PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Nowe zarządzanie publiczne /New Public Management/

12

Czym jest New Public Management
Koncepcje zarządzania w sektorze publicznym
Porównanie modeli zarządzania w administracji publicznej

Zarządzanie strategiczne

8

Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego
Zarządzanie strategiczne i operacyjne
Metody analizy strategicznej
Misja, cele, zadania
Decyzje strategiczne w organizacji
Funkcje systemu zarzadzania w zmiennym otoczeniu

Odpowiedzualność menedżera w jednostce sektora finansów publicznych

8

Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
Odpowiedzialność dysponentów środków budżetowych
Majątek jednostki i źródła jego finansowania
Dyscyplina finansów publicznych
Sprawozdawczość budżetowa

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

12

Potrzeba i cel zarządzania jakością
Modele, zasady i narzędzia zarządzania jakością
Charakterystyka polityki państwa wobec zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej

Negocjacje i mediacje zarządcze

16

Zasady mediacji
Zadania mediatora
Etapy mediacji
Cele style i etapy negocjacji
Cechy dobrego negocjatora

Prawo zamówień publicznych

8

Regulacje w zakresie zamówień publicznych
Zasady udzielania zamówień publicznych
Pozycja wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych
Tryby udzielania zamówień - zasady wyboru ofert
Specyfika umowy w sprawie zamówień publicznych
Środki ochrony prawnej

Zarządzanie projektami w administracji

16

Intuicja a projekty
Komunikacja jako podstawowy element w zarządzaniu projektem
Planowanie i budżetowanie projektu
Korelacja z innymi projektami równoległymi
Problemy i zarządzanie ryzykiem
Końcowa ocena projektu

Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej

16

Organizacja pracy we współczesnej administracji
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Style kierowania
Menedżer we współczesnej organizacji
Menedżer w organizacji holistycznej
Organizacja ucząca się
Metody i narzędzia zarządzania
Samodoskonalenie menedżerów
Warsztat I narzędzia pracy współczesnego menedżera

Zarządzanie informacją i  bezpieczeństwem informacji

8

Poziomy zarządzania informacją
Przestrzeń PZI
Potrzeby informacyjne, luka informacyjna
Zarządzanie spójnością informacyjną
Tajność i poufność informacji
Dostęp do zasobów informacyjnych

Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing

8

Odpowiedzialność w aspekcie prawa i moralności
Podstawy i problemy etyki w świetle kodeksu etyki zawodowej służb mundurowych
Status społeczno-etyczny i misje zawodów publicznych
Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji i przeciwdziałaniu mobbingowi

Trening menedżerski

12

Decyzje menedżerskie – pojęcie i istota
Typy decyzji i ich zastosowanie
Typy grupowego podejmowania decyzji
Efekty i ograniczenia stosowanych narzędzi

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu

8

Istota inteligencji emocjonalnej
Trening świadomości emocjonalnej
Znajomość swoich emocji i samoświadomość
Wykorzystanie umiejętności wpływu - autorefleksja na temat roli przywódcy
Emocje w komunikowaniu się
Podstawy inteligencji społecznej

Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera

16

Pojęcie i istota bezpieczeństwa
Zagrożenia bezpieczeństwa
Identyfikacja zagrożeń
Źródła zagrożeń i ich charakterystyka
Przeciwdziałanie zagrożeniom
Bezpieczeństwo globalne
Charakterystyka najważniejszych jednostek powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Rola przywódcy przy identyfikacji i zwalczaniu zagrożeń

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

16

System kierowania bezpieczeństwem narodowym
System zarządzanie kryzysowego
Hierarchiczne planowanie w zarządzaniu kryzysowym
Klasyfikacja kryzysów w organizacji
Sytuacja kryzysowa i jej interpretacja
Planowanie kryzysowe w organizacji
Koncepcja działania- zakres reagowania kryzysowego
Kolejność działania kryzysowego – procedura działania
Rola przywódcy w działaniu kryzysowym

Kierowanie zespołem

16

System kierowania bezpieczeństwem narodowym
System zarządzanie kryzysowego
Hierarchiczne planowanie w zarządzaniu kryzysowym
Klasyfikacja kryzysów w organizacji
Sytuacja kryzysowa i jej interpretacja
Planowanie kryzysowe w organizacji
Koncepcja działania- zakres reagowania kryzysowego
Kolejność działania kryzysowego – procedura działania
Rola przywódcy w działaniu kryzysowym

RAZEM:

180