PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Mediator - nowy zawód w Polsce

4

Historia mediacji w Polsce

Rozwój Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Etyka pracy mediatora

4

Standardy etyczne prowadzenia mediacji

Kodeksy etyki

Rola mediatora, cechy mediatora

8

Kwalifikacje i osobowość mediatora,

Współpraca mediatora z osobami i instytucjami.

Komunikacja w pracy mediatora - warsztaty

20

Komunikacja werbalna i niewerbalna,

Techniki argumentacji,

Asertywność,

Wystąpienia publiczne.

Techniki, etapy, zasady, efekty mediacji

12

Rodzaje mediacji

Etapy procesu mediacji

Przebieg, procedury i techniki pracy

Metody rozwiązywania konfliktów

12

Zasady i strategie negocjacyjne

Alternatywne metody rozwiązywania sporów - diagnoza konfliktu, style reagowania na konflikt

Zasady postępowania mediacyjnego

20

Praca mediatora w praktyce

Trening mediacji,

Konferencja sprawiedliwości naprawczej.

Elementy prawa cywilnego. Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych

16

Podstawy polskiego systemu prawa.

Mediacje na gruncie prawa cywilnego

Przepisy prawa w sprawach mediacji.

Elementy prawa rodzinnego- mediacje w sprawach rodzinnych

16

Zasady prawa rodzinnego

Mediacje w sprawach rodzinnych (opieka, alimentacja)

Kontrakty przedślubne, rozwody

Specyfika konfliktów i mediacji w sprawach rodzinnych.

Elementy prawa karnegomediacje w sprawach karnych i nieletnich

8

Mediacje w sprawach karnych i nieletnich

Prawa dziecka,

Uprawnienia rodziców w sytuacji mediacji

Sprawiedliwość naprawcza

Sprawiedliwość retrybucyjna.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych- mediacje w sporach ze stosunku pracy

8

Mediacje w sprawach ze stosunku pracy, sprawach administracyjnych, podatkowych, konsumenckich

Rozpoznawanie i ocena sytuacji mobbingu, przepisy antymobbingowe.

Negocjacje typu win-win

8

Negocjacje jako proces osiągania wspólnych korzyści lub minimalizacji niekorzystnych efektów konfliktowych sytuacji

Trening technik wpływających na efektywność negocjacji

Psychologia konfliktu

12

Specyfika i rodzaje konfliktów.

Reakcje na konflikt, analiza własnych zachowań wobec konfliktu.

Stres w pracy mediatora

8

Rodzaje stresu

Stresory i konstruktywne radzenie sobie z napięciem.

Konstruowanie ugody

20

Ugoda jako zwieńczenie procesu mediacji, konstruowanie

Ugody na bazie przykładowych akt sprawy

Analiza ugody z punktu widzenia prawa

Ćwiczenia i symulacje w sporządzaniu ugód.

RAZEM:

176