PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wstęp do zarządzania projektami

8

podstawowe pojęcia: projekt i zarządzanie projektami (ZP),
cykl życia projektu i produktu,
modele organizacji zespołu projektowego,
przegląd popularnych standardów i metodyk ZP (np. PMI, PRINCE2, Agile, PCM, PRiSM, IPMA),

Definiowanie projektu

12

identyfikacja potrzeby realizacji projektu,
określanie celów projektu w różnych horyzontach czasowych,
identyfikacja wymagań projektowych (wg standardu BABOK),
zastosowanie Design Thinking w definiowaniu projektów.

Interesariusze w projekcie

8

identyfikacja interesariuszy,
analiza interesariuszy
strategie zarządzania interesariuszami
komunikacja z interesariuszami,

Dojrzałosć projektowa organizacji

8

dojrzałość projektowa i jej poziomy,
modele dojrzałości projektowej organizacji,
podejście systemowe w zarządzaniu projektami – projekt w organizacji, programy i portfele
wdrażanie zarządzania projektami w organizacji.

Planowanie projektu

32

tworzenie struktury podziału zadań (WBS),
tworzenie harmonogramu projektu,
metoda ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego,
formy prezentacji harmonogramu projektu (wykres Gantta, roadmapy)
planowanie zasobów w projekcie.

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu

12

budżet projektu i modele finansowania projektów,
narzędzia oceny efektywności finansowej (NPV; IRR),
analiza ekonomiczna projektu, bilans kosztów i korzyści.
tworzenie uzasadnienia biznesowego projektu,

Zarządzanie ryzykiem

8

pojęcie ryzyka w projektach,
model zarządzania ryzykiem,
analiza ryzyka i wybór reakcji na ryzyko.

Systemy i narzędzia informatyczne w projektach

8

rola systemów IT w projektach,
przegląd wybranych narzędzi IT wspomagające zarządzanie projektami (Jira, MS Project, Trello, Slack, Asana)

Realizacja, monitorowanie i zamknięcie projektu

32

organizacja pracy zespołu projektowego,
zarządzanie dostawcami,
metod monitorowania w różnych typach projektów (np. kamienie milowe, Earned Value, metryki w metodykach zwinnych),
zmiany w projektach,
zarządzanie dokumentacją projektu
zamykanie projektu; retrospekcja

Techniki pracy zespołowej

16

fazy budowania zespołu projektowego
role zespołowe a typy osobowości,
komunikacja w zespole projektowym,
przygotowanie i prowadzenie spotkań zespołu projektowego,
facylitacja pracy zespołów projektowych

Przywództwo i motywowanie

8

kierownik, lider, przywódca,
asertywność i odporność psychiczna w pracy kierownika zespołu,
podejmowanie decyzji,
motywowanie zespołu,
zarządzanie konfliktem.

Metodyki zwinne - wprowadzenie

16

najlepsze praktyki manifestu Agile,
porównanie metodyk „tradycyjnych” i zwinnych,
prowadzenie projektu metodyką zwinną (warsztat z wykorzystaniem Jira).

Raportowanie i prezentacja danych projektowych

8

przygotowanie danych do analizy,
techniki i dobre praktyki graficznego prezentowania danych,
dashboarding – raportowanie na potrzeby podejmowania decyzji w projektach

Zrównoważone zarządzanie projektami

8

kontekst: Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG 2030);
Green Project Management (GPM): 6 zasad zrównoważonego zarządzania projektami, Standard P5, metodyka PRiSM,
raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) – wprowadzenie.

Gra symulacyjna z zarządzania projektami

8

symulacja planowania i realizacji projektu z wykorzystaniem dedykowanej gry planszowej lub gry on-line

RAZEM:

192