PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Prawo cywilne

8

Umowy w transporcie drogowym
Odszkodowania w transporcie drogowym
Regulacje konwencji CMR

Prawo handlowe

8

Działalność gospodarcza
Spółka cywilna
Spółki osobowe

Prawo socjalne

8

Rola i funkcje instytucji społecznych związanych z transportem drogowym
Obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników
Przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego

Prawo podatkowe

8

Podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych
Podatek od pojazdów silnikowych
Podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury
Podatek dochodowy

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

8

Opracowanie budżetu
Bilans i rachunek zysków i strat
Szacowanie rentowności przedsiębiorstwa
Zakładanie działalności gospodarczej w branży TSL

Dostęp do rynku

12

Przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy
Dokumentacja dotycząca zakładania przedsiębiorstwa transportowego i jego funkcjonowania
Organizacja rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

12

Wymiary i masa pojazdów w Unii Europejskiej
Wybór pojazdu
Homologacja, rejestracja oraz przegląd techniczny pojazdów

Bezpieczeństwo drogowe

12

Kwalifikacje kierowców
Przepisy ruchu drogowego dotyczące zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich
Instrukcje dla kierowców

Infrastruktura logistyczna

8

Infrastruktura wybranych gałęzi transportu ładunków.
Analiza rynku TSL.
Infrastruktura magazynów i terminali.
Infrastruktura systemów automatycznej identyfikacji.
Systemy IT w spedycji, transporcie i logistyce przedsiębiorstw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw w zasięgu międzynarodowym

16

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.
Pojęcie i zakres SCM.
Czynniki determinujące rozwój łańcuchów dostaw.
Efektywny, zwinny i elastyczny łańcuch dostaw.
Instrumentarium zarządzania łańcuchem dostaw.

Negocjacje handlowe w logistyce

8

Proces przygotowania negocjacji.
Otwarcie i prowadzenie negocjacji przy wykorzystaniu poszczególnych taktyk i technik negocjacyjnych w relacji: zleceniodawca-spedytor/przewoźnik

Ubezpieczenia w transporcie

4

Odpowiedzialność cywilna komunikacyjna
Odpowiedzialność wypadkowa.
Ubezpieczenia cargo (przewoźnika).

Organizacja transportu morskiego, kolejowego i lotniczego

12

Charakterystyka i specyfika gałęzi transportu
Dokumentacja w transporcie morskim, kolejowym i lotniczym
Ceny, taryfy, podatki i opłaty w transporcie morskim, kolejowym i lotniczym
Organizowanie transportów
Budowanie łańcuchów dostaw w oparciu o w/w gałęzi transportowe,
Wymagania prawne w przewozie towarów w/w gałęziach
Reguły INCOTERMS 2020

Normy, przepisy i procedury celne

8

Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej, Unia Celna.
Zasady obrotu celnego z Państwami Trzecimi.
Przepisy unijnego oraz krajowego prawa celnego w zakresie procedur celnych związanych z zabezpieczeniem kwoty długu celnego.

Zarządzanie procesami transportowymi

8

Projektowanie wybranego procesu transportowego z uwzględnieniem kilku możliwych scenariuszy
Projektowanie struktury organizacyjnej, podział obowiązków i zakresu odpowiedzialności w ramach procesu
Ocena ryzyka w procesach transportowych
Formy kontroli w procesach transportowych
Dokumentacja procesowa

Zarządzanie flotą

20

Czas pracy kierowców
Dokumentacja w transporcie drogowym
Kontrola transportu drogowego, system monitorowania SENT
Transport towarów ponadgabarytowych
Transport towarów niebezpiecznych, green list

Efektywna obsługa klienta

20

Obsługa klienta jako proces tworzenia wartości logistycznej.
Problemy pomiaru poziomu obsługi klienta: trudności i wyzwania pomiaru kosztów logistyczno-marketingowej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
Metody oceny efektów logistyczno-marketingowej obsługi klienta.
Typy klientów, trudny klient, sytuacje konfliktowe.

RAZEM:

176