PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Problemy BHP w ustawodawstwie pracy

24

Proces pracy - pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy,
Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy,
System ochrony pracy w Polsce,
Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
Certyfikacja wyrobów, maszyn i urządzeń- spełnianie wymagań bezpieczeństwa,
Wypadki przy pracy - przyczyny postępowania i skutki,
Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki.

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

20

Przedmiot i zakres badań ergonomii,
Człowiek w procesie pracy:
człowiek jako podmiot działalności,
mechanizmy warunkujące aktywność człowieka,
patologia pracy,
istota pracy fizycznej i umysłowej (wypadek energetyczny w procesie pracy, fizjologiczna krzywa pracy, rola centralnego układy nerwowego w procesie pracy, mierniki obciążenia fizycznego i psychicznego w pracy,
istota układu człowiek – maszyna – otoczenie (czynniki wpływające na jakość układu, ocena niezawodności układu).
Zagrożenia człowieka w procesie pracy:
wypadki przy pracy (determinanty zdarzeń wypadkowych, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków, ocena ryzyka zawodowego, ekonomiczne aspekty ograniczania ryzyka),
niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem oraz warunkami pracy (fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz neuropsychologiczne zagrożenia człowieka).
Kształtowanie warunków pracy:
czynniki ergonomiczne w projektowaniu (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów, itp.),
czynniki ergonomiczne w organizacji pracy (metody badania procesu i stanowiska pracy, kompleksowa ocena warunków pracy),
ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń,
usprawnienie warunków pracy.

Organizacja bezpiecznej pracy

8

Ochrona pracy kobiet,
Profilaktyczna ochrona zdrowia i badania lekarskie pracowników,
Zatrudnienie młodocianych,
Kontrola inspekcji pracy w zakładzie,
Działalność nadzorcza inspektora pracy,
Postępowanie wykroczeniowe inspektora pracy,
Szkolenia w dziedzinie BHP,
Ocena ryzyka zawodowego,
Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy,
Instrukcje BHP,
Środki ochrony indywidualnej,
Opodatkowanie świadczeń wynikających z przepisów BHP,
Pomieszczenia pracy oraz maszyny,
BHP w różnych gałęziach pracy,
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników

12

Przedmiot i zakres badań psychologii pracy,
Mechanizmy wyzwalania aktywności człowieka w pracy,
Niezawodność człowieka w pracy (opisywana m.in. wskaźnikami: bezbłędności, gotowości, restytucji, aktualności)
Podejmowanie ryzyka jako ucieczka przed stratami,
Źródła błędów człowieka w pracy ( m. in. ograniczenia w mózgu, ograniczenia w przetwarzaniu informacji, funkcjonowanie podstawowych subsystemów uwagi w percepcji wzrokowej, błędna percepcja i ewaluacja sytuacji ryzykownych ),
Taksonomia sytuacji pracy,
Dostosowanie adekwatnych procedur działania do kontekstu sytuacji trudnych w pracy.

Metodyka pracy służb BHP

12

Działalność kontrolna służb BHP,
Dokumentowanie ustaleń faktycznych,
Stosowanie środków pokontrolnych,
Udział w określonych przepisami Kodeksu Pracy postępowaniach,
Stosowanie w praktyce różnych form sygnalizacji, współpraca ze społecznymi organami kontroli oraz organami państwowymi,
Prowadzenie określonych form postępowania dowodowego.

Zasady udzielania pierwszej pomocy

8

Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych,
Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych,
Zachłyśnięcie – ciało obce w krtani lub tchawicy,
Krwotok,
Omdlenie,
Porażenie prądem.

Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

6

Istota bezpieczeństwa przeciwpożarowego a środowisko pracy,
Określenie stref pożarowych, stref zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia budynku i bezpieczeństwa pożarowego,
Warunki powstania pożaru, temperatura zapłonu i temperatura zapalenia,
Zagrożenie pożarowe zakładów pracy,
Warunki prawidłowej ewakuacji ludzi,
Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji

16

Audit systemu zarządzania,
Cele auditu jakości,
Rodzaje auditów (audit wewnętrzny i zewnętrzny),
Uczestnicy auditu (audytorzy, klienci, audytowani),
Zasada pracy audytora,
Specyficzne aspekty audytorowania systemu zarządzania BHP,
Fazy auditu,
Zarządzanie audytami

Komputerowa ocena ryzyka zawodowego

8

Zapoznanie z przykładowym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym ocenę ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk pracy.
Przykładowe szacowanie ryzyka metodą PN-N-18002.
Przykładowe szacowanie ryzyka metodą Risk Score.
Tworzenie stanowiskowej karty oceny ryzyka.
Tworzenie szczegółowej karty oceny ryzyka.

Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie

8

Istota bezpieczeństwa informacji,
Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa informacji,
Metody nieuprawnionego uzyskiwania informacji z organizacji,
Zachowania potencjalnie niebezpieczne,
Zachowania mogące ograniczyć ryzyko wycieku informacji z organizacji,
Metody wykrywania i zapobiegania atakom na informację chronioną.

Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych

16

Podstawowe pojęcia dydaktyki ogólnej i szczegółowej
Podmioty, procesy i współczynniki procesu oddziaływań dydaktycznych
Diagnostyka dydaktyczna
Specyfika komunikacji w dydaktyce
Treści programowe szkoleń wstępnych i okresowych
Komponenty indywidualnego stylu prowadzenia szkoleń (wiedza i doświadczenie wykładowcy, osobowość, jakość komunikacji interpersonalnej, motywacja i nastawienie wykładowcy, obraz idealnego wykładowcy, elementy materialne wizerunku wykładowcy, technologia dydaktyczna)
Sposoby doskonalenia warsztatu pracy wykładowcy
Projekt - praca w grupie: 8h

Zarządzanie ryzykiem zawodowym

24

System zarządzania bezpieczeństwem pracy i jego struktura,
Natura ryzyka i jego akceptowalność,
Rodzaje ryzyka,
Kryteria bezpieczeństwa,
Wieloaspektowa istota ryzyka w systemie człowiek- maszyna- otoczenie,
Analiza niezawodności człowieka w układzie człowiek- maszyna – otoczenie,
Zarządzanie ryzykami jako proces badający zagrożenia w pracy (ogniwa zarządzania ryzykiem, analiza ryzyka, metody analizy ryzyka),
Proaktywne i reaktywne zarządzanie ryzykiem,
Oceny poziomu ryzyka zawodowego (twarde i miękkie metody oceny ryzyka),
Makromodele w analizie ryzyka.

Zarządzanie budynkiem

8

Dokumenty wymagane przy przejmowaniu budynku
Właściciel, zarządca, użytkownik
Prowadzenie książki obiektu budowalnego,
Kontrole bezpieczeństwa obiektu budowlanego,
Roboty budowlane (remontowe w obiekcie),
Bieżące kontrole kotłów i instalacji zgodne z obowiązującymi wymogami.

Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń

12

Układ człowiek-maszyna-otoczenie
Rodzaje maszyn i ich eksploatacja
Urządzenia wskaźnikowe i sterownicze maszyn
Podstawy prawne dostosowania maszyn do wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Użytkowanie maszyn- ich instalowanie ( maszyny ruchome, o napędzie spalinowym, podnoszenie ładunków, podnoszenie osób, drabiny, rusztowania…)
Wymagania minimalne dla elementów sterowniczych, osłon, środków odgradzających i dystansujących, oznakowanie, instrukcje
Analiza zagrożeń dla wybranych maszyn
Redukcja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn
Obowiązki pracodawcy w zakresie użytkowania maszyn

RAZEM:

182