PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zajęcia integracyjne

4

Gry i zabawy wymagające współpracy zespołowej
Integracja grupy

Zarządzanie strategiczne i taktyczne

12

Zarządzanie – rys historyczny
Strategia w zarządzaniu – ustalanie wizji, misji i wartości w organizacji biznesowej
Umiejętności taktyczne menedżera – ustalanie celów i planów działań,
Angażowanie pracowników do realizacji zadań – praca z motywacją zewnętrzną i wewnętrzną członków zespołu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

16

Metody analizy pracy i zarządzania pracą
Rozwój osobisty i karier zawodowych
Motywacja pracy
Racjonalizacja zatrudnienia
Pozyskiwanie pracowników
Metodologia oceny pracowników
Liderzy
Style kierowania

Współczesne koncepcje zarządzania firmą

16

Zarządzanie przez przewagę konkurencyjną
Zarządzanie przez jakość, ISO, TQM
Kanban, Kaizen, ucząca się i doskonaląca się organizacja
Zamysł strategiczny i zarządzanie strategiczne
Budowa łańcucha wartości organizacji
Metodyka strategicznej karty wyników
Zarządzanie strategią finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie informacją i komunikacją

16

Funkcja informacyjno-komunikacyjna organizacji gospodarczej
Informacje w procesie podejmowania decyzji
Podstawy diagnostyki zarządzania informacją
Formy i metody komunikowania w organizacji
Aktualne tendencje w zarządzaniu informacją i komunikacji w organizacji

Sprzedaż i negocjacje

12

Problemy w komunikacji i sposoby ich niwelowania
Sposoby przygotowania produktu/usługi do sprzedaży (metoda HEKSAGON)
Technika negocjacyjna win-win
Przygotowanie strategii negocjacyjnej

Kierowanie zespołami ludzkimi w międzynarodowym środowisku

8

Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
Różnice kulturowe w zarządzaniu.
Efektywne zarządzanie zespołem wielokulturowym
Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
Przyczyny, uwarunkowania i skutki zjawiska mobbingu

Prawne aspekty działalności gospodarczej i zarządzania personelem

8

Zawieranie umów: sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło
Formy zabezpieczania należytego wykonania umów: hipoteka, poręczenie, zastaw
Wybrane klauzule umowne: zadatek, zaliczka, kara umowna, odstępne, prawo odstąpienia
Prawne aspekty zarządzania personelem
Źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę
Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
Zakaz konkurencji, odpowiedzialność pracownicza
Czas pracy - urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych
Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy

Szkolenie akredytowane Change Management Foundation

24

Zmiana a osoba
Zmiana a organizacja
Angażowanie interesariuszy i komunikacja
Zmiana w praktyce

E-marketing i e-biznes

8

Internet jako medium reklamy (formy i rodzaje reklam, modele rozliczeń w internecie, Adwords, remarketing)
Współpraca z agencjami reklamowymi
Strona internetowa jako element marketingu - stworzenie strony internetowej w środowisku WORDPRESS
E-mail marketing – tworzenie profesjonalnych wiadomości e-mail, budowanie baz adresowych, analiza skuteczności

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

16

Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
Analiza płynności, rentowności, zadłużenia przedsiębiorstwa
Zdolność do obsługi długu i zdolność kredytowa
Analiza sprawności gospodarowania przedsiębiorstwa
Ocena zagrożenia upadłością i syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Analiza przepływów pieniężnych
Analiza break – even point
Analiza efektywności projektów inwestycyjnych

Analityka biznesowa

16

Wprowadzenie do analityki biznesowej
Analiza danych za pomocą tabel
Wprowadzenie do tabel przestawnych
Dostosowywanie tabel przestawnych
Obliczenia w tabelach przestawnych
Wizualizacja danych zawartych w tabelach przestawnych

Gra decyzyjna (Marketplace)

12

Omówienie teorii gier i historii gier decyzyjnych i strategicznych
Omówienie scenariusza symulacji
Ustalenie zakresu obowiązków członków zespołu
Przeprowadzenie analizy szans rynkowych
Sporządzenie biznes planu
Prezentacje zespołów

Praktyka kierowania zespołem

12

Kompetencje menedżerskie w zmiennych sytuacjach biznesowych
Narzędzia wpływu na osiąganie wyników w zespole - feedback i rozmowa zarządcza
Elementy coachingu w praktyce menedżerskiej
Case study – umiejętności menedżera w nowym środowisku pracy

RAZEM:

180