PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Metody wytwórcze oprogramowania

8

Cykl życia projektu IT.
Metodyki wytwarzania oprogramowania.
Analiza i specyfikacja wymagań w metodykach klasycznych.
Charakterystyka lekkich metodyk wytwórczych.
Role i zadania w zespołach wytwarzających oprogramowanie

Wprowadzenie do testowania oprogramowania

16

Proces testowania oprogramowania, kluczowe pojęcia.
Poziomy i rodzaje testów oprogramowania.
Metoda czarnej skrzynki.
Metoda białej skrzynki.
Weryfikacja i walidacja oprogramowania.

Rola testera oprogramowania w realizacji projektów oprogramowania

12

Statyczne techniki testowania.
Testy w zespołach pracujących w oparciu o zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.
Zaangażowanie testera w projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i serwisowaniu oprogramowania.

Planowanie testowania oprogramowania

12

Dobór rodzajów testów do metodyki wytwarzania oprogramowania
Definicja zakresu i sposobu realizacji testów.
Projektowanie testów.
Harmonogramowanie testów.
Czynniki ryzyka w testowaniu.
Doskonalenie procesu testowania

Organizacja środowiska testowania oprogramowania

24

(w tym 8h projektów)

Narzędzia wspierające pracę zespołów projektujących, wytwarzających, wdrażających i serwisujących oprogramowanie.
Praca z repozytorium kodu.
Maszyny fizyczne i wirtualne w testach oprogramowania.

Podstawy cyberbezpieczeństwa

8

Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Budowa i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w zakresie testowanych rozwiązań.
Zarządzanie dostępem do danych i przepływem informacji.
Bezpieczne metody autoryzacji użytkownika, schematy autoryzacji, klucze sprzętowe, autoryzacja w oparciu o biometrię behawioralną.
Eliminowanie skutków oraz profilaktyka zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych polegających na nieuprawnionym dostępie do danych lub ich zniszczeniu.
Zasady działania infrastruktury klucza publicznego, podpis elektroniczny, protokoły szyfrujące.
Bezpieczeństwo przechowywania danych na nośnikach, bezpieczne kanały komunikacyjne, szyfrowanie end to end.

Automatyzacja testów

53

(w tym 16h projektów)

Idea prowadzenia testów aplikacji mobilnych.
Konfiguracja testów automatycznych.
Przygotowanie scenariuszy testów automatycznych i prowadzenie testów.
Automatyzacja testów dla realizacji testów wydajnościowych i bezpieczeństwa oprogramowania.
Wizyta studyjna (5h) w siedzibie firmy SoftSystem

Testowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych

20

(w tym 12h projektów)

Specyfika prowadzenia testów aplikacji mobilnych.
Środowisko testowania aplikacji dla urządzeń mobilnych.
Wytyczne i dobre praktyki prowadzenia testów aplikacji dla urządzeń mobilnych

Dobre praktyki w testowaniu oprogramowania

16

(w tym 8h projektów)

Prowadzenie testów i dokumentacja.
Śledzenie i dokumentacja zmian.
Śledzenie błędów i raportowanie.
Testowanie w środowisku rozproszonym.

Wybrane elementy zarządzania w projektach IT

24

Kluczowe wskaźniki efektywności w projektach IT.
Jakość w projektach IT.
Ryzyko w projektach IT.
Zarządzanie zmianą.
Ścieżka kariery zawodowej testera oprogramowania.

Testerzy w zespołach roboczych

12

Zespołowość w projektach IT
Rozszerzona odpowiedzialność testera wobec interesariuszy projektu
Motywowanie.
Ustalanie i komunikowanie celów.
Efektywna komunikacja w zespole.
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
Rozwiązywanie konfliktów.

RAZEM:

205