PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zajęcia integracyjne

4

Gry i zabawy wymagające współpracy zespołowej

Praktyka zarządzania firmą

16

Strategia i taktyka zarządzania firmą
Rola przywódcy/lidera i menedżera w firmie
Zadania i cechy menedżera
Techniki menedżerskie w zarządzaniu zespołem
Odpowiedzialność menedżera wobec interesariuszy firmy

Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa

16

Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia.
Bariery skutecznej komunikacji.
Rola emocji w komunikacji. Komunikacja asertywna.
Budowanie zespołu i współdziałanie w pracy zespołowej.
Role zespołowe. Zasady i techniki efektywnej pracy zespołowej.

Rekrutacja i selekcja

8

Zrozumienie kluczowych zagadnień związanych z rekrutacją i selekcją.
Przygotowanie do tworzenia efektywnych procesów rekrutacji w dużych organizacjach.
Skuteczna selekcja i weryfikacja kandydatów.
Nabycie umiejętności mapowania i oceny procesu rekrutacji za pomocą wskaźników efektywności i jakości (KPI & SLA)

Rozwój personelu i system oceny

16

Psychologiczne zachowania ludzi w organizacji. Człowiek w organizacji: cykl życia pracownika i style przywództwa.
Zasady uczenia się ludzi dorosłych w oparciu o model cyklu Kolba. Nowoczesne narzędzia doskonalenia kompetencji i zarządzania wiedzą w organizacji.
Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników – zarządzanie rozwojem pracowników poprzez budowanie zaangażowania (engagement & Enablement ).
Talenty w organizacji: diagnoza i rozwój. Succession planning.
Ocena pracowników: cele, modele i zasady.
Zarządzanie zmianą: komunikacja i radzenie sobie ze stresem w procesie zmiany. Model V.U.C.A
Rola menedżera w procesach rozwojowych.

Zarządzanie zmianą - motywacja pracownika i zespołu

12

Teorie motywacji i ich wpływ na praktykę zarządzania.
Motywowanie do zmian - wpływ motywacji zewnętrznej i wewnętrznej na aktywność pracowników.
Case study „Motywowanie wg modelu Bridgesa” – praca z oporem wobec zmian.
Tworzenie systemów motywacyjnych - case study „Motywowanie Jana”
Język motywacji w rozmowach zarządczych
Motywowanie do zmian w sytuacjach zespołowych – perswazja przekazu
Feedback w praktyce

Procesy analityczne w zarządzaniu strategicznym

16

Procesy analityczne jako podstawa podejmowania decyzji strategicznych
Badania i analizy jako element zarządzania strategicznego
Strategia firmy
Rodzaje strategii
Zasady budowy dokumentów strategicznych
Strategia i działania operacyjne
Planowanie, wdrażanie, kontrola i ocena efektów działań strategicznych

Prawo cywilne i handlowe, prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki

8

Prawo cywilne – podstawowe pojęcia.
Sposoby zawierania umów.
Zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.
Rodzaje spółek.
Organy spółek.
Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek.

Szkolenie Facilitation Foundation

24

Formaty – sposoby działania zespołów.
Zadanie i proces.
Poziomy Pewności zadania oraz Świadomości procesu (Dojrzałości zespołu).
Lider Zadania i Facylitator.
Process Iceberg® Model.
Narzędzia procesu.
MBTI: Myers – Briggs Type Indicator.
Organizacja spotkania facylitowanego.
Ćwiczenie: Supermarket.
Przegląd Process Iceberg®.
Sprawdzenie zrozumienia dotychczasowego materiału.
Modele, narzędzi i techniki.
Planowanie agendy spotkania.
Facylitowanie spotkania i kontrakt.
SCA i Model Warsztatu Process Iceberg®.
Modele i narzędzia.
Model Organizacji Process Iceberg®.
Profil Facylitatora.
Egzamin na poziomie Foundation.

Sprzedaz i negocjacje

16

ISystem strategii sprzedażowej Heksagon - kształtowanie produktu i sposoby sprzedaży.
Wprowadzenie do negocjacji – cechy sprzedawcy i negocjatora.
Negocjowanie w systemie win-win.
Określanie strategii negocjacji – case study.
Prezentacja projektu – strategia sprzedażowa firmy.

Employer Branding

8

Definicja employer branding.
Jakość marki pracodawcy - co o niej decyduje.
Employee Value Proposition, a może Emotional Value Proposition.
Przygotowanie i realizacja strategii employer branding.

Zarządzanie projektem

8

Najważniejsze definicje i pojęcia związane z zarządzaniem projektem.
Zarządzanie projektami w organizacjach.
Cykl życia projektu.
Planowanie projektu.
Realizacja i monitorowanie postępów projektu.
Zarządzanie ryzykiem.
Wspomaganie informatyczne zarządzania projektem – MS Project.

E-marketing i e-sprzedaż

8

Rynek reklamy internetowej oraz najnowsze trendy w e-marketingu.
Narzędzie E-marketing self diagnostics (Samodzielna diagnostyka działań e-marketingowych).
Metody i narzędzia marketingu w sieci.
E-commerce - projektowanie, procesy biznesowe i automatyzacja działań

Zarządzanie jakością i zrównoważonym rozwojem

12

Pojęcie jakości, model KANO.
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością.
Najpopularniejsze systemy zarządzania jakością, ISO 9001.
Zarządzanie czynnikiem ludzkim, „parszywa dwunastka”.
Projekt wdrażania systemu zarządzania jakością.
Najczęstsze błędy w zarządzaniu jakością.

Dokumenty finansowe i ich interpretacja

12

Wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
Ocena płynności finansowej na podstawie sprawozdania finansowego.
Analiza rentowności w ujęciu memoriałowym i kasowym.
Ocena stanu i struktury zadłużenia oraz zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia.
Efektywność gospodarki kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa.
Syntetyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.

Prawne aspekty zarządzania personelem

8

Zatrudnienie i jego rodzaje. Źródła prawa.
Pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia.
Swoboda zatrudnienia i jej ograniczenia.
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.
Mobbing i jego skutki prawne.
Zmiany w trakcie zatrudnienia, ustanie zatrudnienia.
Skutki prawne naruszenia prawa zatrudnienia i zasady dochodzenia roszczeń związanych z zatrudnieniem.

Myślenie strategiczne i przełomowe modele biznesowe

12

Podstawowe różnice pomiędzy myśleniem strategicznym a planowaniem strategicznym
Model biznesowy - definicje i zastosowanie (komercjalizacja produktów i usług)
Modele biznesowe w środowisku hiperkonkurencji
Modele biznesowe jako źródło przewagi konkurencyjnej dla firm typu start-up
Główne elementy modelu biznesowego
Equilibrium i doskonała konkurencja vs. potrzeby konsumenckie - dlaczego firmy potrzebują nowych modeli biznesowych
Modele biznesowe vs. strategie biznesowe
Innowacyjne technologie i modele biznesowe
Fundamentalne cele strategiczne w procesie tworzenia przełomowych modeli biznesowych
Rola modeli biznesowych w zmieniającej się gospodarce cyfrowej
Generowanie modeli biznesowych – case study

Umowy handlowe z wykonawcami i klientami

8

Oświadczenie woli.
Zasada swobody umów.
Umowy nazwane i nienazwane.
Zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów.
Odpowiedzialność umowna.
Analiza wybranych rodzajów umów.

Lean management - najlepsze praktyki wdrażania "szczupłego zarządzania"

8

Motywacja i inspiracja do ciągłego doskonalenia.
Ergo Lean Management – humanizm i etos pracy.
Marnotrawstwo – sztuka rozpoznawania i eliminacji.
Narzędzia lean i powiązane.
Skuteczne wdrażanie filozofii Lean Management.

Optymalizacja zintegrowanego planowania w integracji ze sprzedażą i zakupami

8

Planowanie zintegrowane.
Produkcja – planowanie i rozliczanie.
Technologia i konstrukcja.
Sprzedaż, zakupy i logistyka.
Zintegrowane planowanie – optymalizacja.

Wdrażanie strategii Lean w organizacji

8

Tworzenie Strategicznej Karty Wyników w oparciu o czynniki wewnętrzne i zewnętrzne organizacji
Definiowanie kluczowych wskaźników zarządzania przedsiębiorstwem
Hoshin Kanri jako narzędzie alokowania zasobów
Monitorowanie i Raportowanie wyników.
Mapowanie ruchów, transportu materiałów na layout’ach zakładu.
Tabele transportowe – macierz zdefiniowanych przepływów materiałów.
Obliczanie zmiennej częstotliwości ruchów materiałowych.
Wdrażanie usprawnień – milk-runner, kanban, supermarkety, składowanie chaotyczne.
ABC XYZ, redukcje zapasów, zgodność zapasów, inwentaryzacje ciągłe.
Optymalizacja kosztów obsługi magazynów.

Zarządzanie finansami, podejmowanie decyzji inwestycyjnych

12

Budżetowanie i controlling.
Sprawozdawczość finansowa.
Rynek kapitałowy i struktura kapitałowa firmy.
Długoterminowe decyzje finansowe.
Różne ujęcia zysku. Miary EVA, MEVA.
Szacowanie kosztu kapitału własnego i zarządzanie kosztem kapitału przedsiębiorstwa.
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
Metody oceny projektów inwestycyjnych. Metody proste: stopa zwrotu, okres zwrotu. Metody złożone: zdyskontowany okres zwrotu, wartość teraźniejsza netto, zmodyfikowana wartość teraźniejsza netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu.
Analiza wrażliwości i scenariuszy.

Wstęp do analityki biznesowej, narzędzia IT we wspomaganiu decyzji

16

Kontekst organizacyjny analityki biznesowej (perspektywa poziomów zarządzania, kategorii decyzji menedżerskich, oraz strategiczna analityki biznesowej, dane, informacja i wiedza – różnice oraz własności).
Proces tworzenia modeli dla analityki biznesowej (pojęcia związane z tworzeniem modeli analitycznych – parametry, zmienne decyzyjne, ograniczenia, miara wykonania, kategorie modeli, weryfikacja i walidacja modeli).
Obszary zastosowań analityki biznesowej.
Metody, techniki i narzędzia analityki biznesowej.
Przygotowywanie danych do analizy.
Analiza danych za pomocą tabel oraz funkcji statystycznych.
Optymalizacja liniowa i analiza wrażliwości.
Analiza warunkowa i analityka predyktywna.
Modelowanie symulacyjne.
Wizualizacja i prezentacja danych.

Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

16

Orientacja procesowa przedsiębiorstw – istota, cele oraz korzyści.
Wprowadzenie do modelowania biznesowego – istota oraz podstawowe obszary zastosowań, możliwości i ograniczenia.
Standardy modelowania procesów biznesowych.
Modelowanie biznesowe z wykorzystaniem rozszerzeń języka UML.
Modelowanie i analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem standardu BPMN.

Projekt końcowy

Na zakończenie studiów słuchacz przygotowuje projekt obejmujący realny problem biznesowy wymagający analizy i rozwiązania. Projekt przygotowywany jest pod kierunkiem mentora wybranego przez słuchacza spośród kadry prowadzącej zajęcia na studiach. Przygotowując i prezentując rozwiązania projektowe słuchacz ma za zadanie wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów.

RAZEM:

280