PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do ESG

24

 • historia, rozwój i znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • ekologiczne, społeczne i ekonomiczne podstawy zrównoważonego rozwoju
 • międzynarodowe zobowiązania i strategie UE jako kontekst organizacji
 • taksonomia UE
 • dyrektywa CSRD
 • zrównoważony rozwój w biznesie
 • zrównoważony rozwój w systemach zarządzania
 • adaptacja do zmian klimatu

Systemy zarządzania środowiskowego

24

 • wymagania ISO 14001:2015
 • wymagania EMAS
 • audyt wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego

Analiza środowiskowa

24

 • wpływ działalności biznesowej na środowisko naturalne
 • przepisy i standardy związane z ochroną środowiska
 • wymagania standardów ESRS w obszarze środowiskowym
 • analiza ryzyka i możliwości w obszarze środowiskowym
 • ślad węglowy
 • adaptacja do zmian klimatu

Analiza społeczna

24

 • wpływ działalności biznesowej na społeczeństwo
 • wymagania standardów ESRS w obszarze środowiskowym
 • analiza ryzyka i możliwości w obszarze środowiskowym
 • środowiskowa analiza cyklu życia
 • ślad węglowy przedsiębiorstwa

Analiza zarządcza

24

 • znaczenie ładu korporacyjnego w kontekście ESG
 • wymagania standardów ESRS w obszarze ładu korporacyjnego
 • role i obowiązki w obszarze ładu korporacyjnego
 • aspekt finansowy w raportowaniu ESG
 • dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego i compliance

Komunikacja i raportowanie ESG

32

 • wymagania w zakresie raportowania ESG – dyrektywa CSRD i europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS)
 • wymagania związane z polityką przedsiębiorstwa
 • analiza podwójnej istotności i należyta staranność
 • zrównoważony łańcuch dostaw
 • tworzenie, wdrażanie i ocena strategii ESG w organizacji
 • metodologia o dobre praktyki w procesie agregacji danych i opracowania raportu ESG
 • powiązania między raportowaniem ESG, a raportowaniem finansowym spółek
 • wartość komunikacji i raportowania ESG dla biznesu i społeczeństwa
 • case study
 • ćwiczenia praktyczne: mapowanie interesariuszy, identyfikacja istotnych obszarów wpływu, szans i ryzyka, opracowanie strategii ESG

Greenwashing - identyfikacja i przeciwdziałanie

16

 • Greenwashing w marketingu, reklamie i strategii marki
 • metody i narzędzia identyfikacji greenwashingu (analiza treści, analiza działań i procesów, analiza istotności i wiarygodności, analiza spójności, ocena adekwatności przekazu, estymacja konsekwencji, wskaźniki ilościowe)
 • strategie unikania greenwashingu
 • studium przypadków
 • ćwiczenia praktyczne (ocena reklam i treści marketingowych, analizy ilościowe z wykorzystaniem wskaźników TF, IDF oraz TF-IDF, MS Excel w ilościowych analizach tekstów, wykorzystanie Chat GPT w analizie sentymentu)

Kompetencje menedżera ESG

4

 • elementy etyki
 • skuteczna komunikacja
 • prowadzenie debat
 • budowanie własnej marki

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w organizacji

8


Zrównoważony rozwój w strategii biznesowej i kulturze organizacyjnej firmy
Wskaźniki efektywności zarządzania w obszarze ESG
Holistyczne podejście do zarządzania w obszarze ESG
Trendy i kierunki zarządzania w obszarze ESG

RAZEM:

180