PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kadrami

6

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
Ubezpieczenia społeczne,
Kodeks pracy,
Ordynacja podatkowa,
Elementy rachunkowości,
Ochrona danych osobowych,
Kodeks cywilny - wybrane zagadnienia
Ustawa o zapobieżeniu prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach

24

Czas pracy, przepisy ogólne,
Normy i ogólny wymiar czasu pracy,
Prawo do odpoczynku,
Okresy odpoczynku.
Systemy i rozkłady czasu pracy.
Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.
Praca w niedzielę i święta,
Obowiązki pracodawcy i pracownika,
Zakaz konkurencji,
Regulamin pracy
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Rodzaje umów o pracę

16

Rodzaje umów o pracę z osobowego funduszu płac i bezosobowego funduszu płac w świetle aktualnych przepisów Kodeksu Pracy
Umowa na okres próbny
Umowa na czas określony, rodzaje umów
Umowy na czas nieokreślony
Praca zdalna, uregulowania prawne i przykłady stosowanych praktyk

Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców

6

Zatrudnianie młodocianych i dzieci
Elementy umowy o pracę z młodocianym
Ochrona młodocianego, czas pracy, wymiar urlopu dla młodocianych.
Zatrudnienie cudzoziemca, wydanie zezwolenia na pracę i elektroniczne wypełnianie dokumentów kierowanych do PUP.

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe, RODO

16

Akta osobowe, Część A, dokumenty w związku z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie
Akta osobowe, Część B, dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia
Akta osobowe, Część C, dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
Akta osobowe, Część D, zawiadomienia o ukaraniu, odpowiedzialność pracownika
Pozostała dokumentacja pracownicza i zaświadczenia
Wypełnianie dokumentów akt osobowych A,B,C,D oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej

Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe

8

Urlopy wypoczynkowe, wymiar, zasady udzielania zgodnie z planem urlopów
Szczególne uprawnienia dla wybranych grup oraz niepełno etatowców
Istota i wymiar urlopów szkoleniowych
Pozostałe urlopy okolicznościowe i dni wolne od pracy
Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów wypoczynkowych na drukach.
Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów wypoczynkowych dla różnych niepełnych etatów .
Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów szkoleniowych.
Ćwiczenia praktyczne jak stosować i wyliczać różne urlopy okolicznościowe

Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy

8

Rozwiązywanie umów o pracę na mocy porozumienia stron
Okresy wypowiedzenia umów o pracę, wygaśnięcie umowy o pracę
Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Ćwiczenia z zakresu pisemnego wypowiedzenia umów o pracę
Ćwiczenia prawidłowego wypełniania druku „Świadectwo pracy”

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ZUS i wynagrodzenia

32

Omówienie Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ich istota i cele.
Ubezpieczenie zdrowotne, wysokość składek płatnych do ZUS -9% i odliczenie od zaliczki na podatek dochodowy 7,75%
Składki na FP, FS i FGŚP.
Umowy cywilno-prawne a obowiązek płatności składek ZUS
Ćwiczenia – zgłaszanie płatników składek ZUS,, obliczanie na drukach ZUS składek emerytalnych, rentownych, wypadkowych, terminy płatności składek ZUS
Podstawy prawne płac, ekonomiczny i społeczny aspekt płac
Ogólne zasady wynagradzania, systemy i formy płac
Składniki wynagrodzenia, premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, nagrody
Składniki wynagrodzenia, sposób liczenia kosztów uzyskania przychodów dla umów cywilno-prawnych
Wynagrodzenie ryczałtowe, z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, w tym tantiemy.
Systemy i formy płac umów zleceń, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, samozatrudnienia.
Ćwiczenia – obliczanie listy płac za czas przepracowany podstawowy, obliczanie listy za czas choroby, nieobecności usprawiedliwionych, urlopów, urlopów okolicznościowych i szkoleniowych, obliczanie listy płac w przypadku odpraw i odszkodowań , ekwiwalentów
Ćwiczenia – obliczanie listy płac za umowę zlecenie, obliczanie listy za umowę o dzieło, obliczanie listy płac w przypadku kontraktów menadżerskich
Omówienie dokumentów zgłoszeniowych ZUS (ZUA, ZFA, ZWUA),
Omówienie dokumentów rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)
Omówienie programu „PŁATNIK”
Obowiązek przekazywania składek na PFRON
Ćwiczenia – zgłaszanie i korygowanie dokumentów wysyłanych przez płatników składek ZUS w programie „PŁATNIK”, dokumenty zgłoszeniowe, obliczanie ZUS składek emerytalnych, rentownych, wypadkowych, zdrowotnych, FP, FGŚP w programie „PŁATNIK”, wypełnianie i składanie miesięcznych składek w programie PEFRON

Wynagrodzenia, PITy i świadczenia

32

Kartoteki wynagrodzeń, narzuty od wynagrodzeń
Omówienie PIT-ów miesięcznych tj. PIT-5, PIT-5L, CIT-2, PIT-4, PIT-8
Omówienie PIT-ów rocznych tj. PIT-37, CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR
Pozostała dokumentacja pracownicza i zaświadczenia
Ćwiczenia w sporządzaniu PIT-ów miesięcznych rocznych i pozostałej dokumentacji pracowniczej i zaświadczeń
Ryczałty dla pracowników.
Delegacje krajowe, diety, ryczałty za nocleg, ryczałty za przejazdy.
Delegacje zagraniczne, diety, ryczałty, przeliczniki w walutach obcych.
Omówienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ćwiczenia w obliczaniu na drukach delegacji krajowej, zagranicznej i przeliczaniu walut
Ćwiczenia ZFŚS i pozostałej dokumentacji pracowniczej, wypełnianie zaświadczeń i zaliczek
Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Omówienie podatku od przychodów (wynagrodzeń) z osobowego funduszu płac.
Omówienie podatku od przychodów ( wynagrodzeń) z bezosobowego funduszu płac
Pozostała dokumentacja pracownicza , PIT-2, zaliczki na pobory, odliczenia kosztów uzyskania przychodów, nieodpłatne świadczenia.

Skuteczna rekrutacja pracowników

24

Skuteczna rekrutacja pracowników, strategia personalna, opis stanowiska pracy
Rekrutacja - etapy, rekrutacja wewnętrzna, rekrutacja zewnętrzna
Etapy selekcji, rozmowa kwalifikacyjna, próbka pracy, centrum oceny
Umiejętności i kwalifikacje rekrutera
Narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie rekrutacji
Case study – proces doboru pracowników na przykładzie wybranych firm i organizacji

Ergonomia i BHP

8

Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów bhp
Udział pracowników DZIAŁU KADR w realizacji wybranych procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacji zagrożenia
Psychologia niebezpiecznych zachowań pracowników
Rekomendacje ergonomii w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy
Kody klasyfikacji zawodów

Inwentaryzacja w firmie

6

Inwentaryzacja aktywów i pasywów w jednostkach budżetowych.
Pojęcie, cele i zasady inwentaryzacji.
Metody i terminy inwentaryzacji.
Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Inwentaryzacja należności i zobowiązań.
Weryfikacja sald funduszy jednostki i funduszy specjalnych.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
Dokumentacja inwentaryzacji.
Odpowiedzialność za składniki mienia.
Porównanie stanów wynikających z ksiąg z dokumentami.
Rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach budżetowych.
Rola inwentaryzacji w rzetelnym sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

6

Zasady archiwizowania dokumentów.
Klasyfikacja dokumentów archiwizowanych.
Miejsce i czas archiwizacji dokumentów księgowych.
Zasady funkcjonowania biura, zarządzanie biurem.
Korespondencja biurowa.
Obsługa interesantów i udzielanie informacji.

RAZEM:

192