PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

80

Podstawy prawa zobowiązań
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Źródła informacji o nieruchomościach
Systemy geoinformacyjne
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
Ochrona danych osobowych
Zamówienia publiczne

Podstawy wiedzy ekonomicznej

48

Część ogólna prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy ekonomii
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Podstawy matematyki finansowej
Elementy finansów i bankowości
Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji
Podstawy statystyki i ekonometrii
Elementy rachunkowości

Podstawy budownictwa

30

Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
Przegląd technologii w budownictwie
Proces inwestycyjny w budownictwie
Ocena stanu technicznego budynków
Podstawy kosztorysowania

Rzeczoznawstwo majątkowe

122

Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
Zasady dobrej praktyki
Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych
Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
Podstawy wyceny przedsiębiorstw
Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości
Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
Koncepcje wyceny nieruchomosci na świecie

Seminarium dyplomowe i egzamin

10

Przygotowanie pisemnej pracy seminaryjnej pod kierunkiem promotora.

RAZEM:

290