PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i zespole

20

Strategia działania i rozwoju firmy w ujęciu Lean
Kultura organizacyjna a zmiana w organizacji
Psychologiczne aspekty procesu zmiany
Pokonywanie oporu przed zmianą
Coaching i samorozwój
Feedback, współpraca i negocjacje w zespole
Zarządzanie emocjami
Rozwiązywanie konfliktów i przechodzenie przez kryzys

Analiza finansowa przedsiębiorstw

8

Wpływ gospodarki zapasami na płynność finansową przedsiębiorstwa i jego kapitał obrotowy
Wybrane elementy zarządzania kosztami
Analiza rentowności przedsiębiorstwa
Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

Lean Management w środowisku polskim - przywódca Lean

16

Definicja Lean Management
Tworzenie strategii Lean w kulturze polskiej
Wdrożenie Lean / Kaizen – jak pokonać opór?
Rachunek zysków i strat Lean
Koncepcja przedsiębiorstwa w ujęciu Lean i Kaizen
Trzystopniowa metakoncepcja funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie
Japońskie vs europejskie podejście do procesu ciągłego doskonalenia
Zarządzanie ryzykiem.

Lean office

8

Tablice zarządzania wskaźnikami w biurze
5S w biurze
Eliminacja strat w procesach usługowych

Narzędzia Lean w praktyce

16

Główne filary 5S
Jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S
Jak utrzymać 5S w zakładzie produkcyjnym
5S w logistyce i magazynie
SMED – obserwacja przezbrojeń
Stworzenie karty standardu przezbrojeń
Podział czynności zewnętrzne / wewnętrzne
Przygotowanie optymalnego przezbrojenia
SMED w sali wykładowej

Mapowanie strumienia wartości

20

Pojęcia podstawowe VSM
Obliczenie taktu
Balansowanie linii z wykorzystaniem metody Yamazumi
Tworzenie mapy stanu obecnego
Tworzenie mapy stanu przyszłego
Obliczanie wskaźnika efektywności procesu
Analiza zysków VSM
Wizualne zarządzanie produkcją
Zarządzanie wizualne przepływem
Zapobieganie błędom – Poka Yoke
Kanban w linii produkcyjnej
Jak policzyć optymalną ilość kart kanban

QRQC oraz raporty A3 i 8D jako skuteczne metody rozwiązywania problemów

20

Co to jest QRQC?
Analiza przyczyn źródłowych – 5Why, Diagram Ishikawy,
Metoda A3 – szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów
Jak utworzyć dobry raport
A3 w praktyce
Metoda 8D
Case study – z życia firmy ( rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu poznanych metod)

Planowanie w kulturze Lean z wykorzystaniem cyklu Deminga

12

Planowanie strategiczne w ujęciu Lean Management
Pojęcie dalekiej północy
Tworzenie matrycy HK
Realizacja strategii – analiza możliwości
Zarządzanie przez cele
Rozwinięcie 14-u zasad Deminga
PDCA i SDCA jako filozofia wdrożenia i podtrzymania procesu ciągłego doskonalenia
Statystyczna kontrola procesu

Efektywne zarządzanie wskaźnikami - Visual management

8

SQCDPI – analiza linii produkcyjnej
QRQC – raportowanie realizacji zadań i eskalowanie problemów
Podstawy zarządzania procesami
OEE
Management boards
Dzienne rytuały w podejściu Lean Management

Utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo w kulturze LEAN

12

Cele TPM
Jak skutecznie wdrożyć TPM
Obsługa codzienna + 5S
Klasyfikacja stanowisk krytycznych, standaryzacja napraw i usług prewencyjnych

Projektowanie zoptymalizowanych linii produkcyjnych, standaryzowanie pracy metodą SWS i SWCS

8

Realizacja chronometrażu
Standaryzacja operacji produkcyjnych i usługowych
Praktyczne użycie szablonów SWCS, SWS, Karta procesu /proces sheet/

Wstęp do teorii ograniczeń (ToC)

8

6 kroków wdrożenia ToC
Drum – buffer – rope – metoda zarządzania ograniczeniem
Budowanie buforu
Uzysk jako główny miernik ekonomiczny w procesie produkcyjno – usługowym

Komputerowa symulacja procesów w Lean Management

16

Podstawowe zagadnienia związane z symulacją, system i jego obiekty, użytkownicy symulacji. Cykl życia modelowania symulacyjnego i analizy (SMA) Proces modelowania i analizy.
Symulacja zdarzeń dyskretnych. Modele, obiekty i elementy przepływu. Porty połączeń. Wyzwalacze obiektów. Biblioteki obiektów. Podstawy nawigacji
Konstrukcja modelu. Element przepływu. Zachowanie i edycja obiektu. Realizator zadań. Węzły sieciowe. Raportowanie statystyczne
Konstrukcja modelu, systemy push i pull. Tabele i zmienne globalne. Tabele czasowe i awaryjności
Eksperymentowanie z modelem. Projektowanie eksperymentów. Zmienne decyzyjne. Analiza wyników i optymalizacja procesów.

Programy sugestii pracowniczych

8

Jednosekundowy Kaizen
Budowa procesu sugestii pracowniczych
Jak stać się dobrym ambasadorem Kaizen
Zarządzanie procesem inicjatyw pracowniczych przy użyciu platformy Improve

RAZEM:

180