PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Prawo lotnicze

16

regulacje dotyczące lotnictwa (ICAO, EASA, prawo krajowe)
szczegółowe wymagania techniczne – podstawa zapewnienia jakości/zgodności i bezpieczeństwa
wymagania przemysłowe wojskowych nadzorów lotniczych (EMAR-y)
szczegółowe podejście do przemysłowych przepisów UE (Part 21, Part 145)

Cele i struktura Safety Management System (SMS)

8

historia bezpieczeństwa i SMS
historyczna rola jakości i wdrażanie aktywnego bezpieczeństwa
analiza przypadków
definicje i pojęcia w SMS
struktura SMS
polityka bezpieczeństwa i cele bezpieczeństwa

Zarządzanie zagrożeniem i bezpieczeństwem

16

podstawy i strategie SMS
identyfikacja zagrożeń
ocena i łagodzenie zagrożeń
wybór/budowa macierzy zagrożeń i skalowanie
tworzenie bazy danych
zarządzanie bezpieczeństwem
współczynniki bezpieczeństwa (SPI)
planowanie bezpieczeństwa
działanie grup zarządzania bezpieczeństwem (SRB i SAG)
przedstawiciele zespołu bezpieczeństwa (focal point/local SMS representative)

Polityka i promocja bezpieczeństwa

12

polityka bezpieczeństwa
kultura organizacyjna
kultura bezpieczeństwa
Just Culture
szkolenia
promocja bezpieczeństwa: tablica informacyjna/internet/biuletyny
promocja bezpieczeństwa - PR OUT and PR IN

Procedury, dokumentacja i środowisko operacyjne SMS

12

raportowanie
jakość/zgodność (współpraca bieżąca)
zarządzanie zmianą
promocja bezpieczeństwa
komunikacja na poziomie procedur
zgłaszanie i badanie zdarzeń i wypadków
plany awaryjne (ERP)
zarządzanie kryzysowe
ocena kompetencji
zarządzanie ciągłością działania biznesowego
organizacja lotnicza w środowisku innych organizacji lotniczych

Zarządzanie procesami

12

zarządzanie procesowe
diagram Żółwia, SIPOC
notyfikacja BPMN (Business Process Model and Notation )

Systemy jakości w lotnictwie

20

normy ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 31000
normy branżowe AS 9100
integracja systemów jakości

Wybrane narzędzia jakości

16

Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA)
Proces Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP)
Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów (APQP)
First Article Inspection (FAI)
Analiza Systemu Pomiarowego MSA
Raport 8D

Audyty w lotnictwie

16

zasady audytowania
kwalifikacje audytorów
przygotowanie audytów
przeprowadzenie audytów
działania zapobiegawcze i korygujące

Czynnik ludzki w lotnictwie

24

czynnik ludzki w obsłudze technicznej statków powietrznych
błędy ludzkie
możliwości i ograniczenia człowieka
środowisko i warunki pracy
profesjonalizm pracy
praca zespołowa
czynniki organizacyjne
zarządzanie czynnikiem ludzkim

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

8

podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa IT
elementy „białego wywiadu"
skanowanie sieci i wykrywanie szczegółów dotyczących systemów operacyjnych i uruchomionych usług
wyszukiwanie i analiza podatności
przełamywania zabezpieczeń systemów i urządzeń
bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych i łamanie haseł
socjotechniki w praktyce ataków socjotechnicznych
podsumowanie dot. najnowszych praktyk dot. zabezpieczania infrastruktury it i stosowanych narzędzi
ocena realnego stopnia bezpieczeństwa cybernetycznego przedsiębiorstwa

Zarządzanie zrownoważonym rozwojem

8

cele zrównoważonego rozwoju
zmiany środowiskowe
zrównoważone łańcuchy dostaw
nowe technologie i modele biznesowe

Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością

12

przywództwo
zarządzanie zespołem
asertywność czy mobbing – dylematy zarządcze
kwestie społeczne i kulturowe w zarządzaniu
zarządzanie zmianą

RAZEM:

180