PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Ekonomia społeczna - wprowadzenie

12

Charakterystyka zjawiska ekonomii społecznej w Polsce i na świecie
Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna
Podmioty Ekonomii Społecznej – poziom krajowy, regionalny, subregionalny i gminny
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – funkcje ekonomii społecznej.

Aspekty prawne ekonomii społecznej

12

Podstawowe akty prawne dotyczące ekonomii społecznej w Polsce
Europejskie regulacje dotyczące ekonomii społecznej
Rodzaje przedsiębiorstw społecznych – aspekty formalno-prawne.

Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej

16

Analiza rynku
Wybór pomysłu przedsięwzięcia PES (działalności gospodarczej PS)
Wybór formy prawnej przedsięwzięcia.
Analiza ryzyka

Tworzenie biznes planu

28

Analiza konkurencji, rynku i klientów
Plan marketingowy
Potencjał ekonomiczno-finansowy
Potencjał kadrowy i techniczny
Harmonogram
Prognoza sprzedaży

Zarządzanie zasobami ludzkimi

16

Komunikacja w organizacji
Kierowanie zespołem
Motywowanie zespołu
Delegowanie uprawnień i powierzanie zadań
Rola i zadania lidera w podmiocie ekonomii społecznej

Społeczna odpowiedzialność biznesu

12

Definicja i zakres CSR
Rola systemowych narzędzi jakości w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu
korzyści krótko i długoterminowe wdrażania CSR dla przedsiębiorstwa oraz jego interesariuszy
normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności
Dobre praktyki CSR

Finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej

8

Instrumenty wspierające tworzenie przedsięwzięć społecznych
Źródła finasowania przedsiębiorstw społecznych
Finansowanie potrzeb rozwojowych podmiotów społecznych

Działalność gospodarcza NGO

24

Księgowanie przychodów i rozchodów
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie podatków – stosowane zasady
Źródła prawa w zakresie kodowania
Zasady rozliczania projektów
Obowiązki sprawozdawcze

Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy

16

Aktualny stan prawny
Zakres stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty
Zawarcie umowy
Dokumentowanie postępowania

Reintegracja społeczno-zawodowa

16

Tworzenie indywidualnych planów rozwoju w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej – założenia
Plan rozwoju dla przedsiębiorstwa,
Plan rozwoju zawodowego i osobistego pracownika
Plan rozwoju osobistego dla pracownika
Modele sieci reintegracji zawodowej i społecznej na wybranych przykładach

Zastosowanie benchmarkingu

8

Definiowanie i rodzaje benchmarkingu
Benchmarking w ograniczaniu ryzyka podmiotów społecznych
Obszary zastosowań benchmarkingu

Wizyta studyjna w PES/PS

16

Słuchacze studiów podyplomowych będą uczestniczyć w wizycie studyjnej w wybranym podmiocie ekonomii społecznej. W ramach zajęć praktycznych wykonają analizę potencjału i możliwości rozwoju wskazanej placówki. Zapoznają się ze strukturą organizacyjną, formami współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

RAZEM:

184