PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Istota rachunkowości

6

Źródła prawa w rachunkowości.
Rachunkowość jako część systemu informacyjnego jednostki.
Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości.
Majątek przedsiębiorstwa, istota i klasyfikacja aktywów.
Źródła finansowania majątku, istota i klasyfikacja pasywów.
Bilans jako element sprawozdania finansowego: forma i treść i zasady sporządzania bilansu.
Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku przedsiębiorstwa: operacje bilansowe, operacje wynikowe.
Dokumentacja operacji gospodarczych, istota i klasyfikacja dowodów księgowych.

Zasady ewidencji gospodarczej na kontach i wynik działalności gospodarczej

12

Pojęcie, budowa i rodzaje kont.
Zasady funkcjonowania kont bilansowych.
Zasada podwójnego zapisu.
Zestawienie obrotów i sald.
Księgi rachunkowe, pojęcie i struktura ksiąg.
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Podział poziomy kont, zasady funkcjonowania kont analitycznych.
Podział pionowy kont, zasady funkcjonowania kont głównych i korygujących.
Zasady funkcjonowania kont wynikowych, operacje wynikowe.
Kategorie kształtujące wynik finansowy.
Przychody i koszty działalności operacyjnej, handlowej, produkcyjnej, usługowej.
Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
Przychody i koszty finansowe.
Straty i zyski nadzwyczajne.
Procedura ustalania wyniki finansowego oraz prezentacja w sprawozdaniu rachunek zysków i strat.

Środki pieniężne

4

Aktywa pieniężne, klasyfikacja i ewidencja.
Dokumentacja obrotu pieniężnego.
Ewidencja krajowych środków pieniężnych.
Ewidencja i wycena środków pieniężnych w walutach obcych.
Ewidencja kredytów bankowych i pożyczek.
Inne środki pieniężne, klasyfikacja i ewidencja.
Inwentaryzacja środków pieniężnych, kredytów bankowych i pożyczek.

Prawo podatkowe - podatek od towarów i usług

12

Ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług.
Charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Podatnicy podatku od towarów i usług.
Moment powstania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur.
Podstawa opodatkowania i stawki podatku.
Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
Odliczenie podatku naliczonego, przesłanki i zasady jego realizacji.
Rozliczanie podatku w obrocie międzynarodowym.
Deklaracje podatkowe, informacje podsumowujące.
Zapłata i zwrot podatku.
Obowiązki rejestracyjno-ewidencyjne dotyczące podatku od towarów i usług.

Rozrachunki

12

Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.
Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, ewidencja podatku należnego i naliczonego.
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i pozostałe rozrachunki z pracownikami.
Pozostałe rozrachunki.
Odpisy aktualizujące należności.
Inwentaryzacja rozrachunków.

Obrót materiałowy i towarowy

12

Charakterystyka oraz znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej.
Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego.
Bieżąca wycena materiałów i towarów oraz rozliczenie zakupu.
Ewidencja księgowa obrotu materiałowego: zakup, zużycie, sprzedaż.
Ewidencja księgowa obrotu towarowego: zakup, sprzedaż.
Ewidencja analityczna obrotu materiałowego i towarowego.
Bilansowa wycena materiałów i towarów.
Inwentaryzacja materiałów i towarów.

Aktywa trwałe

12

Środki trwałe: klasyfikacja, ustalanie wartości początkowej, amortyzacja, remont, ulepszenie, wycofanie z używania.
Środki trwałe w budowie.
Wartości niematerialne i prawne.
Dotacje do środków trwałych i wartości niematerialnych.
Inwestycje długoterminowe.
Inwentaryzacja aktywów trwałych.
Wycena na dzień bilansowy i prezentacja w sprawozdaniu.

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

6

Rodzaje wynagrodzeń oraz udokumentowanie.
Lista płac wynagrodzeń.
Narzuty na wynagrodzenia – umowa o pracę.
Narzuty na wynagrodzenia – inne umowy cywilnoprawne.
Ewidencja wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: zasady tworzenia, dokumentacja, ewidencja świadczeń z funduszu.

Prawo ubezpieczeń społecznych

6

Podstawowe definicje z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustalanie składek od umów cywilnoprawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników.
Obowiązki dokumentacyjne w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Zasady i terminy rozliczeń z ZUS.

Zastosowanie systemów informatycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych

16

Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych w programie
Symfonia Finanse i Księgowość.
Obrót towarów i usług w programie Symfonia Handel.
Ewidencja środków trwałych w programie Symfonia Środki Trwałe.
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w programie
Symfonia Kadry i Płace.

Prawo podatkowe - jednostka gospodarcza jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń

6

Podstawowe definicje podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zasady opodatkowania dochodów ze stosunku pracy.
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników (w tym świadczeń nieodpłatnych).
Obowiązki dokumentacyjne płatnika podatku: informacje, deklaracje.
Zasady i terminy rozliczeń podatku.

Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej

12

Wprowadzenie do rachunku kosztów.
Zakres oraz klasyfikacja kosztów.
Ewidencyjne warianty rachunku kosztów.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Koszt wytworzenia produktu.
Etapy rozliczania kosztów działalności wytwórczej.
Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczenie.

Zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej

12

Istota i metody kalkulacji.
Dobór metod kalkulacji kosztu wytworzenia produktów.
Kalkulacja podziałowa prosta i współczynnikowa.
Kalkulacja doliczeniowa.
Ewidencja przyjęcia wyrobów gotowych i wycena produkcji niezakończonej.

Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem

12

Dokumentowanie sprzedaży – faktury VAT.
Ewidencja przychodów ze sprzedaży wyrobów w jednostce produkcyjnej.
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych.
Przychody ze sprzedaży usług w jednostce prowadzącej działalność usługową.
Ewidencja zwrotu wyrobów gotowych przez kontrahentów – reklamacje.
Przekazanie wyrobów gotowych do sklepów firmowych, ewidencja i rozliczenie odchyleń.
Wycena na dzień bilansowy oraz Inwentaryzacja produktów.
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych.
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Ustalanie wyniku finansowego

6

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego zgodnie z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat.
Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego zgodnie z porównawczym rachunkiem zysków i strat.
Zmiana stanu produktów i krąg kosztów oraz ewidencja obrotów wewnętrznych.
Prezentacja wyniku finansowego w rachunku zysków I strat w wariancie kalkulacyjnym I porównawczym.

Prawo podatkowe - podatek dochodowy w działalności gospodarczej

8

Podmiot i przedmiot opodatkowania, rok podatkowy.
Zasady ogólne ustalania wyniku podatkowego.
Przychody podatkowe, moment uzyskania przychodu, zasady korygowania przychodów.
Koszty uzyskania przychodów: moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Dochody wolne od podatku – zwolnienia przedmiotowe.
Odliczenia od dochodu.
Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa.
Podatek od dywidend.
Wpłaty zaliczek podatku, zasady ogólne i uproszczenia.
Zeznanie roczne CIT 8.

Kapitał własny

6

Kapitał (fundusz ) podstawowy.
Kapitał (fundusz) zapasowy.
Kapitał z aktualizacji i pozostałe kapitały własne.
Rozliczanie wyniku finansowego.

Prawo gospodarcze

6

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Kodeks spółek handlowych.
Prawo cywilne w działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe

8

Format i elementy sprawozdania finansowego jednostki.
Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego.
Bilans – sprawozdanie z sytuacji finansowej, zasady wyceny oraz prezentacja aktywów i pasywów.
Rachunek Zysków i Strat; przychody i koszty; zakres ujawnień w sprawozdaniu.
Rachunek przepływów pieniężnych; metody sporządzania i treść ekonomiczna sprawozdania.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym; zawartość sprawozdania.
Informacja dodatkowa, w tym: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz, Pozostałe informacje i objaśnienia; format i treść sprawozdania.

RAZEM:

174