PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy zarządzania energią

16

rola i kompetencje Managera ds. energii
struktura, funkcjonowanie i rola działów technicznych i utrzymania ruchu
zarządzanie procesami
zarządzanie projektami
zarządzanie personelem

Efektywność energetyczna w świetle polskich i unijnych wymagań prawnych

8

dyrektywy unijne dotyczące efektywności energetycznej
stan prawny w Polsce w zakresie efektywności energetycznej
dostosowanie polskiego prawa do wymagań unijnych

Źródła i nośniki danych

16

nośniki energii pierwotnej: paliwa stałe, paliwa płynne i gazowe, biomasa
energia elektryczna: energia cieplna i chłód
sprężone powietrze
odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
świadectwa pochodzenia

Audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa

16

zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej
przegląd energetyczny według normy ISO 50001:2018
przegląd energetyczny w ramach systemu EMAS

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018

24

wymagania normy ISO 50001:2018
auditowanie Systemu Zarządzania Energią

Mechanizm białych certyfikatów. Audyty efektywności energetycznej – zasady sporządzania

24

system białych certyfikatów aktualny stan prawny - zasady funkcjonowania, wymagana dokumentacja, wykorzystanie/ sprzedaż pozyskanych świadectw efektywności energetycznej
zasady, zakres i sposób sporządzania Audytów efektywności energetycznej. Metoda uproszczona, metoda bilansowa.
przygotowanie i omówienie przykładowych audytów efektywności energetycznej dla wybranych obszarów przedsięwzięć.
audyty potwierdzające osiągnięcie oszczędności
zawiadomienia o zakończeniu przedsięwzięcia – zasady sporządzania, przykłady.
świadectwa efektywności energetycznej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018

8

etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy ISO 50001
analiza luk w stosunku do wymagań normy ISO 50001
integracja Systemu Zarządzania Energią z istniejącymi w organizacji systemami zarządzania
dokumentacja w Systemie Zarządzania Energią wg ISO 50001

Optymalizacja energetyczba procesów

16

pozyskiwanie i analiza danych energetycznych
efektywność energetyczna procesów i urządzeń
modelowanie i prognozowanie zużycia energii
wyznaczanie celów, zadań i planowanie projektów optymalizacyjnych
smart metering

Ekonomiczne aspekty zarządzania energią i ocena opłacalności inwestycji

16

podstawy ekonomiki zasobów
podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych (SPBP, DPBP, IRR, NPV)
ocena efektywności ekonomicznej inwestycji nieprodukcyjnych
zielone inwestycje
montaż finansowy inwestycji
formuła ESCO
dofinansowania programowe

Ekologia w zarządzaniu energią

8

wpływ poprawy efektywności energetycznej na emisję i produkcję odpadów
efekty ekologiczne inwestycji
funkcjonowanie systemu handlu emisjami CO2
zarządzanie śladem węglowym wg. ISO 14064, PAS 2050
zarządzanie adaptacją do zmian klimatu wg. ISO 14090

Audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

30

zasady sporządzania Audytu energetycznego budynku
zasady sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła
ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
ocena systemu wentylacji i klimatyzacji
metodyka obliczeń.

RAZEM:

182