej,
Zarządzanie portami lotniczymi i liniami lotniczymi,
Charakterystyka infrastruktury lotniczej.

Modele biznesowe linii lotniczych

16

Modele biznesowe linii lotniczych - przykłady
Kluczowi przewoźnicy w historii lotnictwa,
Formy i zasady działalności przewoźników,
Modele sprzedaży prowadzone przez linie lotnicze,
Trendy w branży lotniczej.

Modele biznesowe portów lotniczych

16

Różnice pomiędzy modelami biznesowymi portów lotniczych
Przypadki i przykłady z działalności portów lotniczych,
Trendy rozwojowe portów lotniczych,
Specjalizacje portów lotniczych.

Obsługa naziemna

8

Zadania i zakresy obowiązków agentów obsługi naziemnej,
Trendy w rozwoju obsługi naziemnej,
Infrastruktura i zasoby w obsłudze naziemnej.

HR w lotnictwie

16

Czynnik ludzki w branży lotniczej,
Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w branży lotniczej,
Dobre praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi w lotnictwie.

Prawo lotnicze

16

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa lotniczego,
Organizacje krajowe i międzynarodowe w branży lotniczej odpowiedzialne za legislację i bezpieczeństwo,
Podmioty odpowiedzialne za regulacje rynku lotniczego.

Podstawy zarządzania przestrzenią lotniczą

16

Przestrzeń powietrzna – definicje i pojęcia,
Infrastruktura konieczna do zarządzania przestrzenią powietrzną,
Podmioty odpowiedzialne za zarządzanie przestrzenią powietrzną.

Cargo lotnicze

16

Infrastruktura konieczna przy transporcie towarów,
Podmioty obecne w łańcuchu dostaw,
Najwięksi gracze w sektorze cargo lotniczego,
Procesy i regulacje w transporcie towarów drogą lotniczą.

Touroperatorzy

8

Rola biur podróży w branży lotniczej,
Współpraca z liniami lotniczymi,
Współpraca z portami lotniczymi,
Trendy w rozwoju branży turystycznej.

Nowe technologie w branży lotniczej

8

Regulacje prawno-ekonomiczne i ich wpływ na wprowadzanie cyfrowych technologii w obsłudze pasażerskiej,
Nowe technologie w produkcji i użytkowaniu statków powietrznych,
Transformacja cyfrowa

Ochrona środowiska w branży lotniczej

8

Regulacje środowiskowe,
Redukcja emisji gazów cieplarnianych,
Biopaliwo lotnicze,
Redukcja emisji hałasu.

Wielokulturowość i mobbing

8

Wielokulturowe zespoły
Komunikacja w wielokulturowym zespole
Tworzenie polityki antymobbingowej
Przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku pracy

Zarządzanie rozproszonym zespołem

8

Definiowanie celów
Formy i kanały skutecznej komunikacji
Integracja i motywacja zespołu

Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna – wybrane zagadnienia z branży lotniczej

12

Postępowania w trybie zamówień publicznych
Realizacja umów w zamówieniach publicznych
Pomoc publiczna
Test prywatnego inwestora

Źródła finansowania działalności gospodarczej w lotnictwie

8

Wewnętrzne źródła finansowania
Zewnętrzne źródła finansowania: dotacje, kredyt bankowy, akcje i obligacje, leasing, faktoring

Język angielski w branży lotniczej

12

Przedstawienie charakterystycznych formuł i słownictwa funkcjonującego w branży aviation

RAZEM:

192