PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

8

Teorie korzyści z międzynarodowych obrotu gospodarczego.
Międzynarodowy rozwój ekonomiczny.
Podstawowe definicje obrotu międzynarodowego.
Międzynarodowe przepływy kapitału.
Międzynarodowy cykl życia produktu.
Ceny międzynarodowe.
Rodzaje rynków międzynarodowych.
Transformacja światowych systemów politycznych i gospodarczych.
Regulacje prawne i gospodarcze umowy międzynarodowe.
Polityka celna i ochrona rynków wewnętrznych.
Zjawiska globalizacji.

Budowa strategii eksportowej przedsiębiorstwa

12

Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz jego produktów.
Analiza wybranych rynków eksportowych i konkurencji.
Wykorzystanie metody Business Model Canvas do opracowania modelu internacjonalizacji:
segmentacja klientów (customer segment)
propozycja wartości (value proposition)
kanały (channels)
relacje z klientami (customer relationships)
struktura przychodów (revenue streams)
kluczowe zasoby (key resources)
kluczowe czynności (key activites)
kluczowi partnerzy (key partners)
struktura kosztów (cost structure).

Marketing międzynarodowy

8

Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa.
Typowe strategie marketingu międzynarodowego.
Specyfika badań marketingowych na rynku międzynarodowym.
Segmenty transnarodowe.
Problemy międzynarodowej dystrybucji towarów.
Podstawy ustalania cen w marketingu międzynarodowym.
Czynniki wpływające na działania promocyjne na rynkach zagranicznych.
Stosunek nabywcy do produktów zagranicznych.

Technika handlu zagranicznego

30

Formy handlu zagranicznego.
Pośrednicy w handlu zagranicznym.
Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym.
Istota i charakterystyka transakcji międzynarodowych.
Oferta i zapytanie ofertowe w handlu zagranicznym.
Przebieg transakcji eksportowej.
Przebieg transakcji importowej.
Zarządzanie zakupami w obrocie międzynarodowym.
Ryzyka w handlu zagranicznym.
Ubezpieczenia w handlu zagranicznym.
Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym.
Finansowanie handlu zagranicznego.

Komunikacja międzykulturowa

16

Aspekty społeczne w transakcjach handlu zagranicznego.
Kultury narodowe.
Religie światowe.
Aspekty językowe.
Aspekty geograficzne i klimatyczne.
Postawy ludzkie, etyka, estetyka i tradycja

Sprzedaż i negocjacje

20

Wprowadzenie do sprzedaży i negocjacji.
Etapy sprzedaży: Produkt, prospekting, sposób dotarcia, negocjacje, cena, obsługa posprzedażowa.
Cechy sprzedawcy i negocjatora.
Techniki i metody negocjacyjne.
Różnice kulturowe w negocjacjach.

Współpraca międzynarodowa z Krajami BRICS

8

Charakterystyka krajów BRICS.
Perspektywy wymiany handlowej Polska – kraje BRICS.
Warunki działalności gospodarczej na rynkach BRICS.

Praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki

8

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.
Jakich błędów unikać, aby nie przegrać na starcie.
Jak i gdzie szukać nowych kontrahentów w Niemczech.
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej w Niemczech.
Jak odnieść sukces na rynku zachodnim na przykładzie polskich firm .

Praktyczna współpraca z rynkiem azjatyckim

16

Biznes w Chinach – zwyczaje i etykieta.
Marketing na rynku chińskim.
Perspektywy współpracy z rynkiem chińskim.

Obsługa finansowa handlu zagranicznego

12

Finansowanie w obrocie zagranicznym.
Rozliczenia dewizowe i bezdewizowe.
Kursy walutowe i wpływ ich wahań na wymianę towarową z zagranicą.
Rozliczenia za pomocą weksli.
Wykorzystanie forfaitingu.
Przelew trans graniczny.
Inkaso.
Akredytywa.
Barter i clearing.

Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym

8

Specyfika logistyki w handlu zagranicznym.
Źródła i cechy potrzeb transportowych. Systemy transportowe.
Rola spedytora w realizacji usług transportowych.
Incoterms 2020 i inne formuły handlowe.
Charakterystyka i znaczenie poszczególnych gałęzi transportu w handlu międzynarodowym.
Przewozy multimodalne i tranzytowe.
Dokumentacja i przebieg procesu spedycyjnego.

Prawo w obrocie z zagranicą (zagadnienia celne)

14

Podstawowe przepisy prawa celnego i dewizowego.
Prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.
Dozór celny i kontrola celna.
Dług celny i elementy kalkulacyjne, kontrola celna .
Kontyngent taryfowy.
Procedury tranzytowe i dokumenty tranzytowe.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

20

Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego.
Zasady organizacji działu lub biura handlu zagranicznego – funkcje, produkty, regiony, klienci, projekty.
Budowa łańcucha wartości w organizacji.
Systemy kompetencji w handlu zagranicznym.
Spółki i przedsiębiorstwa zależne, holdingi.
Organizacja przedsiębiorstwa międzynarodowego.
Struktury zdywersyfikowane i zintegrowane, struktury wielowymiarowe.
Przedsiębiorstwa sieciowe i wirtualne.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (green field, brown field).

RAZEM:

180