PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Analiza i modelowanie biznesowe

16

Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w analizie biznesowej.
Identyfikacja potrzeb biznesowych i analiza wymagań wobec systemów informatycznych.
Tworzenia modeli biznesowych za pomocą języków wizualnych (UML, BPMN)
Wykorzystanie utworzonych modeli biznesowych w procesie wytwórczym systemów informatycznych

Zwinne i klasyczne metody zarządzania projektami i produktami

20

Modele procesu produkcji oprogramowania
Cykl życia procesu produkcji oprogramowania
Projekt i produkt - podobieństwa i różnice
Zarządzanie wymaganiami produktów IT
Budowa zespołu projektowego
Role i odpowiedzialność w zespole projektowym (macierz RACI)
Zwinne metody tworzenia oprogramowania (Manifest Zwinnego Tworzenia Oprogramowania, Lean Software Development, Kanban, Extreme Programming, Scrum)
Szacowanie oprogramowania w metodach Agile
Ustalanie priorytetów i planowanie w metodach Agile

Myślenie projektowe (Design Thinking)

16

Analityczne i kreatywne procesy myślowe. Narzędzia przydatne w myśleniu projektowym.
Wprowadzenie do metody myślenia projektowego (Design Thinking)
Zrozumienie potrzeb użytkownika (empatyzacja)
Definicja problemu
Tworzenie pomysłu i wybór najlepszego rozwiązania
Budowanie prototypu, tworzenie scenariusza testowego
Testowanie i wdrożenie

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług informatycznych

16

Zagadnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, budowy i wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa
Zagrożenia powstające w wyniku gromadzenia i przesyłania danych w formie elektronicznej
Zarządzanie dostępem do danych i przepływem informacji
Eliminowanie skutków oraz profilaktyka zagrożeń zewnętrznych polegających na nieuprawnionym dostępie do danych lub
ich zniszczeniu
Przeciwdziałanie zagrożeniom fizycznym utraty danych w wyniku kradzieży lub awarii sprzętu
Zasady działania infrastruktury klucza publicznego, podpis elektroniczny, różne protokoły szyfrujące
Zagadnienie utrzymania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług SLA (ang. Service Level Agreement) poprzez cały cykl trwania usługi

Agile PM Foundation

16

Czym jest Zwinne Zarządzanie Projektem?
Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektowe
Przygotowanie do odniesienia sukcesu
Proces DSDM
Ludzie - Role i obowiązki DSDM
Produkty DSDM
Kluczowe praktyki – stosowanie priorytetów i timeboxów
Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu
Inne praktyki

Aspekty prawne kontraktów IT i ochrona danych osobowych

8

Zasady ogólne i wady prawne umów
Prawne aspekty ochrony danych osobowych, prawo do prywatności
Regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe w ochronie danych osobowych

Zbieranie wymagań i zarządzanie komunikacją w projektach IT

8

Strategia firmy podstawą do podejmowania właściwych decyzji w cyfryzacji procesów
Określanie efektów i celów biznesowych
Zarządzanie aktywnością pracowników/klientów poprzez programy informatyczne
Klasy i analiza użytkowników
Określanie wymagań
Priorytetyzacja wymagań

Agile PM Practitioner

16

Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu
Zwinne Zarządzanie Projektem – przez cały cykl życia
Efektywne wykorzystanie produktów zarządczych
Terminowa dostawa – łączenie techniki priorytetyzacji MoSCoW i Timeboxingu
Ludzie , zespoły, interakcje
Wymagania i Historyjki Użytkownika
Szacowanie – jak i kiedy?
Planowanie projektu przez cały cykl życia
Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
Zarządzanie ryzykiem
Dostosowanie metodyki Agile do projektu

Scrum Master PSM I

16

Co to jest Agile
Wprowadzenie do Scrum
Zespół Scrum
Artefakty Scrum
Wydarzenia w Scrum
Reguły Scrum

JIRA Software - narzędzia zarządzania projektami IT

16

Podstawy obsługi programu
Zarządzanie zadaniami
Zarządzanie wymaganiami i przypadkami testowymi
Śledzenie błędów
Wykorzystanie JIRA w metodyce Agile

Frameworki skalujące zwinne podejście zarządzania projektami IT

8

Skalowanie, kiedy powinniśmy zacząć o tym myśleć
Czynniki sprzyjające i ograniczające stosowanie filozofii zwinnej
Popularne ramy postępowania do skalowania Agile: SAFe, Scrum of Scrums, LeSS, Nexus, Spotify

Zarządzanie ryzykiem w projektach IT

16

Cykl życia projektu informatycznego z perspektywy identyfikacji czynników ryzyka
Proces tworzenia strategii zarządzania ryzykiem w projektach IT
Rodzaje ryzyk i zasady ich szacowania w projektach IT
Sposoby identyfikacji ryzyka
Planowanie reakcji na ryzyko
Monitorowanie i sterowanie ryzykiem
Koordynacja prac w obszarze kontroli
Dobór sposobu dokumentowania zarządzania ryzykiem od skali projektu

Negocjacje w projektach IT

8

Zasady negocjowania z kluczowymi interesariuszami projektu.
Naturalne tendencje w negocjowaniu
Strategia konkurencyjna a strategia partnerska
Rozmowy zarządcze w ramach zespołu i pomiędzy zespołami
Rozumienie i kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego
Konflikty w negocjacjach zarządczych i pomiędzy kontrahentami
Ustalanie najlepszej alternatywy dla wynegocjowanego porozumienia (BATNA)

RAZEM:

180