PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Branża TSL na świecie

16

Informacja, system informacyjny i system informatyczny w zarządzaniu logistyką
Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką
System zarządzania łańcuchem dostaw (systemy typu SCM, CPFR, VMI, SMI, SCOR)
Elektroniczna wymiana danych (systemy EDI, WEB-EDI, elementy języka XML)
Systemy automatycznej identyfikacji (systemy GS1, RFID itd.). Kody kreskowe, QR, Etykieta logistyczna
System nawigacji satelitarnej GPS i nowoczesne metody zarządzania transportem
Planowanie potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych z zastosowaniem systemów ERP, DRP, MRP, MSP.
E-Logistyka.
Technologia Blockchain i jej wpływ na logistykę.

Podstawy kierowania

12

Elementy motywacji w zarzadzaniu zespołem

Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna - różnice i ich zastosowanie w sytuacjach biznesowych

Zasady stosowania feedbacku

Rozmowy zarządcze menedzera z pracownikami

Stosowanie pytań w rozmowach zarządczych

Schematy pozwalające na porządkowanie zadań w organizacji biznesowej

Zarządzanie procesami biznesowymi

16

Istota łańcucha wartości, mapowanie wartości
Trade-offs w łańcuchach dostaw
Wpływ zmienności popytu na łańcuch dostaw
Lean i kaizen w łańcuchu dostaw
Systemy zarządzania jakością
Przetwarzanie danych w łańcuchu dostaw
Modele referencyjne procesów
Metody i techniki rozwiązywania problemów w procesach
KPI’s w łańcuchach dostaw – wybór i zastosowanie
Oprogramowanie wspierające zarządzanie procesami

Zarządzanie zmianą i projektami

16

Definiowanie zakresu i celów projektu
Cykl życia i ryzyka projektu
Tworzenie i optymalizowanie struktury organizacyjnej projektu
Zastosowanie metod zarządzania projektem
Budżetowanie projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Dokumentowanie projektu

Zarządzanie obsługą klienta

12

Serwis logistyczny, polityka i procedury obsługi klienta
Komunikacja z klientem
CRM
KPI’s do pomiaru obsługi klienta
Organizacja obsługi klienta w firmie
Systemy informatyczne wspierające obsługę klienta

Modele łańcuchów dostaw

16

Łańcuch dostaw a logistyka, wpływ zarządzania łańcuchem dostaw na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej,
Modele relacji i kooperacji w łańcuchach dostaw, ECR, JIT, VMI,
Ocena barier utrudniających przepływy w łańcuchu dostaw,
Analiza strategiczna i cykl życia łańcucha dostaw,
Model referencyjny łańcucha dostaw,
Prognozowanie popytu w łańcuchu dostaw – przegląd i ocena wybranych modeli,
Mapowanie łańcucha dostaw, przegląd konfiguracji: MTS, ATO, MTO, ETO,
Mechanizm efektu byczego bicza,
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,
Zarządzanie czasem realizacji (lead time) i jego wpływ na ciągłość przepływu w łańcuchu dostaw,
Rachunek kosztów w łańcuchu dostaw,
Identyfikacja podstawowych ról informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw.

Zaopatrzenie i zakupy

16

Ocena środowisk związanych z zaopatrzeniem,
Przegląd strategii zakupów, outsourcing, insourcing, grupy zakupowe,
Cele zaopatrzenia i uszczegóławianie zapotrzebowania materiałowego,
Identyfikacja źródeł materiałowych, wybór i ocena dostawców,
Kryteria ustalania wielkości zamówienia,
Przygotowanie planów dostawy, proces zamawiania,
Procedury zamawiania, odbioru i dostawy,
Dokumentacja związana z zamawianiem i dostawą,
Procedury pomiaru i kontrolowania działań i związanych z zaopatrzeniem,
Ocena i poprawa działań dostawców, modele rozwoju dostawców,
Zarządzanie ryzykiem związanym z zaopatrzeniem,
Zarządzanie logistyką zwrotną,
Weryfikacja działań związanych z zaopatrzeniem z wykorzystaniem odpowiednich pomiarów,
Rachunek kosztów zaopatrzenia,
Określenie zastosowań IT dla zaopatrzenia i zakupów,
Modele doskonalenia procesu zakupów,
Organizacja procesu zakupów w przedsiębiorstwie.

Planowanie produkcji

16

Ocena środowiska związanego z produkcją, wpływ popytu zależnego i niezależnego na planowanie produkcji,
Cechy i wyzwania lean manufacturing dla organizacji procesu produkcji,
Cele i etapy procesu planowania produkcji,
Określanie przepustowości linii produkcyjnej,
Zasoby wymagane do produkcji, ograniczenia w dostępie do zasobów produkcyjnych,
Informacje potrzebne do planowania produkcji oraz źródła i sposoby pozyskiwania tych informacji,
Budowa planów produkcyjnych na różnych poziomach,
Procesy harmonogramowania produkcji,
Prowadzenie spisów materiałowych, uaktualnianie, analiza i weryfikacja (rekordów) list materiałowych,
Ocena zapotrzebowań materiałowych, JIT, składanie zamówień u dostawcy,
Zarządzanie procesem produkcji, zastosowanie procedur KANBAN i KAIZEN,
Pomiary, analiza i doskonalenie procesów produkcyjnych, wskaźniki wydajności,
Określanie zastosowań IT dla działań związanych z planowaniem produkcji.

Zarządzanie zapasami

16

Funkcje zapasów, argumenty za i przeciw zapasom,
Punkt rozdziału i poziom obsługi klienta a wymagania dotyczące zapasów,
Klasyfikacja zapasów,
Uzgadnianie celów działań w zakresie zapasów,
Klasyfikacja produktów w oparciu o właściwości popytu, określanie zmienność popytu i próba przewidywania błędu,
Zarządzanie ryzykiem związanym z zapasami,
Określenie popytu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania zmienności popytu.
Identyfikacja podstawowych segmentów zapasu w oparciu o analizy ABC i XYZ,
Rachunek kosztów tworzenia i utrzymania zapasów magazynowych,
Ustalenie poziomu bezpiecznego zapasu i punkty wywołujące zapas (ang. stock trigger points),
Zastosowanie systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym,
System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym,
Optymalizacja wielkości zapasu cyklicznego z wykorzystaniem różnych metod,
Zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach,
Określenie zamawianych ilości,
Weryfikacja poziomów zapasu i identyfikacja możliwości poprawy zarządzania zapasami,
Określanie zastosowań IT dla działań związanych z zarządzaniem zapasami.

Zarządzanie magazynem

16

Przegląd i ocena uwarunkowań procesu zarządzania magazynem,
Celów działań w zakresie magazynowania,
Organizacja operacji przyjęcia do magazynu.
Proces składowania - cele, ograniczenia, decyzje, optymalizacja,
Zarządzanie kompletacją, pakowaniem i wydaniami,
Operacje wysyłki,
Procedury inwentaryzacji zapasów, uaktualnianie, analiza i weryfikacja zapasu w magazynie.
Określanie i zapewnienie wymaganego wyposażenia magazynu,
Określanie zastosowania IT dla działań związanych z magazynowaniem,
Bezpieczeństwo operacji i prac magazynowych,
Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z magazynowaniem,
Zarządzanie zmianami, doskonalenie procesów magazynowych.

Zarządzanie transportem

16

Prawne wymogi dotyczące wykonywania transportu – przepisy krajowe i międzynarodowe,
Przewozy specjalistyczne; ATP łatwopsująca się żywność, ADR przewóz towarów niebezpiecznych wymagania dla kierowcy, przewoźnika, zmiany ADR 2017, doradca DGSA,
Przegląd różnych rodzajów pojazdów i przydatności do przewozu różnych typów ładunków,
Czas pracy kierowców i inne ograniczenia w transporcie drogowym,
Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Europy,
Przegląd i interpretacja reguł Incoterms 2010,
Planowanie działań w zakresie transportu, działania operacyjne związane z planowaniem transportu,
Kryteria i proces wyboru środka transportu, kiedy transport a kiedy spedycja, transport własny czy obcy,
Prawa i obowiązki uczestników procesu spedycyjnego, konwencja CMR – prawo przewozowe,
Proces i kryteria wyboru przewoźnika, weryfikacja dotycząca przejechanej trasy, sprawdzenie na podstawie danych z tachografu,
Zasady prawidłowego załadunku pojazdów i przekazywania ładunku przewoźnikowi,
Organizacja operacji związanych z załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem, sprawdzanie prawidłowości tych operacji,
Dopuszczalne naciski osi na drogę, planowanie przewozów
z uwzględnieniem ograniczeń tonażowych, przewozy ponadgabarytowe – wymagania, regulacje prawne,
Odpowiedzialność załadowcy, spedytora, zlecającego przewozy w zakresie prawidłowego załadowania pojazdu, ważenia pojazdów oraz planowania przewozów (czas pracy kierowcy),
Zarządzanie infrastrukturą transportową (pojazdy i wyposażenie dla potrzeb różnych wariantów transportu i rozładunku),
Dokumentacja związana z transportem,
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem w transporcie,
Przewóz towarów wrażliwych – obowiązek zgłaszania przewozów,
System monitorowania drogowego przewozu towarów
Kontrole drogowe, procedury, postępowania administracyjne w zakresie transportu drogowego, odwołania od decyzji, procedury odwoławcze.

Systemy informatyczne w logistyce

8

Excel w logistyce
SAP w logistyce

Zrównoważone łańcuchy dostaw

8

Zielony łańcuch dostaw, zamknięta pętla łańcucha dostaw, zwrotny łańcuch dostaw
Powiązania i zależności między pojęciami związanymi ze zrównoważonym łańcuchem dostaw
Narzędzia, wytyczne, certyfikaty wykorzystywane do kształtowania postaw społecznie odpowiedzialnych w łańcuchach dostaw
Implementacja działań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w procesach zarządzania łańcuchem dostaw
Przykłady CSR w łańcuchu dostaw
Raportowanie ESG z perspektywy łańcucha dostaw

RAZEM:

184