PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie procesowe w branży automotive

8

Podejście procesowe- informacje ogólne
Określenie mapy procesów
Informacje szczegółowe na temat budowy i przebiegu procesu
Definiowanie elementów procesowych z użyciem diagramu żółwia
Cele i mierniki w procesach
Definiowanie właściwych celów – skuteczność i efektywność procesów

Auditor 1.i 2. strony IATF 16949 - kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC

24

System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
Procesy definiowane w firmach branży motoryzacyjnej
Struktura standardu IATF 16949 i jego wymagania (włączając wymagania normy ISO 9001).
Audytowanie poszczególnych wymagań standardu IATF16949
SI I FAQ do standardu IATF 16949
Przegląd zasad certyfikacji IATF 16949.

Auditowanie w podejściu procesowym wg ISO 19011
Przebieg auditu
Auditowanie wymagań specyficznych klientów
Formułowanie niezgodności
Dokumentowanie wyników auditu

Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP/VDA MLA

8

Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
Omówienie poszczególnych faz APQP zgodnie z podręcznikiem referencyjnym AIAG
Porównanie wymagań podręczników APQP AIAG oraz VDA MLA.
Komunikacja z klientami w trakcie procesu
Zespoły interdyzcyplinarne - kluczowa rola
Przygotowanie do PPAP

FMEA w branży automotive wg AIAG/VDA

8

FMEA - odniesienie do standardu IATF 16949,
Ogólne zasady tworzenia FMEA.
DFMEA i PFMEA :analiza ryzyka.
Mapowanie procesów za pomocą diagramu przepływu,
FMEA wg AIAG i VDA
Zasady tworzenia planu kontroli.

Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC)

16

Analiza systemów pomiarowych.
Przyczyny oraz definicje błędów pomiarowych.
MSA dla charakterystyk mierzalnych.
MSA dla charakterystyk atrybutowych.
MSA w planie kontroli
Specyficzne wymagania dotyczące MSA w przemysle motoryzacyjnym
Statystyczne sterowanie procesem- definicja
Podstawowe narzędzia oraz miary statystyczne.
Fazy kwalifikacji procesów.
Zasady wdrażania SPC.
Zdolności procesowe - wymagania w branży motoryzacyjnej
Przykłady zabezpieczeń w procesach

Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP/VDA 2

8

Wymagania branży motoryzacyjnej dotyczace zatwierdzeń wyrobów
Omówienie PPAP wg podręcznika referencyjnego AIAG.
Porównanie PPAP wg AIAG oraz PPA wg VDA 2.
Dokumentacja wymagana do zatwierdzenia
Raportowanie i przedkładanie dokumentacji klientowi
Komunikacja z klientami

Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów

8

Specyficzne wymagania klientów wg IATF 16949.

Wybrane terminy i definicje.
Przegląd niektórych wymagań ISO 9001 oraz IATF 16949 .
Przegląd specyficznych wymagań klientów: FCA, GM, PSA.
Omówienie dokumentu wskazującego umiejscowienie specyficznych wymagań klienta w SZJ organizacji, tzw. Matryca (Matrix).
Uzgodnienia z klientami- kanały komunikacji
Praktyczne przykłady zarządzania CSR

Auditor procesu wg VDA 6.3- kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC

32

Omówienie trzech różnych rodzajów auditów i wyjaśnienie różnic.
Przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.3.
Wprowadzenie do podejścia procesowego i do analizy ryzyka według modelu żółwia.
Proces auditu od programu auditu do zakończenia auditu.
Elementy procesu 1 – 7
Przypisywanie i ocena ustaleń z auditu, raport.

Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC

8

Podstawy auditu wyrobu.
Struktura programu auditu i sekwencja auditu wyrobu.
Sposoby przeprowadzenia auditu wyrobu, uwzględniające ryzyko.
Raportowanie.
Działania korygujące ukierunkowane na niezgodności.
Wymagania dotyczące kwalifikacji dla auditorów wyrobów.

Rozwiązywanie problemów metodą 8D

8

Świadomość jakości.
Techniki rozwiązywania problemów z uwzględnieniem metody 8D i A3.
Omówienie metody 8D:
Rozwinięcie poszczególnych kroków 8D
Narzędzia jakości
QRCI- główne zasady

Case study w zakładzie produkcyjnym

8

Realizacja przydzielonych zadań w grupach i prezentacja wyników. Case study realizowane jest w firmie motoryzacyjnej.

Komunikacja personalna w branży automotive

8

Jakość w otoczeniu biznesowym
Poszukiwanie rozwiązań problemów poprzez  komunikację na poziomie partner - partner 
Użycie pytań w komunikacji zespołowej
Case: stawianie pytań w diagramie żółwia
Metody aktywnego słuchania w tworzeniu relacji pracowniczych

Budowanie zespołu

8

Elementy rekrutacji i selekcji
Role zespołowe i ich wpływ na efektywność pracy
Przekaz w pracy zespołowej
Style i narzędzia prezentacji
Panowanie nad stresem

Ocenianie i motywowanie

16

Teorie motywacji
Motywacja w praktyce zarządzania – case studies
Feedback jako proces motywowania
Mentoring i coaching w praktyce wprowadzania zmian w organizacji

RAZEM:

168